มีค่าใช้จ่าย

การสัมมนา เรื่อง Curator Course Program for Microbial Resources Management

อบรมวันที่ 22 เมษายน 2557
จำนวนคนดู 886 ครั้ง
การสัมมนา เรื่อง Curator Course Program for Microbial Resources Management

 Curator Course Program for Microbial Resources Management


       จุลินทรีย์เป็นทรัพยากรชีวภาพที่มีการนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมหลากหลายด้าน อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร ยา สารเคมี และการเกษตร สำหรับการพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพนั้นจำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรจุลินทรีย์ที่มีคุณภาพและมีการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) จึงได้จัดตั้งศูนย์เก็บรักษาจุลินทรีย์ขึ้นในปี 2543 ภายใต้การดำเนินงานของเครือข่ายศูนย์เก็บรักษาจุลินทรีย์แห่งประเทศไทยร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิชาการเกษตร และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมจุลินทรีย์โดยมีวิธีการเก็บรักษาอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีการจัดการข้อมูลต่างๆ เพื่อให้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เหล่านี้มีชีวิตรอดอยู่ได้นานและยังคงคุณสมบัติทางพันธุกรรม และพร้อมใช้ในงานวิจัยหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม

วันที่ 22 – 25 เมษายน 2557

กําหนดการ
วันที่ 1: วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557
Course introduction and basic knowledge of microbial preservation
08.30 – 08.45 พิธีเปิดการสัมมนา
08.45 – 09.00 Course introduction
09.00 – 10.00 การบรรยาย เรื่อง Basic knowledge and current techniques for microbial preservation
10.00 – 10.30 พักรับประทานอาหารว าง
10.30 – 11.15 การบรรยาย เรื่อง ชีวจริยธรรมของจุลชีวันพันธุรักษ. (Curator ethics)
11.15 – 12.00 การบรรยาย เรื่อง Management and standardization of culture collections
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 การบรรยาย เรื่อง Preservation and management of fungal specimens
14.00 – 15.00 การบรรยาย เรื่อง ระบบและวิธีการเก็บรักษาจุลินทรีย.ที่ก9อโรค
15.00 – 15.30 พักรับประทานอาหารว าง

วันที่ 2: วันพุธที่ 23 เมษายน 2557
Microbial taxonomy
09.00 – 10.00 การบรรยาย เรื่อง Taxonomy and classification of Bacterial and actinomycetes
10.00 – 10.30 พักรับประทานอาหารว าง
10.30 – 11.15 การบรรยาย เรื่อง Polyphasic taxonomy of yeasts
11.15 – 12.00 การบรรยาย เรื่อง Trend of microbial identification: fingerprinting analysis using MALDI/TOF MS
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 การบรรยาย เรื่อง Fungal classification and taxonomy
14.00 – 15.00 การบรรยาย เรื่อง Fungal barcoding and phylogenetic analysis
15.00 – 15.30 พักรับประทานอาหารว าง
15.30 – 16.30 การบรรยาย เรื่อง Identification and preservation of microalgae

วันที่ 3: วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557
Database management and bioinformatics
09.00 – 10.00 การบรรยาย เรื่อง Genome analysis
10.00 – 10.30 พักรับประทานอาหารว าง
10.30 – 11.15 การบรรยาย เรื่อง Bioinformatics for microbial research
11.15 – 12.00 การบรรยาย เรื่อง Introduction to biological database management
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 การสาธิตและฝfกปฏิบัติ เรื่อง iCollect (database program)

ัวันที่ 4: วันศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2557
Legal management and biosafety
09.00 – 10.00 การบรรยาย เรื่อง ABS and biobusiness
10.00 – 10.30 พักรับประทานอาหารว าง
10.30 – 12.00 การบรรยาย เรื่อง Legal management of microbial resources in Thailand
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 การบรรยาย เรื่อง Biosafety and biosecurity in Thailand
14.00 – 14.30 พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 – 16.30 การนําเสนอผลการทํางานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุjนของนักวิจัยที่ไดEรับทุนในปี 2556
16.30 – 18.30 งานเลี้ยงรับรองวิทยากรและผูEไดEรับทุนปk 2013, 2014 และผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่าน

วิทยากรโดย
ดร. ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร ,นางวันเชิญ โพธาเจริญ , ดร. ชาญวิทย์ สุริยะฉัตรกุล ,ศ. เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ ,Dr. Ken-Ichiro Suzuki , และคณะ

สถานที่อบรม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ค่าลงทะเบียน: ค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่่าเพิ่ม เอกสารประกอบการบรรยาย อาหารกลางวันและอาหารว่าง)
- บุคคลทั่วไป 3,500 บาท
- นักศึกษา 2,500 บาท

สอบถามรายละเอียด
หน่วยฝึกอบรม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
โทรศัพท์0 2564 6700 ต่อ 3379 – 3382
E-mail: TrainingUnit@biotec.or.th

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: Curator Course Program for Microbial Resources, ดร. ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร, นางสาวธิติยา บุญประเทือง, ดร. ดวงดาว วิชาดากุล, ดร. ชาลินี คงสวัสดิ์, Dr. Natsuko Ichikawa

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "เครื่องมือคุณภาพสู่ความสำเร็จและยั่งยืน" วันที่ 9 ก.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเขียนเกมบนแพลตฟอร์ม Android” รุ่นที่ 3
การบรรยายเรื่อง"เคล็ดลับ...การดูแลสุขภาพผิวหน้า" การตรวจวิเคราะห์จุดด่างดำฝังลึกใต้ชั้นผิว และ Workshop แต่งหน้า ฟรี
หลักสูตรนี้จะช่วยท่าน จัดการประชุมได้อย่างถูกต้อง ใช้เวลาน้อย และได้ผลมากที่สุด!
เรียน และฝึกงานจริงที่โรงแรมระดับมาตรฐาน สอนตั้งแต่เริ่มต้น ถึงขั้นสูง
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “มาสร้างเครื่องรับส่งวิทยุกัน (Let’s build a radio receiver and transmitter)”
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ และประยุกต์ใช้การตลาด 4.0 เพื่อสร้างโอกาสการขายภายในและขยายตลาดสู่ต่างประเทศ จำเป็นต้องทำอย่างไรเพื่อป้องกันอำนาจของแบรนด์สินค้าคู่แข่งขัน...
โครงการทำดีเพื่อพ่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลักสูตร การดูแลเจ้าขนปุยอย่างไรให้สุขภาพดีและมีความสุข วันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น ณ มหาวิทยาลัยเทคโน...
ยืนยันนักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ สำหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่ (19 มี.ค. 62) อ.ชัชวาล