สัมมนาฟรี อบรมฟรี

อบรม หล้กสูตร UniStream

อบรมวันที่ 02 เมษายน 2557
จำนวนคนดู 1027 ครั้ง
อบรม หล้กสูตร UniStream

 

การส้มมนาหล้กสูตร “UniStream

วันพุธที่  2 เมษายน 2557เวลา 09.00 – 15.30 น.
ณ ห้องแกรนด์รัชดา (ชั้น 5) อาคารธารทิพย์ โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค รัชดา


วิทยากรโดย คุณพีระพล บัวภู่และMr.Yochai Golan จากประเทศ อสราเอล

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบ
- การทำงานของอุปกรณ์ PLC UniStream
- การเลือกใช้ PLC UniStream ในงานอุตสาหกรรม
- การเขียนคำสั่งของ PLC UniStream เบื้องต้น เพื่อประยุกต์ใช้กับเครื่องจักรได้

กำหนดการ
08.30 น. –09.00 น. - ลงทะเบียน
09.00 น. –12.00 น. - ความรู้เบื้องต้นของ PLC UniStream
- การเขียน Ladder PLC UniStream
13.00 น. –15.30 น. - การเขียน Ladder PLC UniStream
- เปิดโอกาสให้ซักถาม และร่วนลุ้นของรางวัล

*** กรุณาเตรียม Note Book มาด้วยเพื่อใช้ฝึกการเขียน Program ***

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ไพรมัส จำกัด
119 ซ.สีม่วงอนุสรณ์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
คุณปรเมษฐ์ อินทร์แก้ว
แผนก การตลาด
โทรศพท 0-2693-7005 Ext 136
โทรสาร 0-2693-7005 Ext 135
เมลล์: porameth.in@gmail.com
***กรุณาส่งใบสมัครภายในวันที่ 26 มีนาคม 2557***

คำค้นประกาศนี้ Tags: UniStream, คุณพีระพล บัวภู่

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลด้วยภาษา VB.NET (ขั้นพื้นฐาน)” วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สนใจด...
ผู้บริหารขององค์กร โดยเฉพาะฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายแรงงาน ทั้งโดยภาพรวม และความเชื่อมโยงของหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล เริ่มต...
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้
“DBD ให้คำปรึกษา พร้อมยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการร้านค้าส่งค้าปลีก สู้วิกฤตเศรษฐกิจ”
หลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการโรงแรม สามารถบริหารจัดการทุกภาคส่วน และทุกสถานการณ์ อย่างมืออาชีพ
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการเก็บรักษาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลของลูกจ้าง หากข้อมูลเหล่านี้ถูกเผยแพร่โดยไม่ได้รับการอนุญาต ...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการบรมในหลักสูตร “การเจรจาต่อรองในการขาย” รุ่นที่ 1 วันที่ 21 เมษายน 2558
เพื่อให้มาตรฐานของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละประเทศมีความใกล้เคียงกัน และเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนให้ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศหนึ่งสามารถขอรับความคุ้มครอง
กฎหมายแรงงานเป็นเรื่องที่นายจ้างและลูกจ้าง จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งโดยภาพรวม และความเชื่อมโยงของหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่ประเภทของสัญญาจ้างงาน ข้อบัง...