มีค่าใช้จ่าย

การใช้สิทธิลดหรือยกเว้นอากร และพิธีการศุลกากรในระบบอิเล็คทรอนิกส์

อบรมวันที่ 00 543
จำนวนคนดู 81 ครั้ง
การใช้สิทธิลดหรือยกเว้นอากร และพิธีการศุลกากรในระบบอิเล็คทรอนิกส์

 

หลักสูตร Course:

การใช้สิทธิลดหรือยกเว้นอากร และพิธีการศุลกากรในระบบอิเล็คทรอนิกส์

วันที่ 14 ธันวาคม 2564

เวลา 09.00-16.00 น. Virtual Training

   หัวข้ออบรมสัมมนา

 1. กฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก
 2. ภาษีอากรในการนำเข้า-ส่งออก เช่น

2.1 อากรศุลกากร

2.2 ภาษีสรรพสามิต และภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น

2.3 อากรชั่วคราวและอากรพิเศษตามมาตราการ AD , Safeguard

2.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 1. ของต้องห้าม ของต้องกำกัด ใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกสินค้าควบคุม
 2. การผ่านแดน – ถ่ายลำ 
 3. พิธีการศุลกากรนำเข้าในระบบอิเล็คทรอนิกส์
 4. การประเมินอากรศุลกากร ราคาศุลกากร พิกัดอัตราอากร
 5. การใช้สิทธิลดหรือยกเว้นอากรตามมาตรา 12
 6. การใช้สิทธิลดหรือยกเว้นอากรตามมาตรา 14 (FTA)
 7. การวางประกัน การอุทธรณ์การประเมินอากร
 8. เงินเพิ่ม ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ
 9. พิธีการศุลกากรส่งออกในระบบอิเล็คทรอนิกส์
 10. การส่งของออกแล้วจะนำกลับเข้ามาภายหลัง (ใบสุทธินำกลับ)
 11. ปัญหา ข้อควรระวังในการนำเข้า-ส่งออก

วิทยากร อาจารย์วิชัย  มากวัฒนสุข

ระยะเวลาฝึกอบรม            1 วันรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution

Tel  02-1753330 , 086-6183752 

Fax.  02-9030080 ext.9330

www.ptstraining.in.th

อีเมล์  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com


วิธีการชำระเงิน:

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

1.1  ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238

          ชื่อบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น 

อัตราค่าอบรม

 •  (รวมค่าวิทยากร และเอกสารการอบรม และวุฒิบัตร)

ค่าอบรมสัมมนา/ท่าน

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ

ค่าอบรม 1 ท่าน

2,500

175

75

2,600

คำค้นประกาศนี้ Tags: การใช้สิทธิลดหรือยกเว้นอากร และพิธีการศุลกากรในระบ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องดูแลควบคุมพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร เป็นบุคคลที่ต้องติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงาน...
รับรองหลักสูตรโดย สมาคมผู้รับจัดการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรม และผู้ที่มีความสนใจทั่วไป นักเรียน นักศึกษา
1. เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายและแนวคิดพื้นฐานของการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ 2. เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและวิธีการดำเนินการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล...
เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจส่งออก และนำเข้า รวมทั้งผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการทำข้อตกลงการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ ได้มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าฉบับปร...
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA)โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพ...
สินค้าคงคลังถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจและเป็นต้นทุนตัวสำคัญที่จะส่งผลต่อกำไรและการขาดทุนของบริษัท ดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับการจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน...
เรียนรู้ด้วยการผสมผสานแบบบูรณาการด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉ...