มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร นักจัดการพลังงานรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2

อบรมวันที่ 24 มิถุนายน 2557
จำนวนคนดู 952 ครั้ง
หลักสูตร นักจัดการพลังงานรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2

หลักสูตร “นักจัดการพลังงานรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2”
(New Energy Wave Leader: NEW2)

    สืบเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องจัดหาแหล่งพลังงานเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ โดยในแต่ละปีประเทศไทยต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการจัดหาพลังงาน ซึ่งส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้ต้องสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มที่จะสูงมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ จำเป็นต้องมีแนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนอื่นที่ได้จากธรรมชาติภายในประเทศให้มากขึ้น
     เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายข้างต้น จำเป็นจะต้องมีแผนปฏิบัติการด้านพลังงานของแต่ละหน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน โดยแผนปฏิบัติการด้านพลังงานจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศ โดยการจัดทำแผนด้านพลังงานดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้และมีวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการพลังงานทั้งในรูปของพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้า รวมถึงการใช้เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างเหมาะสม และหลังจากที่ได้แผนปฏิบัติการด้านพลังงานแล้ว จะต้องมีความสามารถในการประเมินความคุ้มค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการบริหาร จัดการพลังงาน โดยการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ และสามารถนำเสนอแนวทางการพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนให้เหมาะสมกับขีดจำกัดต่างๆ ขององค์กรของตนเองได้
สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้พัฒนาหลักสูตร “นักจัดการพลังงานรุ่นใหม่ (New Energy Wave Leader: NEW)” ขึ้นเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนภายในองค์กร และการนำความรู้ที่ได้ไปสร้างนโยบายขององค์กรตน เพื่อนำไปสู่การจัดการพลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม และนำไปสู่การพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับความสำคัญของพลังงานต่อการดำเนินชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การจัดหาพลังงานในรูปแบบต่างๆ และกระตุ้นความสนใจในการวิเคราะห์แนวทางเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานในอนาคต
- เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนของผู้บริหารให้สามารถแนะนำหรือกำหนดนโยบายให้กับองค์กรได้อย่างถูกต้อง

ตลอดระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2557 ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎี และฝึกปฏิบัติการ รวมจำนวนชั่วโมงทั้งหมด 14 ชั่วโมง

หัวข้อหลักของหลักสูตร ดังนี้
- นักจัดการพลังงานรุ่นใหม่
- สถานการณ์พลังงาน นโยบาย และยุทธศาสตร์การจัดการพลังงานและพลังงานทดแทนของโลกและประเทศไทย
- สิทธิประโยชน์ และเศรษฐ์ศาสตร์สำหรับการอนุรักษ์พลังงาน
- ข้อมูลจากผู้สนับสนุนเงินทุนและผู้ให้สิทธิประโยชน์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
- เครื่องมือในการบริหารและจัดการพลังงาน (Energy Management Tools)
- กะเทาะเปลือกพลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทน(Renewable/Alternative Energy)
- ถ่ายทอดประสบการณ์ "การจัดการพลังงาน" จากนักจัดการพลังงานรุ่นใหม่

วิทยากรประจำหลักสูตร โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและพลังงานทางเลือก ผู้มีส่วนในการวางนโยบายด้านพลังงานของประเทศ และผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์เรื่องการบริหารจัดการพลังงานภายในองค์กร

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2557

สถานที่จัดสัมมนา ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ เขตดินแดง กรุงเทพฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันวิทยาการ สวทช.
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
Call Center: 0 2642 5001 ต่อ 213-216
E-mail: green.practices@nstda.or.th

คำค้นประกาศนี้ Tags: นักจัดการพลังงานรุ่นใหม่

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สามารถสร้างกลยุทธ์สำหรับการบริหารจัดการทีมงานในสายงานหลักและสายงานสนับสนุนให้เข้าใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจน สร้างการช่วยเหลือกันและมั่นใจในความคืบหน้าของงาน
เพื่อสงเสริมใหผูประกอบธุรกิจและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจไดมีความรูความเขาใจในหนาที่ตามที่กฎหมาย ภายใตการกํากับดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา และกฎหมายอื่นๆ
“การตลาด” ถือเป็นตัวช่วยธุรกิจมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่การตลาดยุคคลาสสิกจนมาถึงในปัจจุบันเป็น การตลาดยุค 4.0 เราจะมีเคล็ดลับอะไรที่ช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างราบรื่นบ...
“ไคเซ็น” เป็นเครื่องมือหนึ่งที่องค์กรต่างๆ นำไปประยุกต์ในองค์กรเพื่อการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรและรวมทั้งกระบวนการทำงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเน...
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การติดตั้งระบบ IPv6 บนระบบ IPv4 " รุ่น 8 วันที่1 ต.ค. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วน ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนา“พัฒนาประสิ...
กฎหมายถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ประชาชนทุกคนจะต้องรู้ เมื่อทำความผิดแล้วจะอ้างว่าทำไปเพราะไม่รู้กฎหมายก็ไม่ได้เพราะเรื่องของกฎหมายแรงงานเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก
เพื่อความอยู่รอดและรักษาธุรกิจให้อยู่อย่างยั่งยืน ถึงเวลาแล้ว ที่ผู้ประกอบการ SMEs
หลักสูตร 2 วันที่เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติและให้คำแนะนำอย่างเข้มข้นกับท่านในการก้าวเป็น Professional HRD Manager รอบรู้สารพัดเรื่อง HRD ในโลกธุรกิจยุคใหม่ที่ไม่ใช่แค่ทำงานบริหารงานฝึ...