มีค่าใช้จ่าย

บทบาทของงานจัดซื้อในการประหยัดต้นทุนให้กิจการ Purchasing Role in Corporate/Company Cost Savings

อบรมวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
บทบาทของงานจัดซื้อในการประหยัดต้นทุนให้กิจการ Purchasing Role in Corporate/Company Cost Savings

หลักสูตร Online 3 ชั่วโมง

บทบาทของงานจัดซื้อในการประหยัดต้นทุนให้กิจการ

Purchasing Role in Corporate/Company Cost Savings

พุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.   ออนไลน์ผ่านทาง ZOOM

วัตถุประสงค์

การประหยัดต้นทุน (Cost savings) เป็นสิ่งสำคัญของการประกอบธุรกิจในยุคนี้ และหลายบริษัทก็คาดหวังว่าฝ่ายจัดซื้อน่าจะมีบทบาทโดดเด่นกว่าฝ่ายอื่นในการประหยัดต้นทุน แต่ฝ่ายจัดซื้อของหลายบริษัทก็ยังประหยัดต้นทุนแบบไม่มีพลังเท่าที่ควร อีกทั้งการประหยัดบางวิธีก็ค่อนข้างอันตรายเพราะจะส่งผลร้ายต่อกิจการในระยะกลางและระยะยาวอย่างคาดไม่ถึง

หลักสูตรออนไลน์ 3 ชั่วโมงนี้ มีเนื้อหาสาระเพียงพอที่จะทำให้ท่านได้ข้อคิดที่สำคัญและเข้าใจบทบาทที่ถูกต้องของงานจัดซื้อในการประหยัดต้นทุน ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดใช้ในการประหยัดต้นทุนของกิจการของท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

ผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการประหยัดต้นทุนให้แก่กิจการ

ประโยชน์ที่จะได้

มีความเข้าใจในวิธีประหยัดต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและไม่เกิดผลร้ายในระยะยาว

หัวข้อการบรรยาย

  • ทำไมการประหยัดต้นทุนโดยฝ่ายจัดซื้อจึงให้ผลประโยชน์ด้านการเงินแก่บริษัทสูงกว่า รวดเร็วกว่า และง่ายกว่าฝ่ายอื่นในบริษัท
  • การประหยัดต้นทุนที่มุ่งเน้นแต่เพียงการต่อรองราคาและยืดเครดิตเทอมนั้น เป็นวิธีที่ไม่ยั่งยืน ทำเพียงครั้งสองครั้งก็จะเข้าทางตัน
  • ข้อคิดและยุทธศาสตร์ในการเล่นกับเครดิตเทอม มองให้ไกล คิดไปให้ยาว
  • นานาลูกเล่นของฝ่ายจัดซื้อในการประหยัดต้นทุน
  • ข้อคิดในการประหยัดต้นทุนอย่างยั่งยืน โดยยึดหลัก Cut the fat, not the muscl

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อัตราค่าอบรมสัมมนา ท่านละ 1,300 + Vat 91 = 1,391 บาท
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดอบรม ต้องมีผู้เรียนไม่น้อยกว่า 10 ท่าน
เงื่อนไขการอบรม...  ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution

Tel  02-1753330, 086-6183752 

www.ptstraining.in.th    อีเมล์  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com


คำค้นประกาศนี้ Tags: บทบาทของงานจัดซื้อในการประหยัดต้นทุนให้กิจการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ปัจจุบันการบริหารทีมงานถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินงานของทุกๆหน่วยงานในองค์การ องค์การที่สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย เป็นองค์การสมรรถนะสูง (High Performance ...
เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ในเวทีการค้าอาเซียน
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
หลักสูตร“หลักการบริหารคนที่แตกต่าง” นี้จะเป็นหลักสูตรในเชิงจิตวิทยาการบริหาร เพื่อให้เราเข้าใจการทำงานร่วมกับคนในรุปแบบต่างๆได้ดีขึ้น และสามารถแปลงสู่แนวทางการบริหารที่สัมฤทธิ์ผ...
ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับคนว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แต่กลับพบว่ามีองค์กรไม่มากนักที่จัดได้ว่าใ...
การมียอดขายที่เหนือคู่แข่งขัน อาจต้องเริ่มที่การวิเคราะห์การขายที่ดีก่อน
เรียนรู้ 2 ทักษะที่สำคัญ 1.จิตวิทยาเพื่อการจูงใจคน ทำความเข้าใจกับธรรมชาติของบุคคล การสร้างความน่าเชื่อถือ และเทคนิคการโน้มน้าวใจ 2.ทักษะในการสื่อสาร เรียนรู้หลักสำคัญในการพูดแล...
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์และการนำระบบบริหารคุณภาพไปปฏิบัติตามข้อกำห...
เรียนรู้การวิเคราะห์สถานการณ์ทางตลาดเพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงเรียนรู้กลยุทธ์การสร้างและบริหาร Brand พร้อมทั้ง Update กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่