มีค่าใช้จ่าย

อบรม กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์

อบรมวันที่ 24 เมษายน 2557
จำนวนคนดู 1135 ครั้ง
อบรม กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์

กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์
(CREATIVE THINKING)


      ความคิดสร้างสรรค์ คือ กระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม โดยสามารถนําไปประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการได้อย่างรอบคอบและมีความถูกต้อง จนนําไปสู่การคิดค้นและสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหม่ นอกจากลักษณะการคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวนี้แล้ว ยังมีสามารถมองความคิดสร้างสรรค์ในหลายมุมมอง ซึ่งอาจจะมองในแง่ที่เป็นกระบวนการคิดมากกว่าเนื้อหาการคิด โดยที่สามารถใช้ลักษณะการคิดสร้างสรรค์ในมิติที่กว้างขึ้น เช่นการมีความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน การเรียน หรือกิจกรรมที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ด้วย อย่างเช่น การทดลองทางวิทยาศาสตร์ หรือการเล่นกีฬาที่ต้องสร้างสรรค์รูปแบบเกมให้หลากหลายไม่ซํ้าแบบเดิม เพื่อไม่ให้คู่ต่อสู่รู้ทัน เป็นต้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นลักษณะการคิดสร้างสรรค์ในเชิงวิชาการ
แต่อย่างไรก็ตาม ลักษณะการคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ที่กล่าวนั้นต่างก็อยู่บนพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์ โดยที่บุคคลสามารถเชื่อมโยงนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ดี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มวิธีการรับรู้และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
2. เพื่อการจัดการกระบวนการของความคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพ
3. เพื่อการวิเคราะห์และปรับรูปแบบการตัดสินใจส่วนบุคคลและส่วนรวมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด.


วันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 0.90-16.00น.

ณ โรงแรม อมารี บูเลอวาร์ด ถ.สุขุมวิท ซอย 5

โดย อาจารย์แสงอุษา โลจนานนท์


หัวข้อในการสัมมนา
• เหตุผลและความจําเป็นในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
• ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
• ความสําคัญของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การปรับปรุงงาน และการทําสิ่งใหม่ๆ
• ปญหาและความท้าทายขอ ั งผู้เข้าร่วมสัมมนา (เพื่อใช้เป็น CASE STUDY ระหว่างกิจกรรมฝึกพัฒนาความคิดสร้างสรรค์)
• การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทํางาน การปรับปรุงงาน และการทําสิ่งใหม่ๆ
• แรงต้านและอุปสรรคที่กีดขวางความคิดสร้างสรรค์ในตัวเรา
• ทัศนคติเชิงบวก VS ทัศนคติเชิงลบ
• การปรับกรอบความคิดในการทํางานและการดํารงชีวิต
• กระบวนการฝึกพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
• เทคนิคพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
• กิจกรรมฝึกพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
• การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความสําเร็จอย่างมีความสุขในการทํางาน
• แนวคิดเชิง ALTERNATIVE THINKING เพื่อสร้างความสําเร็จอย่างมีความสุขในการทํางาน
• การสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในที่ทํางาน

ค่าลงทะเบียน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%แล้ว)
กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ยอดชําระสุทธิ 4,680 บาท
บุคคลธรรมดา ยอดชําระสุทธิ 4,815 บาท


บริษัท เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
ฝ่ายฝึกอบรม : 02-7360408-9 ต่อ 11, 12, 14,
โทรสาร : 02-736 0050
อีเมลล์ :admin@trainingservice.co.th
เปิดบริการทุกวัน : จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.30 น.

คำค้นประกาศนี้ Tags: กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์, CREATIVE THINKING, อาจารย์แสงอุษา โลจนานนท์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ด้านกฎหมายแรงงานนั้นเป็นประเด็นที่สำคัญเพิ่มยิ่งขึ้นในปัจจุบัน และในอนาคต
หลักสูตรนี้จะทำให้คุณสามารถนำกลยุทธ์ที่ได้จากการเรียนรู้มาช่วยให้องค์กร รักษาคนเก่ง และสร้างคนให้เก่งได้อย่างสร้างสรรค์
หลักสูตรนี้จะช่้วยพัฒนาตนเอง ให้รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า และมีความสุข
เรื่องราวของความงามแบบจัดเต็ม, ฝึกปฏิบัติเทคนิคผลิตสูตรเครื่องสำอาง
ทำ ก ร า ฟิ ก ไ ม่ เ ป็ น เสียโอกาสมาแล้วเท่าไร ? รู้มั้ย คนที่รวยเป็น 100 ล้าน ในเวลาอันสั้น มีอะไรที่เหมือนกัน
คุณเริ่มฝึกโยคะเมื่ออายุเท่าไหร่ คุณจะสามารถหยุดอายุไว้ได้เท่านั้น
ในปัจจุบัน สภาพการแข่งขันในสมรภูมิธุรกิจได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี ดังนั้น ผู้ให้บริการทุกท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า หรือทำให้ลูกค้าตัดสินใจใช้...
สัมมนานี้จะทำให้คุณได้รู้จักเครื่องมือในการทำความเข้าใจกรอบความคิดที่ปรับตัวได้โดยใช้ เครื่องมือ Immunity to Change จาก มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University)
Experience Zone รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้ขยายดอกผล เพื่อก้าวสู่การลงทุนที่มีคุณภาพในอนาคต