มีค่าใช้จ่าย

Virtual Training: อบรมออนไลน์ อบรมออนไลน์ กลยุทธ์การบริการทางโทรศัพท์เหนือระดับ เพื่อตอบรับยุค New Normal

อบรมวันที่ 14 ธันวาคม 2564
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
Virtual Training: อบรมออนไลน์ อบรมออนไลน์ กลยุทธ์การบริการทางโทรศัพท์เหนือระดับ เพื่อตอบรับยุค New Normal
ขอเชิญอบรม หลักสูตร อบรมออนไลน์ กลยุทธ์การบริการทางโทรศัพท์เหนือระดับ เพื่อตอบรับยุค New Normal
- รอบที่ 1 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00 - 12:00
- รอบที่ 2 วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 13:00 - 16:00
สอนโดยธนภัทร ธรรมากัลยากุล (อ.โต๋)
ราคา 1500 บาท / ท่าน
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom รูปแบบ Virtual Training

เนื้อหาหลักสูตร
ที่มาของหลักสูตร

          

           ในยุคที่ต้องแข่งขันทางธุรกิจอย่างดุเดือด การแย่งชิงลูกค้าอาจต้องใช้ทั้งเทคนิคและกลยุทธ์ขั้นสูงสุด เพราะพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าในยุค New Normal มีเปลี่ยนแปลงแบบรายวัน และเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง เป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแนวคิดการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจต่าง ๆ ให้มุ่งหน้าสู่ความเป็น Digital-First and Ultimate Services มากยิ่งขึ้น เพื่อการสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและสร้างความพึงพอใจอย่างสูงที่สุด และมากกว่าอีกขั้นคือ เพื่อเข้าถึงความต้องการขั้นลึก โดยลูกค้ามีความคาดหวังที่จะได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว และการบริการนั้น ๆ ควรมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพทุกครั้ง โดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ

           หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อ การเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกระดับการให้บริการลูกค้าของคุณ เพื่อมุ่งหน้าสู่ความเป็นเลิศในยุคดิจิทัลแบบไร้พรมแดน เปลี่ยนการบริการเสียงผ่านโทรศัพท์เป็นมากกว่าการตอบคำถาม แต่เป็นได้ทั้งที่ปรึกษาและการพัฒนาความสัมพันธ์ สู่การขายแบบยั่งยืนในอนาคตได้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการเตรียมความพร้อมพนักงาน เพื่อให้สามารถส่งมอบบริการที่ตอบโจทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหัวข้อต่าง ๆ รวมไปถึง:

          วิธีการเตรียมความพร้อมให้พนักงานสามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของลูกค้าทางโทรศัพท์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

          วิธีการที่องค์การสามารถพัฒนาโมเดลธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายใหม่ ๆ ในโลกยุคดิจิทัล

          แพลตฟอร์มบูรณาการ (integrated platform) และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อช่วยยกระดับและเชื่อมต่อการให้บริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ

           เพิ่มขีดความสามารถของพนักงานและเจ้าหน้าที่บริการของคุณ เพื่อเป็นตัวแทนในการส่งมอบประสบการณ์อันยอดเยี่ยม


ประโยชน์ที่จะได้รับหลังฝึกอบรม

 • เรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า
 • เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่องานบริการทางโทรศัพท์
 • พัฒนาทักษะและเทคนิคการให้บริการด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะการฟัง การพูด การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และ การรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า
 • ฝึกฝนทักษะและเทคนิคการให้บริการทางโทรศัพท์ในสถานการณ์ต่าง ๆ
 • เพิ่มความมั่นใจในการติดต่อ สื่อสาร และ มีกำลังใจในการทำงาน


Module 1 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริการทางโทรศัพท์  

 • มุมมองและความสำคัญของงานบริการทางโทรศัพท์
 • พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าในยุค New normal
 • การบริการที่ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ ในแบบคุณ
 • ทัศนคติและคุณสมบัติของผู้ให้บริการ อย่างเหนือระดับ

Module 2 : ทักษะและขั้นตอนการให้บริการทางโทรศัพท์   

 • พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การจับประเด็น และทักษะอื่น ๆ ในการบริการทางโทรศัพท์
 • การเลือกใช้คำพูดเชิงบวกในงานบริการ ด้วยเสียง
 • ขั้นตอนการรับสาย และ การโทรติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์

Module 3 : การให้บริการลูกค้าที่มีปัญหาและต้องการร้องเรียนอย่างมืออาชีพ

 • สาเหตุของการร้องเรียน และวิธีการแก้ปัญหาลูกค้าร้องเรียน
 • ลักษณะของลูกค้าที่มีปัญหาหรือต้องการร้องเรียน ในกรรีต่าง ๆ
 • เทคนิคการควบคุมอารมณ์ของผู้ให้บริการทางโทรศัพท์
 • เรื่องร้องเรียนที่พบบ่อยในการบริการทางโทรศัพท์ และ แนวทางป้องกัน ไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำในอนาคต
 • เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนและหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งกับลูกค้า ในทุก ๆ กรณี

Module 4: สรุปการอบรม  

 • การสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ในรูปแบบการให้บริการทางโทรศัพท์
 • ความเครียดกับงานบริการ กับวิฤตความเครียดระดับโลก


สำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดของกฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้ปีล่าสุด
คนไทยโบราณใช้ข้าวเป็นอาหารหลัก และยังใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบสำหรับใช้เป็นยาพื้นบ้านของไทย
เพื่อทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
บทบาทที่สำคัญของการเป็นหัวหน้างาน คือ การกำหนดในเรื่องของเป้าหมายและทิศทางในการทำงาน โดยต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร (Strategic Plan) และแผนการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานภายใ...
1. โรงงานอุตสาหกรรมทุกกลุ่ม 2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย / EMR / เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล / เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (SIEMENS S7-300)" รุ่นที่ 23 วันที่ 7-9 พ.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
“หัวหน้างาน” มีหน้าที่สร้างที่ทำงานให้เป็นดินแดนสวรรค์ที่มีคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข โดยเฉพาะผู้บริหารที่ดีได้นั้นต้องมีทัศนคติที่ดี และมีภาวะผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร...
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (MITSUBISHI PLC)" รุ่น 22 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร