มีค่าใช้จ่าย

สัมมนา Online : 30 ประเด็นกฎหมายแรงงานที่นายจ้างและ HR ต้องรู้ (17 ธันวาคม 2564)

อบรมวันที่ 17 ธันวาคม 2564
จำนวนคนดู 2 ครั้ง
สัมมนา Online : 30 ประเด็นกฎหมายแรงงานที่นายจ้างและ HR ต้องรู้ (17 ธันวาคม 2564)

เป้าหมายการอบรม :

- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล

- เพื่อให้สามารถบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

- เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

 

เหมาะสำหรับ : เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 

เนื้อหาการฝึกอบรม :

1.   สัญญาจ้างงานประเภทต่างๆ

2.   เงื่อนไขในสัญญาจ้างแรงงาน

3.   เงื่อนไขและระยะเวลาทดลองงาน

4.   สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง

5.   การโอนย้ายและการเปลี่ยนตัวนายจ้าง

6.   การจ้างเหมาค่าแรง และผู้รับเหมาช่วง

7.   การค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง

8.   การจ้างแรงงานหญิงและแรงงานเด็ก

9.   การจัดทำและการแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

10.   การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

11.  เวลาทำงานปกติ และชั่วโมงทำงานปกติ

12.  เวลาพัก และหลักเกณฑ์การจัดให้มีเวลาพัก

13.  วันหยุด 3 ประเภท และประเด็นปัญหา

14.  วันลา 7 ประเภท และประเด็นปัญหา

15.  ความแตกต่างของค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นๆ

16.  หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลา และค่าล่วงเวลา

17.  หลักเกณฑ์การทำงานในวันหยุด และค่าทำงานในวันหยุด

18.  หลักการจ่ายเงินโบนัส (Bonus) และสวัสดิการอื่นๆ

19.  หลักการจ่ายค่าจ้าง ดอกเบี้ย และเงินเพิ่ม

20.  การหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด

21.  การจ่ายเงินให้ลูกจ้างในระหว่างปิดกิจการชั่วคราว

22.  วินัยและการลงโทษทางวินัย

23.  การเลิกจ้าง และการลาออก

24.  หลักเกณฑ์การบอกกล่าวล่วงหน้า

25.  การเกษียณอายุ และการต่ออายุเกษียณ

26.  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชย อัตราค่าชดเชย

27.  การย้ายสถานประกอบกิจการ

28.  การนำเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีมาแทนลูกจ้าง

29.  การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และการกระทำอันไม่เป็นธรรม

30.  แนวทางการปฏิบัติหากเกิดกรณีลูกจ้างร้องเรียนหรือฟ้องร้องเป็นคดี

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

เรียน ONLINE ผ่านโปรแกรม ZOOM พูดคุยซักถามกันแบบสดๆ  เวลา 13.00-16.30 น.

 

เอกสารประกอบการสัมมนา Online : File PDF

• คู่มือประกอบการสัมมนา (Slide Presentation)

• พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไขล่าสุด

 

อาจารย์สัจพล ส่งสมบุญ

 

กำหนดการ    วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2564

สถานที่           Zoom Online Meeting

ราคา            1,500 บาท

- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียน Online  คลิ๊ก !!

 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

กลับมากระตือรืนล้นในการทำงานอีกครั้ง ด้วยหลักสูตรเร่าร้อนแห่งปี ที่จะทำให้คุณมีฝัน มีไฟ มีกำลังใจไปต่อ โควิดไม่สามารถหยุดชีวิตเราได้
ให้เกิดการพัฒนาให้เป็นรูปธรรมตลอดทั้งวงจรผลิตภัณฑ์ มูลนิธิฯ จึงจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การดำเนินธุรกิจสีเขียว...นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เป็นการประยุกต์ใช้หลักการ Lean Managemen...
สามารถจัดทำ แนวปฏิบัติเพื่อการประเมินความเสี่ยง/ผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามของเขต DPIA และ ทบทวน (Review) การปฏิบัติภายในองค์กร
สภาวการณ์แข่งขันสูงในปัจจุบันองค์กรต้องมีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งกุญแจสำคัญในการดำเนินงานขององค์กร คือพนักงานขายเพราะเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารที่สำคัญ เป...
หลักสูตรที่จะทำให้คุณเข้าใจแนวคิดและหลักการบริหารคนในยุคดิจิตอล ควบคู่ไปกับแนวทางการขายผ่านหลักการผนวกคู่ค้า
ระบบปรับอากาศ เป็นระบบที่มีความสําคัญในอาคารพาณิชย์เป็นอย่างมาก เพราะต้องให้ความสบายแก่ผู้ใช้งานในอาคารต้องมีความเหมาะสมต่อสุขภาวะ ต้องมีความปลอดภัยต่อควันและไฟ
สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุโดยการใช้ 5 Why Analysis เพื่อหาความผิดปกติของระบบและอุปกรณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้
เพื่อเตรียมความพร้อมโรงงานให้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
เตรียมพบกับ ที่สุดแห่งการประกอบอาหารอิตาเลี่ยน อีกเพียง 4 หลักสูตรสุดท้าย !!!