มีค่าใช้จ่าย

สัมมนา Online : แนวทางการใช้ OKRs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (14 ธันวาคม 2564)

อบรมวันที่ 14 ธันวาคม 2564
จำนวนคนดู 2 ครั้ง
สัมมนา Online : แนวทางการใช้ OKRs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (14 ธันวาคม 2564)

หลักการและเหตุผล (Introduction)

การกำหนดเป้าหมายขององค์กร และทิศทางในการทำงาน ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ขององค์กร เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะทำให้พนักงานที่ทำงานในองค์กร สามารถรับทราบ เข้าใจเป้าหมายเดียวกันและร่วมมือกันในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายนั้นด้วยกันเพื่อองค์กร OKRs (Objective and Key Results) เป็นแนวคิดในการบริหารงาน ที่เริ่มเข้ามาและนิยมใช้กันมากขึ้นในหลายองค์กร OKRs มีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง สร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อทั้งพนักงานและองค์กร ทำให้หลายองค์กรนำ OKRs เข้ามาใช้ในองค์กรเพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันในการปฏิบัติงาน

 

วัตถุประสงค์  (Objective)

1.      เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้แนวคิด OKRs (Objective and Key Results) ในการบริหารงานเชิงบวกและสร้างความสัมพันธ์กับทีมงานในองค์กร

2.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ และทราบถึงแนวทางและเทคนิคต่างๆ ในการนำ OKR มาปรับใช้ในองค์กร สามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรได้

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1.      OKRs คืออะไร

2.      ทำไม Google จึงประสบผลสำเร็จในการนำมาใช้

3.      ภาพรวมแนวคิดของ OKRs

4.      OKR เหมาะกับองค์กรแบบไหน

5.      หลักการในการตั้ง OKRs (Objective and Key Results)

6.      การเตรียม OKRs และเชื่อมโยง OKRs กับ Mission & Vision ขององค์กร

7.      เปรียบเทียบหลักการต่างๆ MBO, KPIs, BSC และ OKRs

8.      การสร้างแนวทางเพื่อนำ OKRs มาใช้ในองค์กร

9.      การเตรียมความพร้อมในการใช้ OKRs

10.  Mindset และ วัฒนธรรม CFR

11.  OKRs กับการเชื่อมโยงไปยังหน่วยงาน และรายบุคคล

12.  การติดตามและประเมินผล OKRs

13.  สรุป OKRs

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants) หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่สนใจ

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 – 12.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.  Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.  เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

 

อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล

 

กำหนดการ    วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564

สถานที่         Zoom Online Meeting

ราคา            1,500  บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียน Online  คลิ๊ก !!

 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (อบรม จป.หัวหน้างาน) ได้รับวุฒิบัตรรับรองผ่านการฝึกอบรม ถูกต้องตามกฎหมาย
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการออกแบบเครื่องหมายการค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าหรือเจ้าของแบรนด์ ได้อย่างตรงจุด เติมความรู้ในด้านวัสดุที่ใช้ในการผลิตบร...
การที่องค์กรจะกระทำภารกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ หน่วยงานที่จำเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงจัดเป็นปัจจัยที่...
กลยุทธ์การแข่งขันเพื่อสร้างความแตกต่างอย่างเหนือชั้นกว่าคู่แข่งในการแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดมีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับสินค้าประเภทเดียวกันหรือบางครั้งอาจจะวางยุทธศาสตร์ไปไกล...
ให้ผู้เข้าอบรมสามารถวัดและประเมินผลทางด้านการเงิน ควบคุมทางด้านการเงินและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ร่วมเรียนรู้และ WORKSHOP การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้นอย่างถูกหลักการแบบเต็มรูปแบบ 1 วัน สอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมรับเกียรติบัตร
จะทำให้คุณแสดงนิสัยการใช้เงินและการลงทุนของคุณที่แท้จริงออกมาในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อน
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (SIEMENS S7-300)" รุ่นที่ 22 วันที่ 19-21 ก.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มากกว่าทีมพัฒนาคุณภาพบริการ สร้างโมเดลระบบตรวจสอบบริการ ปรับมาตรฐานพฤติกรรมบริการ บริหารข้อร้องเรียนอย่างมีรูปธรรม