มีค่าใช้จ่าย

สัมมนา Online : การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Job Description) 15 ธันวาคม 2564

อบรมวันที่ 15 ธันวาคม 2564
จำนวนคนดู 2 ครั้ง
สัมมนา Online : การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Job Description) 15 ธันวาคม 2564

เมื่อต้องการมีตำแหน่งงานใดสักตำแหน่งงานหนึ่งสำหรับปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามที่คาดหวังองค์กรจำเป็นต้องมีแบบบรรยายลักษณะงาน หรือเรียกโดยว่า JD เป็นเครื่องมือ สำหรับกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ สายการบังคับบัญชา ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตลอดจนคุณสมบัติของผู้ครองตำแหน่งไว้ในเบื้องต้นก่อนที่จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่ง

 

แบบบรรยายลักษณะงานนั้นเป็นทั้งเครื่องมือสำหรับเพื่อใช้วางแผนการทำงาน กำกับและควบคุมการทำงาน ประเมินค่าของงาน และใช้สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ดำรงตำแหน่ง การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานที่ไม่ชัดเจนและครบถ้วน นอกจากจะส่งผลเสียโดยตรงต่อผู้ปฏิบัติงาน และผู้บังคับบัญชาเพราะไม่สามารถปฏิบัติงานได้ครบถ้วน และไม่ทราบว่าจะติดตามงานอะไรแล้ว ยังส่งผลเสียอย่างมากต่อองค์กรทั้งในแง่ของเวลา และค่าใช้จ่ายด้านพนักงานที่สูญเสียไปอย่างไม่สมเหตุสมผล ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจะต้องทำความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานจนเกิดความชำนาญ ซึ่งหลักสูตรอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ดังกล่าว

 

วัตถุประสงค์ในการสัมมนา

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานที่ถูกต้องชัดเจน และครบถ้วน สามารถนำเครื่องมือดังกล่าวไปใช้สำหรับพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ในส่วนอื่นๆ ได้ต่อไป

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานจนเกิดความชำนาญ ถูกหลักวิชาการ และมีข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วน

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานไปสอนต่อหรือจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานตำแหน่งงานอื่นๆ ในองค์กรได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ได้ด้วยตนเอง

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงได้รับฟังข้อท้วงติง ข้อคิด ข้อควรระวังสำหรับนำไปใช้ในการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานได้อย่างถูกต้อง

 

หัวข้อในการสัมมนา

- กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

- เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีแบบบรรยายลักษณะงาน

- ความเชื่อมโยงระหว่างแบบบรรยายลักษณะงานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

- ความแตกต่างระหว่างการเขียนแบบ JD และ RP

- เรียนรู้แบบฟอร์มบรรยายลักษณะงานที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง

- ที่มาของข้อมูลสำหรับแบบบรรยายลักษณะงาน และข้อดี-ข้อเสียในแต่ละแหล่ง

- ขั้นตอนการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน

- เทคนิคการเขียน Functional Jobs และ Role Jobs

- การเขียนความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น

- วิธีการเขียนโครงสร้างองค์กร

- วิธีการกำหนดความยาก-ง่ายของงาน

- การกำหนดคุณสมบัติพื้นฐานของผู้ดำรงตำแหน่ง (job specification) เช่น วุฒิการศึกษา ประสบการณ์สมรรถนะ และคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ

- คุณลักษณะของแบบบรรยายลักษณะงานที่ดี

- วิธีการตรวจสอบคุณภาพของแบบบรรยายลักษณะงานที่จัดทำขึ้นด้วยตนเอง

- ตัวอย่างของคำบรรยายลักษณะงานในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

- ถาม & ตอบ

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)   หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 – 16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

 

ดร.สันติชัย  อินทรอ่อน

 

กำหนดการ    วันพุธที่ 15 ธันวาคม  2564

สถานที่           Zoom Online Meeting

ราคา            1,500  บาท

- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียน Online  คลิ๊ก !!

 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นอยู่บนหลักการ และข้อมูล การคิดวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง การแก้ปัญหา การวางแผนแก้ไขและป้องกันปัญหาโดยใช้พื้นฐานการจัดระเบียบความคิดให้เป็นระบบ ประยุ...
หลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (อบรม จป.หัวหน้างาน) ได้รับวุฒิบัตรรับรองผ่านการฝึกอบรม ถูกต้องตามกฎหมาย
เพื่อให้สามารถคัดเลือกและประเมินผู้ขายรายใหม่ การจัดทำทะเบียนผู้ขาย การตรวจประเมินผู้ขายรายปัจจุบัน ตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ในรูปแบบต่่างๆอย่างถูกต้อง
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การเขียนโปรแกรม PHP ร่วมกับ Oracle" วันที่ 14-17 ก.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถจัดทำเอกสารตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 แต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องครบถ้วน สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (MITSUBISHI PLC)”
“หัวหน้างาน” มีหน้าที่สร้างที่ทำงานให้เป็นดินแดนสวรรค์ที่มีคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข โดยเฉพาะผู้บริหารที่ดีได้นั้นต้องมีทัศนคติที่ดี และมีภาวะผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร...
พบกับ Work Shop ที่จะ เพิ่มเติมความกล้าในการนำเสนอสิ่งดีๆที่ท่านมีอยู่ให้คนอื่นได้รับรู้ ทำให้ท่านมีความมั่นใจในการพูดมากขึ้น