มีค่าใช้จ่าย

สัมมนา The Boss รุ่นที่ 80

อบรมวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
จำนวนคนดู 1356 ครั้ง
สัมมนา The Boss รุ่นที่ 80
 The Boss รุ่นที่ 80
 
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

     ท่ามกลางสภาวการณ์เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมในปัจจุบัน นักบริหารจำเป็นต้องเตรียมจัดทัพองค์กรให้พร้อมรับมือ เพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตและดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมีความสุข

     MPI จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนา The Boss รุ่นที่ 79 เพื่อแลกเปลี่ยนพลังทางความคิดระหว่างผู้เข้าสัมมนา และรับความรู้พร้อมคำปรึกษาที่นำไปใช้ได้จริงจากวิทยากรชั้นนำของประเทศ  

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • ท่านเจ้าของกิจการ
 • ผู้บริหารระดับสูงหรือ ผู้ที่ต้องการเป็นนายที่สมบูรณ์แบบที่เก่งในการมองการณ์ไกลเก่งด้านบริหารและเก่งทางจิตวิทยา     
วันที่จัดงาน
 
   วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
 
 
วิทยากร
   
 • อาจารย์โสภณ สุภาพงษ์   
 • ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา  
 • รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์
 • ดร.วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์
 • อาจารย์พิเชษฐ์ เวชสุภาพร
 • อาจารย์อดิศร พวงชมภู
 • อาจารย์ปรีชา ส่งวัฒนา
 • รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
 • ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี
 • รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
 • ดร.รัฐ ธนาดิเรก
 • ผศ.นพ.ธนา นิลชัยโกวิทย์
 • ผศ.ดร.ขจรวุฒิ นำศิริกุล
 • ดร.วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์
 • รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
 • ผศ.ดร.ทศพร ประเสริฐสุข
 • อาจารย์เพชรพริ้ง สารสิน
 • อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์
 • อาจารย์ชนก ช่างเรียน
 • อาจารย์สุรพล โอภาสเสถียร
 • อาจารย์นิรุฒ มณีพันธ์
 • ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
 • อาจารย์ปรีชา เชาวโชติช่วง
 • อาจารย์สุรพงษ์ ศุภจรรยา
 • ฯลฯ

สถานที่จัดงาน
 
  ติดต่อคุณอัมพัน
คำค้นประกาศนี้ Tags: MPI, อบรม The Boss รุ่นที่ 80

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรนี้เรียนรู้เกี่ยวกับวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำแผน จนถึงการกำหนดเป้า การทำแผน การจัดเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนให้แผนงานเป็นจริง รวมถึงจะทำให้เราสามารถควบ...
เรียนรู้ e-Marketing รูปแบบใหม่!! ที่คุณไม่มควรพลาด !! สถาบันด้านการโรงแรมระดับโลก Ecole Hoteliere de Lausanne จัดหลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยดุสิตธานี By Linda Papasidero อบรม 22...
เรียนรู้บทบาทของการเป็นหัวหน้างานทั้งแนวคิดและเทคนิคต่างๆในการบริหารงาน ตลอดจนทราบถึงบทบาทในการสั่งงาน สอนงาน และมอบหมายงาน การกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
หลักสูตรนี้จะพัฒนาสิ่งสำคัญอย่างรอบด้าน ใน 6 ประการ ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา,การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ,การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน,การบริหารการเปลี่ย...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ” วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สนใจดูรายละเอียดได้...
“หลักการบริหารคนที่แตกต่าง” นี้จะเป็นหลักสูตรในเชิงจิตวิทยาการบริหาร เพื่อให้เราเข้าใจการทำงานร่วมกับคนในรุปแบบต่างๆได้ดีขึ้น และสามารถแปลงสู่แนวทางการบริหารที่สัมฤทธิ์ผลได้
มีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ และสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์องค์กร หรือกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับเปลี่ยนและกำหนด Competency ของงานตามหน้าที่แต่ละตำแหน่งที่เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรได้เอง