มีค่าใช้จ่าย

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร งบการเงินของสหกรณ์รูปแบบใหม่

อบรมวันที่ 24 มีนาคม 2557
จำนวนคนดู 1311 ครั้ง
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร งบการเงินของสหกรณ์รูปแบบใหม่

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร งบการเงินของสหกรณ์รูปแบบใหม่

 

        ด้วยปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีใหม่หลายฉบับและได้จัดให้มีมาตรฐานาการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ดังนั้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ่ในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การจัดทำงบการเงินของสหกรณ์เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน สหกรณ์สามารถนำข้อมูลจากงบการเงินมาใช้วางแผนและตัดสินใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของสมาชิก และผู้ใช้งบการเงินของสหกรณ์

อบรมวันที่ 24 มีนาคม 2557

กำหนดการ
07.30-08.30น. ลงทะเบียน
08.30-09.00น. พิธีเปิดการฝึกอบรม
09.00-12.00น. รูปแบบและการจัดทำงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
12.00-13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00น. รูปแบบและการจัดทำงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ (ต่อ)
16.00น. พิธีปิด

วิทยากรโดย
- ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
- คุณพวงวรรณ ไกรสินธุ์

อบรม ณ โรงแรมริชมอนต์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ค่าลงทะเบียน
- บุคคลทั่วไป 1,300 บาท
- สมาชิก ชสอ. 800 บาท

ติดต่อสอบถาม
WWW.fsct.com
ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทสไทย
คุณวินัย พัฒนรังษิวัฒนา ฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ 0-24961199ต่อ308
อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM

คำค้นประกาศนี้ Tags: งบการเงินของสหกรณ์รูปแบบใหม่, ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์, คุณพวงวรรณ ไกรสินธุ์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

วิทยากรโดย คุณชุมพร เสนไสย นิติกรเชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีสรรพากร สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพงานบัญชีด้วยคู่มือปฏิบัติงาน นำคู่มือปฏิบัติงานมาใช้เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานบัญชีในองค์กร พร้อมคู่มือปฏิบัติงานอยู่แล้ว ปรับปรุง อย่างไรให้ทันต่...
1. ทำความเข้าใจนิติบัญชีศาสตร์ (Forensic Accounting)2. การปฏิบัติงานของนักนิติการบัญชี (Forensic Accounting in Practice)
การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ เป็นวิธีการหนึ่งที่สถานประกอบการต่าง ๆ ใช้เป็นเครื่องมือลำดับต้น ๆ ในการจูงใจ และตอบแทนพนักงาน ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุด ให้ปฏิบัติงาน...
โครงการสัมมนา เพื่อเฟ้นหาผู้แนะนำการลงทุนและนักวางแผนการเงินรุ่นใหม่ เข้าสังกัด บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เรียนรู้ศัพท์ทางบัญชี ฝึกปฏิบัติการติดต่อสื่อสาร นำเสนองบการเงิน ภายใต้การอบรมที่กระชับ สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง
การนำภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้นี้ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อระบบภาษีอากรของประเทศไทยเป็นการปฏิรูปภาษีการค้าครั้งใหญ่ ทำให้ระบบภาษีอากรของประเทศมีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจใน...
กฎหมายควบคุมอาคาร ซึ่งประกอบด้วย พรบ.ควบคุมอาคาร และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ในความสำเร็จอย่างสูงในปัจจุบันความรู้ในด้านการเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการการขายที่ไม่ได้ทำงานในฟังก์ชั่นทางการเงิน แต่เป็นฐานความรู้ที่จะเข้าใจเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการปร...