มีค่าใช้จ่าย

สัมมนา Online : Update กฎหมายแรงงานที่มีผลใช้บังคับปีล่าสุด

อบรมวันที่ 21 กันยายน 2564
จำนวนคนดู 182 ครั้ง
สัมมนา Online : Update กฎหมายแรงงานที่มีผลใช้บังคับปีล่าสุด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดของกฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้ปีล่าสุด

2. เพื่อให้นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุคใช้และปฏิบัติได้จริงต่อการบริหาร – การจัดการงานต่างๆ ในองค์กร

3. เพื่อให้ทราบและเป็นกรณีศึกษาถึงแนวทางการตัดสินคดีแรงงานตามคำพิพากษาของศาลฎีกา

 

หัวข้อสัมมนา

หมวด : การเปลี่ยนแปลงกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ล่าสุด

1. กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด  7  ประการ

1.1 การได้รับสิทธิเท่าเทียมกันระหว่างลูกจ้างชายกับลูกจ้างหญิง

·         การทำงาน........ ตำแหน่งงาน.......

·         ค่าจ้าง......... ค่าสวัสดิการ…….

1.2  การลากิจธุระอันจำเป็นโดยได้รับค่าจ้างตามกฎหมายใหม่

·         ลากิจได้ปีละ.......วัน  ผู้มีสิทธิได้รับค่าจ้างตามกฎหมายใหม่ใครบ้าง?

·         เดิมลูกจ้างลากิจได้รับค่าจ้างอยู่แล้ว 6 วันต้องทำอย่างไร?  ...ต้องนำไปผูกพันกับการลาเพื่อมาสายหรือไม่?

1.3 สิทธิในการลาคลอด – ลาหลังคลอดบุตรสำหรับลูกจ้างหญิง

·         กรณีลาตรวจครรภ์ได้รับค่าจ้างอย่างไร?... ลาหลังคลอดบุตรได้รับค่าจ้างอย่างไร?

·         ค่าคลอดบุตร เบิกได้อย่างไร? ใครจ่าย ...การลาไม่ครบ ตามกฎหมายกำหนดจะเกิดปัญหาอะไร?

1.4 การย้ายสถานประกอบกิจการของนายจ้าง

·         เหตุที่นายจ้างย้ายมีกรณีใดบ้าง?..... ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างไร..?

·         ไม่ย้ายตามไปได้รับค่าชดเชย - ค่าสวัสดิการอย่างไร? ..การย้ายจะได้รับค่าจ้างอย่างไร..?ค่าสวัสดิการอย่างไร?

1.5 การเปลี่ยนนายจ้างใหม่หรือเปลี่ยนนิติบุคคล

·         จะมีการรับทราบเอกสารจากนายจ้างอย่างไร?  ... ค่าจ้าง-สวัสดิการ จะได้รับในสภาพเดิมหรือไม่.?

·         ถ้านายจ้างใหม่สร้างกฎขึ้นมาเองทำได้หรือไม่? ... ถ้าลูกจ้างไม่ยินดีกับนายจ้างใหม่ ทำอะไรได้บ้าง?

1.6 การจ่ายค่าจ้าง - ค่าตอบแทนในการทำงาน

·         องค์ประกอบที่สำคัญของคำว่าค่าจ้าง คืออะไร?...จะต้องจ่ายในอัตราเท่าใด.?

·         ถ้าไม่จ่ายหรือจ่ายไม่ครบจะมีความผิดอย่างไร?  ...การเสียดอกเบี้ยตามกฎหมายใหม่ต้องจ่ายอย่างไร?

1.7 ค่าชดเชยในอัตราใหม่ที่ประกาศใช้ตามกฎหมายใหม่

·         มีหลักเกณฑ์ 6 อัตราอะไรบ้าง?...ผู้มีสิทธิที่จะได้รับมีใครบ้าง.?

·         ผู้ที่จะเกษียณ 31 ธ.ค. 2562 จะได้รับสิทธิอย่างไร?  กรณีฟ้องคดีอยู่ที่ศาลยังไม่สิ้นสุดจะได้รับสิทธิอย่างไร?

หมวด : การนำกฎหมายใหม่ไปประยุคใช้กับสภาพการจ้างเดิม

2. การแก้ไข - เปลี่ยนแปลง-หรือเพิ่มสิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายใหม่เข้าในข้อบังคับในการทำงานต้องทำอย่างไร..?  ต้องแจ้งลูกจ้างหรือ ภาครัฐหรือไม่    เพราะอะไร..?

·         พิจารณาถึงกฎมายใหม่ที่ให้สิทธินายจ้าง

3. การเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ ภาคปฏิบัติจริงต้องทำอย่างไร..?

·         แนวทางการปฏิบัติในองค์กรเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหากับพนักงานภายหลัง

4. หลักเกณฑ์การกำหนดวันหยุดตามประเพณีพิจารณาจากอะไร.? ถ้ากำหนดไปแล้วต้องการสลับกับวันอื่น ต้องทำอย่างไรบ้าง..?

·         พิจารณาถึงหน่วยงานภาครัฐและการเห็นชอบจากลูกจ้าง

5. การจัดเวลาพักในวันทำงานปกติ - ทำงานล่วงเวลา - ทำงานในวันหยุด ต้องจัดอย่างไร..?

·         พิจารณาถึงหลักกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  พร้อมคำอธิบาย

6. การลากิจเพื่อ อุปสมบท – แต่งงาน – ครอบครัวเสียชีวิต – รับราชการทหารหรือระหว่างนายจ้างให้ไปบำบัดสารเสพติด  

·         นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างหรือไม่  เพราะอะไร?

·         มีคำแนะนำตามหลักกฎหมาย - ระเบียบปฏิบัติขององค์กรต่างๆ พร้อมคำอธิบาย

7. กรณีออกจากงาน – เกษียณงาน – หรือนายจ้างปลดออก –ไล่ออก สิทธิในวันหยุดพักผ่อนประจำปี หรือ ลากิจได้รับค่าจ้าง ลูกจ้างจะได้รับสิทธิอย่างไร?

·         มีคำแนะนำ พร้อมคำอธิบาย การได้รับสิทธิที่ไม่ขัดต่อกฎหมายแรงงาน

8. เมื่อลูกจ้างทำผิดนายจ้างได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยไม่สมควรแก่การเลิกจ้างแต่นายจ้างเลือกที่จะเลิกจ้าง นายจ้างต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง?

·         ยกตัวอย่าง การเลิกจ้าง 8 กรณี พร้อมคำอธิบายหลักการพิจารณาและสิทธิที่ลูกจ้างได้รับตามกฎหมาย

9. นายจ้าง  มีสิทธิฟ้องลูกจ้าง - อดีตลูกจ้าง - ว่าที่ลูกจ้าง – หรือ ลูกจ้างฟ้องว่าที่นายจ้าง - เป็นหมื่นหรือเป็นแสนๆ ที่เกิดข้อพิพาทกันในศาลแรงงานมีกรณีใดบ้าง?

·         มีตัวอย่าง เป็นกรณีศึกษาที่ฟ้องกันในศาล พร้อมคำอธิบาย

10. กรณีปลดออก - ไล่ออก - เลิกจ้าง ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยมีกรณีใดบ้าง - ออกหนังสือเลิกจ้างอย่างไร..?

·         ยกตัวอย่าง 10 กรณี

·         (มีตัวอย่างการออกหนังสือเลิกจ้างที่ระบุข้อความที่ครอบคลุมความผิดแจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย)

11. เลิกจ้างลูกจ้างที่ จะต้องบอกกล่าวล่วงหน้า มีกรณีใดบ้าง?

·         ยกตัวอย่าง การเลิกจ้างในกรณีต่างๆ

12. เลิกจ้างลูกจ้างที่จะ ต้องจ่ายค่าชดเชย มีกรณีใดบ้าง.?

·         ยกตัวอย่าง การเลิกจ้างในกรณีต่างๆ

13. ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง ตามกฎหมายมีกรณีใดบ้าง..?

·         ยกตัวอย่าง การห้ามเลิกจ้างในกรณีต่างๆ

หมวด : คดีแรงงานที่ตัดสินจากคำพิพากษาฎีกา พร้อมคำอธิบาย

14. ตามใบสมัครงาน มีข้อความว่าในระหว่างเป็นลูกจ้าง ข้าฯจะไม่ไปทำงาน -นำความลับของนายจ้างไปเปิดเผย -ไปถือหุ้น กับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้าง เมื่อลูกจ้างฝ่าฝืนจะมีความผิดอย่างไร? จะชดใช้ค่าเสียหายต่อนายจ้างอย่างไร..?

·         มีตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

·         (มีตัวอย่างการเขียนสัญญาจ้างที่ระบุข้อห้ามไว้ในสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย)

15. สัญญาจ้างที่นายจ้างทำขึ้นกับลูกจ้าง ที่ขัดต่อกฎหมายเป็นโมฆะ นายจ้างนำไปปฏิบัติไม่ได้ เป็นสัญญาจ้างลักษณะใด.?

·         (ยกตัวอย่างคำพิพากษาฎีกา 5 คดี)  ที่ตัดสินคดีลักษณะนี้ พร้อมคำอธิบาย

16.ข้อบังคับในการทำงานเกษียรงานอายุ 60 ปี นายจ้างย้ายไปอยู่ในบริษัทในเครือ ที่เกษียณ 55 ปี ลูกจ้างจะได้รับสิทธิใด.?

·         มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

17. ใช้ของแหลมมีคมกรีดรถยนต์เพื่อนร่วมงานซึ่งจอดอยู่ในบริเวณที่จอดรถตามที่นายจ้างจัดให้เป็นความผิด ที่นายจ้าง เลิกจ้างได้หรือไม่  เพราะอะไร?

·         มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

18. ลูกจ้างเสพสิ่งมึนเมาแล้วเข้ามาทำงานโดยไม่ได้ ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย นายจ้างมีสิทธิลงโทษได้เพียงใด?

·         มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย

19. ลูกจ้างชาย กระทำการล่วงเกินทางเพศลูกจ้างหญิงด้วยวา  - ทั้งทำกิริยา - ท่าทางประกอบหลายครั้ง จนรู้สึกอาย ทำไม? เลิกจ้างเป็นความผิดร้ายแรงได้.? เพราะอะไร..?

·         มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย

20. ลูกจ้างนำภาพถ่ายที่เปลือยระหว่างตนกับหญิงขณะร่วมประเวณีกัน ที่ตนบันทึกไว้ ออกเผยแพร่เพื่อประจานหญิงจนเป็นข่าวทางสื่อต่างๆ ซึ่งระบุว่า ตนเป็นพนักงานฝ่ายช่างซ่อมบำรุงของนายจ้าง ซึ่งเป็นการกระทำนอกโรงงาน - นอกเวลางานทำไม? นายจ้างเลิกจ้างได้  เพราะอะไร..?

·         มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย

21. ลูกจ้างแจ้งลาออกต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งมิใช่เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างจะมีผลเมื่อใด..?

·         มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย

22. ลูกจ้างฟ้องเป็นคดีความ เกิดขึ้นที่ศาลมากมาย กรณีนายจ้างไม่ออกใบผ่านงานให้กับลูกจ้าง เช่น ลูกจ้างทดลองงาน - ลูกจ้างประจำ – ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง นายจ้างต้องรับผิดในทางเสียหายต่อลูกจ้างอย่างไร?

·         มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย

23.ลูกจ้างทำผิดวินัยร้ายแรงนายจ้างมีนโยบายเลิกจ้าง วิธีที่จะทำให้ลูกจ้างไม่ไปฟ้องศาลภายหลัง หรือไปเรียกร้องค่าใดๆ ไม่ได้ ต้องทำข้อตกลงระหว่าง - นายจ้าง - ลูกจ้าง อย่างไร?

·         มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย

·         (มีตัวอย่างการเขียนข้อตกลงที่จะทำให้ลูกจ้างไม่ไปฟ้องศาลภายหลังได้ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย)

24.  มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับ สารเสพติด นายจ้างจะลงโทษอะไรได้บ้าง?

·         มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

25. เป็นหัวหน้างานชักชวนหญิงที่เป็น ผู้ใต้บังคับบัญชาไปเที่ยวในเวลาค่ำคืน นอกเวลาทำงาน หากไม่ไปจะไม่เสนอ ความเห็นไม่ยอมให้ผ่านทดลองงาน หัวหน้างานจะมีความผิดอย่างไร..?

·         มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

26. ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ - ให้การเท็จ ต่อผู้บังคับบัญชาทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ลูกจ้างจะมีความผิดอย่างไร?

·         มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

27.อาศัยความเป็นลูกจ้าง - ตำแหน่งงาน - รับเอาหรือเรียกเอา ผลประโยชน์กับบุคคลภายนอก เพื่อให้เข้ามาประมูลงาน – ผ่านการประมูล - เพื่อเข้าทำงาน - หรือเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ ลูกจ้างจะมีความผิดอย่างไร?

·         มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

28. ค่าจ้างหรือเงินที่ลูกจ้างสำรองจ่ายในการบริหารงาน เมื่อนายจ้างค้างจ่ายต้องทำอย่างไร? กรณีลูกจ้างทำความเสียหายแล้วออกงานไปนายจ้างหักเงินลูกจ้างเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย ทำได้หรือไม่? เพราะอะไร?

·         มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

29. ลูกจ้างลาออกในเดือน มิ.ย. ของปี ได้ใช้สิทธิลาพักผ่อนไปแล้ว 10 วัน ปกติได้รับสิทธิ ลาพักผ่อนปีละ 12 วัน กรณีคิดตามส่วนลูกจ้างลาพักผ่อนเกินไป 4 วัน นายจ้างจะหักเงินค่าจ้างในส่วนที่เกินไป 4 วันนั้น ทำได้หรือไม่?

·         มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

30. ลูกจ้างยื่นใบลาออกต่อนายจ้างผู้มีอำนาจทราบแล้วแต่ยังไม่อนุมัติ จะมีผลเมื่อใด หรือในวันต่อมาลูกจ้าง ขอยกเลิกใบลาออกตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายทำได้หรือไม่? เพราะอะไร?

·         มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

31. มีนโยบายให้ลูกจ้างออกจากงานโดยไม่มีความผิดและจ่ายเงินช่วยเหลือตามอายุงาน - ตามกฎหมายกำหนดและทำบันทึกข้อความร่วมกัน เพื่อประกอบกับหนังสื่อเลิกจ้าง-เป็นการป้องกันลูกจ้างไม่ให้ไปฟ้องศาลเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยภายหลัง

·         มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

·         (มีตัวอย่างการเขียนหนังสือเพื่อประกอบการเลิกจ้างแจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาพร้อมคำอธิบาย)

32. จ่ายเงินค่าเดินทางให้ไปทำงานนอกสถานที่เป็นรายครั้ง - ต่อมาให้เหมาจ่ายเป็นรายเดือนเป็นการให้ตามตำแหน่งงานเมื่อเลื่อนตำแหน่งงานลูกจ้างจะมีสิทธิได้รับหรือไม่ จะถือว่าเป็นค่าจ้างหรือไม่? เพราะเหตุใด?

·         มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

33. เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หมายถึงเลิกจ้างลูกจ้างในลักษณะใด..?

·         มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

34. ระเบียนการจ่ายเงินโบนัสทำงานครบ 1 ปีจ่ายเต็มตามกำหนด ถ้าไม่ครบ 1 ปีจ่ายตามส่วนของอายุงานแต่ต้องทำงานถึงวันที่จ่ายโบนัส ลูกจ้างเข้าทำงานเดือนสิงหาคม 2544 ออกจากงานเดือนกรกฎาคม 2545 จะมีสิทธิได้รับโบนัสอย่างไร?

·         มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

35. การกำหนดหรือจ่ายเงินโบนัสจะจ่ายด้วยวิธีการ -กลักเกณฑ์หรือมีเงื่อนไขอะไร มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะหรือไม่?

·         มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

·         (มีตัวอย่างการเขียนระเบียบและเงื่อนไขการจ่ายเงินโบนัส - ที่เฉียบคม - แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย)

36. ทำสัญญาจ้างปีต่อปีเมื่อครบสัญญาจ้าง 1 ปีแล้วมีการต่อสัญญาจ้างใหม่ เมื่อสิ้นสุดสัญญาฉบับสุดท้ายแล้วไม่มีการจ้างกัน ต่อไปลูกจ้างมีสิทธิได้รับ ค่าบอกกล่าว - ค่าชดเชย - ค่าเสียหายอย่างไร?

·         มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

37. มีร่างกายอ่อนแอกว่าลูกจ้างอื่นที่ทำงานด้วนกัน - นายจ้างปรับลดตำแหน่งงาน - ตัดโบนัส - ลากิจ - ลาป่วยมา ลูกจ้าง หย่อนสมรรถภาพในการทำงาน นายจ้างมีนโยบายเลิกจ้างต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง?

·         มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

38.ลูกจ้างไม่มีน้ำใจต่อลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน - เป็นคนหัวร้อน - ใช้แต่อารมณ์ในการทำงาน – ทำงานเข้ากับเพื่อนร่วมงานอื่นไม่ได้นายจ้างมีนโยบายเลิกจ้างต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง?

·         มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

        39. ภายในปีลูกจ้างลางานและขาดงานประมาน 22 วันคิดเฉลี่ยเดือนละ 2 วันถือว่าหยุดงานมากเกินขอบเขตุหรือไม่? เพราะอะไร?

·         มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

40. นายจ้างมีผลกำไรแต่ละปีไม่เพียงพอชำระหนี้หมุนเวียน ต้องลดขนาดการประกอบธุรกิจลง -ไม่มีการรับพนักงานใหม่เพิ่ม กรณีมี นโยบายเลิกจ้างพนักงานต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง..?

·         มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

·          ถาม – ตอบ – แนะนำ

·          ผู้เข้าร่วมสัมมนา - นายจ้าง - เจ้าของกิจการ - ผู้บริการ - HR.

 

 ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)  หลักสูตร ONLINE 6 ชั่วโมง เวลา 09.00 -16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.      เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

 

อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า

 

กำหนดการ    วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564

สถานที่           Zoom Online Meeting

ราคา            2,500  บาท

- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก !!    

 

ลงทะเบียน Online  คลิ๊ก !!

 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "พื้นฐานการสร้างเขียนแบบ 3 มิติแบบพื้นผิว เพื่อการผลิตด้วย VISI" รุ่นที่ 1
เพื่อรองรับการขาดแคลนแรงงานและการสรรหาพนักงานที่นับวันยากขึ้นทุกที และเสนอยุทธวิธีแก้ไขปัญหาด้าน HRM กลยุทธ์การสรรหาพนักงานแนวใหม่ ด้วยกลยุทธ์การตลาด เป็นอาวุธที่จะทำให้ท่านสามา...
คนต่างด้าวต้องมีใบอนุญาตทำงานได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว
ทุกโรงงาน / บริษัท ไม่ว่าจะเป็นเทรดดิ้ง จำเป็นต้องดำเนินการทำข้อมูลในระบบนี้เพื่อ Support ให้กับคู่ค้าของตน หากบริษัทฯใดไม่ดำเนินการจะถูกสั่งห้ามไม่ให้ทำการผลิต ห้ามส่งออกและซื้...
ในการบริหารการจัดการยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงและรวดเร็ว ทั้งในด้านเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบกับการแข่งขันกันสูง ซึ่งทุกองค์กร ต่าง ๆ ก็มุ่งมั่นในสร้างความแตกต่าง เพื่...
บุคลากรในองค์กรของท่าน คิดกันแบบนี้หรือไม่ ? ถ้าต่างคนต่างคิดแบบนี้ น่าจะถึงเวลาที่ทุกคนในองค์กรควรจะคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยได้แล้ว เพราะ...อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและไม...
หลักสูตรที่จะช่วยให้เข้าใจทุกขั้นตอนการเปิดร้านอาหารตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงการบริหารจัดการพนักงานและการปรับกลยุทธ์ต่างๆตามสถานการณ์
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานทุกฝ่ายงาน ได้เรียนรู้เทคนิคการลดความผิดพลาดในการทำงานรวมทั้งการพัฒนาตนเองให้ทำงานได้อย่างถูกใจนาย และ โดนใจลูกค้า จนสามารถพัฒนาจุดอ่อ...
ช่วยทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจประเภทของ NC และ CAR เรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการเขียนตอบ CAR ที่ได้รับจากการตรวจติดตามภายใน และเทคนิคการเขียนตอบทั้ง NC Major, NC Minor