มีค่าใช้จ่าย

สัมมนา The Boss รุ่นที่ 80

อบรมวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
จำนวนคนดู 1311 ครั้ง
สัมมนา The Boss รุ่นที่ 80
 The Boss รุ่นที่ 80
 
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

     ท่ามกลางสภาวการณ์เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมในปัจจุบัน นักบริหารจำเป็นต้องเตรียมจัดทัพองค์กรให้พร้อมรับมือ เพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตและดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมีความสุข

     MPI จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนา The Boss รุ่นที่ 79 เพื่อแลกเปลี่ยนพลังทางความคิดระหว่างผู้เข้าสัมมนา และรับความรู้พร้อมคำปรึกษาที่นำไปใช้ได้จริงจากวิทยากรชั้นนำของประเทศ  

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • ท่านเจ้าของกิจการ
 • ผู้บริหารระดับสูงหรือ ผู้ที่ต้องการเป็นนายที่สมบูรณ์แบบที่เก่งในการมองการณ์ไกลเก่งด้านบริหารและเก่งทางจิตวิทยา     
วันที่จัดงาน
 
   วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
 
 
วิทยากร
   
 • อาจารย์โสภณ สุภาพงษ์   
 • ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา  
 • รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์
 • ดร.วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์
 • อาจารย์พิเชษฐ์ เวชสุภาพร
 • อาจารย์อดิศร พวงชมภู
 • อาจารย์ปรีชา ส่งวัฒนา
 • รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
 • ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี
 • รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
 • ดร.รัฐ ธนาดิเรก
 • ผศ.นพ.ธนา นิลชัยโกวิทย์
 • ผศ.ดร.ขจรวุฒิ นำศิริกุล
 • ดร.วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์
 • รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
 • ผศ.ดร.ทศพร ประเสริฐสุข
 • อาจารย์เพชรพริ้ง สารสิน
 • อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์
 • อาจารย์ชนก ช่างเรียน
 • อาจารย์สุรพล โอภาสเสถียร
 • อาจารย์นิรุฒ มณีพันธ์
 • ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
 • อาจารย์ปรีชา เชาวโชติช่วง
 • อาจารย์สุรพงษ์ ศุภจรรยา
 • ฯลฯ

สถานที่จัดงาน
 
  ติดต่อคุณอัมพัน
คำค้นประกาศนี้ Tags: MPI, อบรม The Boss รุ่นที่ 80

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Creative Branding to AEC กลยุทธ์การสร้างแบรนด์เชิงสร้างสรรค์สู่ AEC วันพุธที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ...
"Site Visit เยี่ยมชมธุรกิจเด่น" กับแบรนด์ CAGGIONI ชมวิธีการผลิตกระเป๋าเดินทางและแลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากรเจ้าของแบรนด์อย่างใกล้ชิด
หลักการและเหตุผล (INTRODUCTION) จะพัฒนางานให้มีคุณภาพได้นั้นสิ่งแรกที่หัวหน้างานควรกระทำคือการสอนงาน เพราะการสอนงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้งานเพรา...
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่การเข้าใจและการเรียนรู้ในเชิงลึก เพื่อให้ผู้อบรม “รู้จริง” ดังนั้น จะเลือกแนวคิดและเครื่องมือทางการตลาดเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้น แต่เป็นเครื่องมือที่สำคัญ...
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามาร...
หลักการและเหตุผล นอกเหนือจากการจัดการธุรกิจหรือการดำเนินงาน ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการจัดการกับสารพัดปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชาที่เกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ที่...
เพราะทุกคนพูดได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะพูดเป็น การพูดและการสื่อสาร เปรียบเสมือนใบเบิกทางพาทุกท่านสู่ความสำเร็จ ดังคำพูดที่ว่า พูดดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
การขายที่ดีต้องมีระบบ มีขั้นตอน นั่นจึงจะทำให้การขายประสบความสำเร็จ หลักสูตรนี้จึงเน้นให้นักขายได้เข้าใจเทคนิคและรายละเอียดต่างๆ ที่นำมาสู่ความสำเร็จดังกล่าวใน 7 ขั้นตอนที่สำคั...
Operation Management 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมหลักสูตร Business 4.0 ว่าด้วยเรื่อง การบริหารการปฏิบัติการในยุคปัจจุบันที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการลูกค้า ผู้...