สัมมนาฟรี อบรมฟรี

ฟรีโครงการสัมมนาผู้ประกอบการ เรื่อง มาตรฐานบังคับกับผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง

อบรมวันที่ 25 มีนาคม 2557
จำนวนคนดู 842 ครั้ง
ฟรีโครงการสัมมนาผู้ประกอบการ เรื่อง มาตรฐานบังคับกับผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง

ฟรีโครงการสัมมนาผู้ประกอบการ

เรื่อง มาตรฐานบังคับกับผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง


วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-16.30 น.

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร


วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานของ สมอ. ในการอนุญาตให้ทำและนำเข้าสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตาม พรบ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้วางแผนเตรียมความพร้อม สามารถดำเนินการทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
- เพื่อชี้แจงข้อปัญหาของผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เกิดจากการบังคับใช้ มอก.
- เพื่อรับฟังข้อปัญหาของผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เกิดจากการบังคับใช้ มอก.
- เพื่อนำข้อปัญหาของผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานของ สมอ.ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

กำหนดการ
ช่วงเช้า (ห้อง Grand Hall 201-203)
09.00 - 10.00น. ลงทะเบียน ชมนิทรรศการ และรับประทานอาหารว่าง
10.00 - 10.15น. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานสัมมนา
10.15 - 11.30 น.เปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ “ทิศทางการดำเนินงานด้านการมาตรฐานและผลกระทบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรม”
11.30 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย เวลา 13.00 -16.30 น.
สัมมนาย่อยที่ 1 เรื่อง มาตรฐานบังคับ : ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง (ห้อง GH203 จำนวน 500 คน)
-บรรยาย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้รับใบอนุญาต สาขาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง
-บรรยาย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต
-บรรยาย เรื่อง การแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและการขออนุญาตใช้ชื่อย่อ
-ตอบข้อซักถาม

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างช่วงบ่าย เวลา 15.00- 15.15 น.

วิทยากรโดย นายสุรพงษ์ เชียงทอง เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

สอบถามรายละเอียด
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักบริหารมาตรฐาน 1
นางสาวสุกัญญา บุญครอง และ นางกฐิน วรครบุรี( ฝ่ายบริหารงานทั่วไป )
โทรศัพท์ 0-2202-3385-6
โทรสาร 0-2354 3216 หรือ 0-2354 3407
E-mail:sugunya@tisi.go.th,katinp@tisi.go.th

คำค้นประกาศนี้ Tags: มาตรฐานบังคับกับผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง, นายสุรพงษ์ เชียงทอง, ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (SIEMENS S7-300)” รุ่นที่ 20
เน้นการเรียนรู้ไวน์จากประเทศอิตาลี เจาะลึกตั้งแต่สายพันธุ์องุ่นในแคว้นต่าง ๆของประเทศอิตาลี
การสร้างภาวะผู้นำทีมงานจึงถือเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กร และมีเป้าหมายในการทำงานที่ไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร เพื่อรวมเป็นทีมที่เป็นหนึ่งเดียวกัน (ONE TEAM ONE GOAL) ...
หากคุณต้องการเข้าใจเรื่องธุรกิจโรงแรม การลงทุน การเพิ่มทุน การสร้างตลาดเพิ่มยอดขายในยุคตลาดAEC
เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจของปั๊มแต่ละประเภทที่ใช้ในกระบวนการผลิต การดูด การจ่าย การขนถ่ายของเหลว ของหนืดในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และแนะนำการเลือกใช้ปั๊มให้เหมาะสำหรับ...
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการขยะในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เราสอนตั้งแต่เริ่มต้น..ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเปิดภัตตาคาร ร้านอาหาร เป็นพ่อครัวระดับมืออาชีพ บุคคลทั่วไป สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ หรือทำงานในต่างปร...
องค์การใดก็ตามที่ได้ครอบครองบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ย่อมทำให้องค์การนั้นได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้น การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่...