มีค่าใช้จ่าย

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร งบการเงินของสหกรณ์รูปแบบใหม่

อบรมวันที่ 24 มีนาคม 2557
จำนวนคนดู 1255 ครั้ง
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร งบการเงินของสหกรณ์รูปแบบใหม่

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร งบการเงินของสหกรณ์รูปแบบใหม่

 

        ด้วยปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีใหม่หลายฉบับและได้จัดให้มีมาตรฐานาการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ดังนั้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ่ในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การจัดทำงบการเงินของสหกรณ์เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน สหกรณ์สามารถนำข้อมูลจากงบการเงินมาใช้วางแผนและตัดสินใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของสมาชิก และผู้ใช้งบการเงินของสหกรณ์

อบรมวันที่ 24 มีนาคม 2557

กำหนดการ
07.30-08.30น. ลงทะเบียน
08.30-09.00น. พิธีเปิดการฝึกอบรม
09.00-12.00น. รูปแบบและการจัดทำงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
12.00-13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00น. รูปแบบและการจัดทำงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ (ต่อ)
16.00น. พิธีปิด

วิทยากรโดย
- ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
- คุณพวงวรรณ ไกรสินธุ์

อบรม ณ โรงแรมริชมอนต์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ค่าลงทะเบียน
- บุคคลทั่วไป 1,300 บาท
- สมาชิก ชสอ. 800 บาท

ติดต่อสอบถาม
WWW.fsct.com
ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทสไทย
คุณวินัย พัฒนรังษิวัฒนา ฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ 0-24961199ต่อ308
อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM

คำค้นประกาศนี้ Tags: งบการเงินของสหกรณ์รูปแบบใหม่, ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์, คุณพวงวรรณ ไกรสินธุ์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

นำเสนอความรู้ในหลักการบัญชี และภาษีอากร ภายใต้กรอบและวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้าใจสำหรับผู้บริหารและผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี เพื่อติดอาวุธการบริหารและการทำงานอย่างครบวงจร
Lean Accounting เป็นเครื่องมือช่วยทำให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และรายงานทางการเงิน สามารถตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลของผู้บริหารได้ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อวางแผน ควบคุม และตัดสินใจได้อย่า...
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีเงินได้อัตราใหม่และการจัดระเบียบภาษีของกรมสรรพากร ตามมาตรการบัญชีชุดเดียว ในการรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ภาคการบรรยาย(Lecture)1วัน&(Work shop)ภาคปฎิบัติ1วัน
ธุรกิจอุตสาหกรรมมีระบบบัญชีที่ซับซ้อนและละเอียดมากซึ่งนอกเหนือจากประสบการณ์ นักบัญชีต้นทุนต้องมีความรอบคอบและมีความเข้าใจในระบบบัญชีต้นทุนเป็นอย่างดี
"เงินไหลเข้ามาแล้ว ไม่รู้หายไปไหนหมด" "ต้นเดือนกินดี ปลายเดือนกินแกลบ" คุณเคยเจอปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ถ้าคำตอบคือ 'เคย' workshop นี้มีคำตอบให้กับคุณ
สัมมนาผู้ประกอบการธุรกิจในโรงเรียน เจาะลึกธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา "การจัดการด้านภาษีกับธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา"
ระบบบัญชีในธุรกิจโรงแรมมีลักษณะเฉพาะเนื่องจากเป็นธุรกิจที่ให้บริการเปิดดำเนินการตลอดเวลา และมีจุดให้บริการซึ่งเรียกว่าศูนย์ทำกำไร(Profit Center) ระบบบริหารงานบัญชีจึงต้องมีประสิ...
จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื่องการเงินด้วย ฉะนั้นต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใ...