มีค่าใช้จ่าย

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q (Increasing Performance with 5Q) อบรมออนไลน์ Zoom

อบรมวันที่ 26 มกราคม 2564
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q (Increasing Performance with 5Q) อบรมออนไลน์ Zoom

หลักการและเหตุผล

    การพัฒนาระดับความฉลาด (Quotient) ทุกด้านของแต่ละบุคคล เป็นแนวทางการสร้างความสำเร็จในการทำงานและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมีสติ ทำให้บุคคลนั้นสร้างผลงานกับเป้าหมายที่ตั้งใจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นบุคคลที่ดีในสังคม เป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไป

หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q ช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของ 5Q เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองรวมถึงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการทำงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และการมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน อันส่งผลต่อการทำงานร่วมกันเป็นทีมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

 

วัตถุประสงค์  (Objective )

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง
 2. เพื่อให้สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปปรับใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้พฤติกรรมตนเองและผู้ร่วมงานตามหลัก 5Q

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • พนักงาน
 • หัวหน้างาน
 • ผู้จัดการ
 • บุคคลทั่วไป

 

 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย  30%
 • กิจกรรมฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงาน 70%
 • กรณีศึกษา 10%

รายละเอียดการดำเนิน

 • 3 ชั่วโมง

 

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

เวลา

หัวข้อการฝึกอบรม

รายละเอียด

 

 

 

 

 

 

3 ชม.

การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์กรกับพนักงาน
 • การสร้างมนุษยสัมพันธ์ 360 องศา
 • หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 360 องศา
 • เรียนรู้การใช้ 5Q เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

-          IQ (Intelligent Quotient)

-          EQ (Emotional Quotient)

-          MQ (Moral Quotient)

-          SQ (Spiritual Quotient)

-          CQ (Creativity Quotient)

Workshop1 เปิดหู เปิดตา เปิดใจ

Workshop2 ค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างมนุษยสัมพันธ์

Workshop3 กิจกรรมทำลายกำแพงพิชิต 5Q

 

 

 

 

 

วิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น

Workshop

 

หมายเหตุ กำหนดการอบรมและรูปแบบการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของบริบทผู้เข้าอบรม

 

 

 

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: การทำงานด้วยหลัก 5Q, การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, ประโยชน์ของ 5Q, การมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สัมมนาที่จะช่วยค้นหาความแตกต่างที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณและสร้างรายได้จากสิ่งที่คุณถนัดไปพร้อมๆกันแล้ววันนี้!!!
ฟรี!! อบรมการตลาดออนไลน์ เหมาะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ MICE ด้านการจัดประชุม สัมมนา นิทรรศการ และงานแสดงสินค้า
ในการดำเนินกิจการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างก็มีเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งเป้าหมายระยะสั้น และเป้าหมายระยะยาว การกำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถดำเนินกา...
การที่เรามีจิตวิทยาการจูงใจ ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักและพร้อมที่จะก้าวไปกับองค์การเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งจึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการที่จะนำเอาหลักการ มาใช้เพื่อให้อง...
เพื่อการเริ่มกิจการด้วยมั่นใจ สู่เป้าหมายทางธุรกิจ สามารถวางแผนธุรกิจสู่เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อองค์กร ดังนั้นการบริหารเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กรก็จะส่งผลต่อความเจริญเติบโต
ช่วงวิกฤตการณ์ COVID – 19 ที่เกิดขึ้น สร้างผลกระทบ Disruptive อย่างรุนแรงกับแทบทุกธุรกิจอุตสาหกรรม และผู้คน ในช่วงภาวะเช่นนี้ พนักงานผู้เป็นทรัพยากรสำคัญขององค์กร จะมีความหวาดวิ...
Dusit Thani College พร้อมมอบรากฐานการบริหารจัดการที่เป็นเลิศในระดับสากล เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะครบเครื่อง ทั้งคิดวิเคราะห์ ค้นคว้าวิจัย มีความคิดสร้างสรรค์ และเจราจาสื่อสาร ก...
ในสภาวการณ์ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรสามารถ อยู่เหนือคู่แข่งขันได้นั้นหมายถึงความได้เปรียบในทุกๆด้าน ซึ่งก็มีหลายปัจจัยที่จะทำให้องค์กรอยู่เหนือ...