มีค่าใช้จ่าย

พัฒนาทักษะหัวหน้างานยุค 4.0 (Supervisory Skills Development 4.0)

อบรมวันที่ 18 กรกฎาคม 2563
จำนวนคนดู 111 ครั้ง
พัฒนาทักษะหัวหน้างานยุค 4.0   (Supervisory Skills Development 4.0)

 หัวข้อการเรียนรู้   :-

 

■  บทบาทหน้าที่และความคาดหวังที่มีต่อท่านจากสองมุม
■  คุณลักษณะของหัวหน้าทีมที่องค์กรต้องการ
■  ความสามารถในการคิด (Thinking Ability)
         - การคิดและวางแผนปฏิบัติงาน (Action Planning)

          - การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 
          - การคิดสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงงาน (Creative Thinking for Work Improvement)

 ■  ความสามารถในทำงาน (Work Ability)
          - การค้นหาความสูญเปล่าเพื่อลดต้นทุน (Waste Reduction)
          - การวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหา
          - การจัดทำโครงการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน   
         ฝึกปฏิบัติการ : การคิดวิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงาน
 ■  ความสามารถในการสื่อสาร (Communication Ability)
         - การพูด  พร้อมฝึกปฏิบัติการพูดเชิงบวกตามโจทย์
         - การฟัง  พร้อมเกมกิจกรรมเสริมทักษะ
         - การตั้งคำถาม  พร้อมเกมกิจกรรมเสริมทักษะ  
 ■ ความสามารถในการจัดการตน (Self-management Ability)
         - การจัดการตนเองให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
         - การคิดทางบวกในการทำงาน
         - การจัดการอารมณ์ตนเองและวุฒิภาวะทางอารมณ์  

         กิจกรรมระดมสมอง : ลักษณะและการแสดงออกที่สะท้อนถึงการมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 

         - จัดการกับอารมณ์ขุ่นมัวด้วย 4S

 

■ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ  -----------------------------------------------------------------------

 
วิธีการเรียนรู้ :
- บรรยายอย่างย่อและซักถาม
- อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
- เกมกิจกรรมเสริมมุมมอง


กลุ่มเป้าหมาย :
  หัวหน้างาน/หัวหน้าทีมจากทุกสายงาน
  เจ้าหน้าที่อาวุโสที่จะได้รับการปรับตำแหน่ง
 
ผู้สนใจทั่วไป


วิทยากร  :  อาจารย์ ดร.ชัชวาล  อรวงศ์ศุภทัต
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

ค่าบริการอบรม :   3,900.-บา/ต่อท่าน  ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท  นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% ชำระยอด 4,056.-บาท

ทุกท่านที่เขัาอบรมจะได้รับ Certificate of Learning

ส่วนลดพิเศษ!!!  มา 3++ ขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 200.-บาท


วิธีการชำระเงิน  :
1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7   ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม "บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด"
**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย  พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**

หมายเหตุ :
- ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน


สำรองที่นั่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :   คุณสุธาสินี  / โทรศัพท์. 089-677-6047, 092-431-6631, 02-009-2588   
หรือที่   ✉ ptccontactt@gmail.com
ID Line : ptccontact
คำค้นประกาศนี้ Tags: supervisory, supervisoryskill, ทักษะหัวหน้างาน, หลักสูตรทักษะหัวหน้างาน, หลักสูตรพัฒนาทักษะหัวหน้างาน, พัฒนาทักษะหัวหน้างาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การมีทักษะและลีลาในการนำเสนอ จึงเป็นอีกหนึ่ง “ขีดความสามารถ” ที่ต้องได้รับการฝึกฝนและเรียนรู้จากหลักสูตร “ศาสตรลีลาแห่งการนำเสนอทางธุรกิจ” ที่ตีตรงจุด
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในการคิด สร้าง และการเล่าเรื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
กระบวนการทางการเจรจาต่อรอง เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนการเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์ และเพื่อค้นหาความต้องการ เป็นการส่งสัญญาณให้เคลื่อนไหวในการเจรจาต่อรอง การพิจารณาข้อเสน...
ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กรยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก เนื่องจากการสื่อสารที่มีตรงเป้าหมายและได...
เหมาะสำหรับพนักงานขายทุกระดับ โดยเน้นระดับที่ผ่านงานขายมาเบื้องต้นและต้องเผชิญกับลูกค้าหลากหลายวัย
โดยให้ความสำคัญกับความต้องการของทุกฝ่าย และเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกัน ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2
ในปัจจุบันผู้ทำงานด้านการขายมีความเหลื่อมล้ำทางด้านอายุกับลูกค้าเป็นอย่างมาก ทำให้การขายเกิดความไม่น่าเชื่อถือ เพราะการเจรจาและการโน้มน้าวเป็นจุดอ่อนของนักขายสายเลือดใหม่ที่ขาดแ...
หลักสูตรนี้เปรียบเสมือนเข็มทิศที่ชี้ทางออกซึ่งจะทำให้พนักงานขายได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและวิธีในการเจรจาต่อรองอย่างเป็นระบบรวมถึงวิธีการคิดบวก