มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ ยุค IT

อบรมวันที่ 26 มีนาคม 2557
จำนวนคนดู 1636 ครั้ง
หลักสูตร การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ ยุค IT

หลักสูตร “การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ ยุค IT”
(Filing Management)


     ภายใต้สภาวะการแข็งขันที่รุนแรงและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทําให้แต่ละองค์กรจําเป็นต้องเพิ่มศักยภาพในการแข็งขันด้วยการมุ่งเน้นในเรื่อง “ประสิทธิภาพ” ที่เพิ่มขึ้น “ความรวดเร็ว” ถือเป็นดัชนีชี้วัดหนึ่งในเรื่อง “ประสิทธิภาพ” ที่หลายองค์กรกําลังให้ความสําคัญ และพยายามผลักดันทําให้ทุก ส่วนงานในองค์กรของตน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม สิ่งที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานในส่วน
ต่างๆดําเนินไปได้อย่างรวดเร็วนั้น คงต้องเริ่มจากการจัดทําระบบเอกสารที่มีประสิทธิภาพลดการสูญหาย และสามารถค้นหาได้รวดเร็ว
    การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ คือ ระบบการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ ช่วยแก้ไขปัญหาเอกสารสูญหายลดเวลาการค้นหาเอกสาร เพราะเอกสารสามารถค้นหาได้อย่างง่ายดายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้รวดเร็วมากขึ้น

วัตถุประสงค์
• เพื่อให้สามารถจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
• เพื่อการนําอุปกรณ์สํานักงานมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
• เพื่อเรียนรู้การนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาช่วยในการจัดเก็บเอกสาร

วันที่ 26 มีนาคม 2557


เนื้อหา
ความหมายและความสําคัญของเอกสาร, การจัดเก็บเอกสาร และวงจรของเอกสาร วิธีการจัดเก็บเอกสาร ระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดี ควรประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง ปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบอยู่เสมอในการจัดเก็บเอกสาร การบริหารการจัดเก็บเอกสารที่เป็น Hard Copy
- การจัดระบบเอกสาร
- วิธีจัดทําสารบัญเอกสาร วิธีจัดทำดัชนีแฟ้ม เพื่อการค้นหาที่ง่ายและรวดเร็ว
- วิธีใช้แฟ้มเอกสารประเภทต่างๆ และการจัดเรียงตู้เอกสาร
- ระบบการจัดเก็บแฟ้มเรียงลำดับตามตัวเลข และวิธีให้สีกํากับแฟ้ม
- ระบบการจัดเก็บแฟ้มตามกลุ่มเรื่อง และวิธีให้สีกํากับกลุ่มเรื่อง
- วิธีสะสางเอกสารให้เหลือเฉพาะที่จําเป็นภายในตู้อย่างเป็ระบบ
- การกําหนดอายุการเก็บ การทําลาย และขั้นตอนในการทําลายเอกสาร
การบริหารการจัดเก็บเอกสารที่เป็น Soft Copy (ไฟล์ข้มูลในคอมพิวเตอร์)
- โครงสร้างของระบบไฟล์ในคอมพิวเตอร์
- โฟลเดอร์และการบริหารจัดการโฟลเดอร์
- การตั้งค่าโฟลเดอร์เริ่มต้น สําหรับโปรแกรมสํานักงาน
- ระบบการค้นหาไฟล์เอกสาร ระบบสำนักงานไร้กระดาษ (Paperless Office) เพื่อลดการใช้กระดาษในองค์กร
- การออกแบบและพัฒนาระบบเอกสารอิเลคทรอนิคส์ (e-Documents)
- ตัวอย่างการสร้างแบบฟอร์มอัจฉริยะ (e-Form) ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation : OA) แนะนํา Software การบริหารการจัดเก็บเอกสาร (Document Management System) การประยุกต์การทํางานเอกสารแบบออนไลน์
เก็บตกจากประสบการณ์จริงของวิทยากร สรุปการบรรยาย / ถาม-ตอบข้อซักถาม

เหมาะสําหรับ
พนักงานหรือผู้บริหารส่วนงานธุรการ หรือผู้ที่มีหน้าทในการบริหารงานเอกสารขององค์กร
จํากัดจํานวนเพื่อประสิทธิภาพในการสัมมนา ไม่เกิน 25 ท่าน

วิทยากร
อ.สําเริง ยิ่งถาวรสุข

สถานที่จัด ณ โรงแรมโกล์ดออร์คิด แบงค๊อก – ห้องออร์คิด ชั้นเอ็ม ถนนวิภาวดีรังสิต (ใกล้สี่แยกสุทธิสาร)

ค่าธรรมเนียม
เพียง 3,800 บาทต่อท่านต่อหลักสูตรู
ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต้องชําระเท่ากับ 3,800+266 = 4,066 บาท
กรณีมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ด้วย ต้องชําระเท่ากับ 3,800+266-114 = 3,952 บาท
ค่าธรรมเนียมนี้รวมค่าเอกสารฯ 1 ชุด, อาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อแล้ว

โปรโมชั่น
• ส่วนลด 10% กรณีที่ชําระค่าธรรมเนียมภายใน 12 มีนาคม 2557
• ส่วนลด 5% กรณีที่สมัครรวมกันได ั ตั้งแต่่ 2 ท่านขึ้นไป

สอบถามรายละเอียด
บริษัท อินฟินิต โนว์เล็ดจ์ เซ็นเตอร์ จํากัด
ที่ www.ikctraining.org
ต้องการยกเลิกการส่งอี เมล์ไปถึงท่านในอนาคต โปรดส่งมาที่ seminartoday@ gmail.com
หรือหากต้องการติดต่อกลับเรื่ องทั่วไป โปรดส่งมาที่ ikc_seminar@ yahoo.com
โทรศัพท์ 0-2954-3822

คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ ยุค IT, Filing Management, อ.สําเริง ยิ่งถาวรสุข

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ครั้งแรกในเมืองไทย กับงานสัมนาการทำโฆษณาออนไลน์รูปแบบใหม่ ที่ช่วยให้ได้ผลตอบรับคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้มีพื้นฐานความรู้การใช้ Microsoft Excel มาในระดับหนึ่งแล้ว รูปแบบการอบรมเน้นการสอนแบบ Workshop โดยนำตัวอย่างจริงจากปัญหาการใช้งานในระดับองค์กรธุรกิจ และสอดแ...
เรียนรู้ออนไลน์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน รู้และเข้าใจสามารถนำไปใช้ได้จริง สามารถสร้างธุรกิจให้ดูน่าเชื่อถือทันสมัยและสามารถเพิ่มฐานลูกค้าจำนวนมาก
หลักสูตรนี้จะเน้นสุดยอดเทคนิคต่างๆ ของการใช้งาน PowerPoint ในหลายแง่มุมเพื่อให้การ Present ของคุณแตกต่างจากผู้อื่น และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ PowerPoint
สัมมนาฟรี! ที่จะให้คุณอิ่มกับความรู้อันสุดยอด แนวคิดและวิธีการหารายได้ ผ่านเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น สมาร์ทโฟน เผยเทคนิควิธีการสร้างรายได้จากออนไลน์
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเดียวที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรม ได้ดึงเอาความสามารถทางด้านการนำเสนอของ PowerPoint ออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านคลาวด์ของประเทศไทย พร้อมก้าวสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558
ผู้มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่ต้องการศึกษาการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการสร้างงานนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ