มีค่าใช้จ่าย

สัมมนา Online : การจัดทำเอกสารตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 (17 ธันวาคม 2564)

อบรมวันที่ 17 ธันวาคม 2564
จำนวนคนดู 2 ครั้ง
สัมมนา Online : การจัดทำเอกสารตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 (17 ธันวาคม 2564)

หลักสูตร “การจัดทำเอกสารตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015” นี้ เป็นหลักสูตรที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้คณะกรรมการ คณะทำงานและบุคลากรในองค์กร ให้สามารถจัดทำเอกสารตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดในแต่ละข้อสำหรับทุกกระบวนการ ทั้งยังเป็นการรวบรวมและสรุปรายการเอกสารที่ต้องจัดทำตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ไว้อย่างครบถ้วน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารแต่ละกระบวนการ สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากล

 

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถจัดทำเอกสารตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 แต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องครบถ้วน สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล

2.      เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการและขับเคลื่อนระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุผลสำเร็จตามกลยุทธ์ธุรกิจ ทิศทาง วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

3.      เพื่อให้สามารถใช้เอกสารตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และใช้ในการฝึกอบรมและสอนงานแก่พนักงานใหม่ในการทำงานแต่ละกระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพเกิดโอกาสในการปรับปรุงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

เนื้อหาหลักสูตร:

บทที่ 1: เอกสารสารสนเทศในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

·        ประเภทของเอกสารสารสนเทศในระบบการบริหารคุณภาพ

·        ความหมายและความสำคัญของเอกสารสารสนเทศ

บทที่ 2: การจัดทำเอกสารสารสนเทศตามระบบ ISO 9001:2015  

·       คู่มือคุณภาพ Quality Manual

·        ระเบียบการปฏิบัติงาน Procedure

·        วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction

·        แบบฟอร์ม Form

·        เอกสารสนับสนุน Support Document

บทที่ 3: การจัดทำเอกสารสารสนเทศตามข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015

·        การวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยภายในภายนอก Internal & External Factors

·        การวิเคราะห์  SWOT Analysis

·        วิสัยทัศน์และพันธกิจ Vision & Mission

·        นโยบายคุณภาพ Quality Policy

·        ผังองค์กร Organization Chart

·        ผังกระบวนการธุรกิจ Business Process Chart

·        ตารางวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง Risk Assessment

·        เอกสารกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย Objective & Target

·        ใบติดตามผลวัตถุประสงค์และเป้าหมาย Monitoring & Measurement

·        แบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม Training Needs

·        แผนการฝึกอบรมประจำปี Training Plan & Training Action

·        เอกสารการประเมินผลการฝึกอบรม Training Evaluation

·        เอกสารบันทึกการฝึกอบรม Training Record

·        แผนการสอบเทียบเครื่องมือวัด Calibration Plan

·        เอกสารบันทึกผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด Calibration Record

·        เอกสารบันทึกการสื่อสาร Communication Record

·        ทะเบียนรายชื่อเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพ Master List

·        ทะเบียนรายชื่อผู้ครอบครองเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพ Holder List

·        ใบ DAR, ตารางควบคุมบันทึกคุณภาพ, Revision Record

·        ใบ CAR/PAR, CAR Log

·        เอกสารการคัดเลือกและประเมินผู้ขายรายใหม่ Supplier Selection

·        เอกสารการตรวจประเมินผู้ขายรายปัจจุบัน Supplier Evaluation

·        ทะเบียนผู้ขาย Approved Supplier Lists

·        แบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า Customer Satisfaction

·        แผนการตรวจติดตามภายใน Internal Quality Audit

·        ทะเบียนผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor

·        Audit Check List ในการตรวจติดตามภายใน

·        วาระการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review

·        บันทึกการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Report of Management Review

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)  หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 – 16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.      เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

 

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

 

กำหนดการ    วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564

สถานที่         Zoom Online Meeting

ราคา            1,500  บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียน Online  คลิ๊ก !!

 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สูตรไหนๆใช้เท่าไหร่ก็ไม่ถูกใจเสียที งั้นทำใช้เองเลยดีกว่า! มาฝึกทำผลิตภัณฑ์ประทินผิวไว้ใช้เองได้ง่ายๆ กับคอร์สอบรมฟรีจาก GN Beauty Center
เพื่อผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่ๆ สนับสนุน นักศึกษาใหม่ ผู้ว่างงานและพนักงานลูกจ้างที่มีศักยภาพ ให้สร้างโอกาสประกอบธุรกิจด้วยตนเอง
การคิดบวกเพียงอย่างเดียวหลายครั้งไม่พอที่จะทำให้คนเราสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายได้ การที่จะสามารถสร้างแรงจูงใจในตนเองเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายได้นั้นจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทย...
ความปลอดภัยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากต่อมนุษย์ทุกคน
หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อ..งานขายต่างประเทศโดยตรง ซึ่งจะมีเนื้อหาในเรื่อง การทำธุรกิจระหว่างประเทศ (International trade) /การเสนอราคา (Price Quote) /การนำเข้าสินค้า (Importer)...
พัฒนาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สำหรับผู้นำแรงงานตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เพื่อให้นายจ้าง ฝ่ายบุคคล และหัวหน้างาน ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้บริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้
เพื่อความอยู่รอดและรักษาธุรกิจให้อยู่อย่างยั่งยืน ถึงเวลาแล้ว ที่ผู้ประกอบการ SMEs
ในระบบการผลิตในปัจจุบันเครื่องมือวัดถือได้ว่ามีความสำคัญต่อการชี้วัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมา เนื่องจากเครื่องมือวัดที่ใช้งานในระบบงานอุตสาหกรรมนั้น หากเกิดความผิดพลาดขึ้นก...