มีค่าใช้จ่าย

Virtual Training: อบรมออนไลน์ อบรมออนไลน์ กลยุทธ์การบริการทางโทรศัพท์เหนือระดับ เพื่อตอบรับยุค New Normal

อบรมวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
Virtual Training: อบรมออนไลน์ อบรมออนไลน์ กลยุทธ์การบริการทางโทรศัพท์เหนือระดับ เพื่อตอบรับยุค New Normal
ขอเชิญอบรม หลักสูตร อบรมออนไลน์ กลยุทธ์การบริการทางโทรศัพท์เหนือระดับ เพื่อตอบรับยุค New Normal
- รอบที่ 1 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00 - 12:00
- รอบที่ 2 วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 13:00 - 16:00
สอนโดยธนภัทร ธรรมากัลยากุล (อ.โต๋)
ราคา 1500 บาท / ท่าน
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom รูปแบบ Virtual Training

เนื้อหาหลักสูตร
ที่มาของหลักสูตร

          

           ในยุคที่ต้องแข่งขันทางธุรกิจอย่างดุเดือด การแย่งชิงลูกค้าอาจต้องใช้ทั้งเทคนิคและกลยุทธ์ขั้นสูงสุด เพราะพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าในยุค New Normal มีเปลี่ยนแปลงแบบรายวัน และเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง เป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแนวคิดการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจต่าง ๆ ให้มุ่งหน้าสู่ความเป็น Digital-First and Ultimate Services มากยิ่งขึ้น เพื่อการสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและสร้างความพึงพอใจอย่างสูงที่สุด และมากกว่าอีกขั้นคือ เพื่อเข้าถึงความต้องการขั้นลึก โดยลูกค้ามีความคาดหวังที่จะได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว และการบริการนั้น ๆ ควรมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพทุกครั้ง โดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ

           หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อ การเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกระดับการให้บริการลูกค้าของคุณ เพื่อมุ่งหน้าสู่ความเป็นเลิศในยุคดิจิทัลแบบไร้พรมแดน เปลี่ยนการบริการเสียงผ่านโทรศัพท์เป็นมากกว่าการตอบคำถาม แต่เป็นได้ทั้งที่ปรึกษาและการพัฒนาความสัมพันธ์ สู่การขายแบบยั่งยืนในอนาคตได้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการเตรียมความพร้อมพนักงาน เพื่อให้สามารถส่งมอบบริการที่ตอบโจทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหัวข้อต่าง ๆ รวมไปถึง:

          วิธีการเตรียมความพร้อมให้พนักงานสามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของลูกค้าทางโทรศัพท์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

          วิธีการที่องค์การสามารถพัฒนาโมเดลธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายใหม่ ๆ ในโลกยุคดิจิทัล

          แพลตฟอร์มบูรณาการ (integrated platform) และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อช่วยยกระดับและเชื่อมต่อการให้บริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ

           เพิ่มขีดความสามารถของพนักงานและเจ้าหน้าที่บริการของคุณ เพื่อเป็นตัวแทนในการส่งมอบประสบการณ์อันยอดเยี่ยม


ประโยชน์ที่จะได้รับหลังฝึกอบรม

 • เรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า
 • เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่องานบริการทางโทรศัพท์
 • พัฒนาทักษะและเทคนิคการให้บริการด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะการฟัง การพูด การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และ การรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า
 • ฝึกฝนทักษะและเทคนิคการให้บริการทางโทรศัพท์ในสถานการณ์ต่าง ๆ
 • เพิ่มความมั่นใจในการติดต่อ สื่อสาร และ มีกำลังใจในการทำงาน


Module 1 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริการทางโทรศัพท์  

 • มุมมองและความสำคัญของงานบริการทางโทรศัพท์
 • พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าในยุค New normal
 • การบริการที่ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ ในแบบคุณ
 • ทัศนคติและคุณสมบัติของผู้ให้บริการ อย่างเหนือระดับ

Module 2 : ทักษะและขั้นตอนการให้บริการทางโทรศัพท์   

 • พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การจับประเด็น และทักษะอื่น ๆ ในการบริการทางโทรศัพท์
 • การเลือกใช้คำพูดเชิงบวกในงานบริการ ด้วยเสียง
 • ขั้นตอนการรับสาย และ การโทรติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์

Module 3 : การให้บริการลูกค้าที่มีปัญหาและต้องการร้องเรียนอย่างมืออาชีพ

 • สาเหตุของการร้องเรียน และวิธีการแก้ปัญหาลูกค้าร้องเรียน
 • ลักษณะของลูกค้าที่มีปัญหาหรือต้องการร้องเรียน ในกรรีต่าง ๆ
 • เทคนิคการควบคุมอารมณ์ของผู้ให้บริการทางโทรศัพท์
 • เรื่องร้องเรียนที่พบบ่อยในการบริการทางโทรศัพท์ และ แนวทางป้องกัน ไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำในอนาคต
 • เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนและหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งกับลูกค้า ในทุก ๆ กรณี

Module 4: สรุปการอบรม  

 • การสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ในรูปแบบการให้บริการทางโทรศัพท์
 • ความเครียดกับงานบริการ กับวิฤตความเครียดระดับโลก


สำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

รู้จักการวิเคราะห์ทางเทคนิคและเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคเบื้องต้น สำหรับการวิเคราะห์ราคาเพื่อหาจุดซื้อขาย จุดทำกำไรและจุดตัดขาดทุน รวมถึงเรียนรู้หลักการวิเคราะห์ที่ถูกต้อ...
บุคคลที่ควรเข้าอบรม: ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้ตรวจติดตามภายใน คณะทำงานของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและผู้สนใจ
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่พลังงานลดลงอยู่ตลอดเวลา หากใช้กันอย่างไม่รู้คุณค่า สักวันหนึ่งคงจะหมดไป ไม่ว่าพลังงานไฟฟ้า น้ำ น้ำมัน ฯลฯ หากพลังงานเหล่านี้ลดลงไปเรื่อยจะส่งผลกระทบต่อการ...
กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานภาคเอกชนทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะนายจ้างหรือลูกจ้าง เนื่องจากเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ...
การร่วมประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น รวมทั้งแก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกันการประชุมจะเกิดผล ก็ต้องมีการเขียนรายงานการประชุม เพื่อบันทึกสิ่งต่างๆ ที่ได้ตกลงกันในที่ประ...
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจแนวคิดในการจัดการคลังสินค้าแบบลีน สามารถใช้หลักการของลีน ลดความสูญเปล่าในคลังสินค้า เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เป็นข้อมูลในที่ใช้สำหรับการบริหารกำลังคนในหลากหลายลักษณะ และเป็นที่นิยมจัดทำกันในองค์กรที่ใช้ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001  ในการบริหารกำลังคนนั้น...
เพื่อให้นายจ้าง ฝ่ายบุคคล และหัวหน้างาน ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้บริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้
ารเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ เพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะแรงงานในอุตสาหกรรมพลาสติก หรืออุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องตลอดห่วงโซ่อุปทาน ให้มีความพร้อมในการ...