มีค่าใช้จ่าย

อบรม การควบคุมเอกสารและบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมวันที่ 25 ตุลาคม 2556
จำนวนคนดู 1572 ครั้ง
อบรม  การควบคุมเอกสารและบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรม  การควบคุมเอกสารและบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพ


หลักการและเหตุผล

   1. ทําไมตองควบคุมเอกสารและบันทึกสําหรับ ISO/TS 16949 

   2. การตีความขอกําหนดที่เกี่ยวของกับการควบคุมเอกสารตามISO/TS 16949

   3. การตีความขอกําหนดที่เกี่ยวของกับการควบคุมบันทึกตามISO/TS 16949 
   4. การควบคุมเอกสารจากภายนอก
   5. การควบคุมบันทึกแบบรวมศูนยหรือแบบกระจายความรับผิดชอบ
   6. จะจัดเก็บบันทึกนานเทาใด จึงจะเหมาะสม
   7. การจัดทําดัชนี (Index) สําหรับการควบคุมเอกสาร
   8. แนวทางการควบคุมเอกสารและบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส (E-Document)
   9. โปรแกรมการตรวจประเมินภายในเฉพาะการควบคุมเอกสารและบันทึก 

   10.ปญหาและอุปสรรค และแนวทางการแกไข

 

วันที่จัดงาน

    วันที่ 25 ตุลาคม 2556

วิทยากร

   ไม่ระบุ

สถานที่

  ศูนย์กรุงเทพมหานคร  กล้วยน้ำไท

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม การควบคุมเอกสารและบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมหรือวิทยากรภายในองค์กรให้มีทักษะ และมีความพร้อม ในการจัดอับรมสัมมนาภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และขั้นตอน ...
เพื่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ผู้สอน ผู้เรียน ครู นักเรียน นักศึกษา ได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างแท้จริง
ไปเที่ยวพักผ่อนสัมผัสธรรมชาติ ใช้ชีวิตเรียบง่าย กินง่ายอยู่ง่ายนอนง่าย คุณจะค้นพบตัวเองและพัฒนาศักยภาพตนเองด้วยธรรมชาติ การฝึกฝนสติด้วยการปฏิบัติในชีวิตจริง
ห้บุคลากรเข้าใจในหลักการและกระบวนการของ EQ จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานในหน้าที่รับผิดชอบได้
ผู้ที่ต้องการสร้างความมั่นใจในการเข้าสังคมในระดับสากล ผู้ที่ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพและบุคคลที่วไป
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายใน (กระบวนการคิด) และภายนอก (ภาษากาย, ภาษาพูด) เพื่อนำไปสู่ภาพลักษณ์ด้านความเชี่ยวชาญ ความน่าเชื่อถือ และความเป็นมิตรในการทำงาน
เรียนรู้และพัฒนาตัวเองด้วยศาสตร์การแสดง และการสื่อสารภายใน ในรูปแบบของ NLP และ MINDFULNESS
คุณเริ่มฝึกโยคะเมื่ออายุเท่าไหร่ คุณจะสามารถหยุดอายุไว้ได้เท่านั้น
เกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักการเป็นวิทยากร ได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร สามารถประยุกต์ใช้หลักการ