สัมมนาฟรี อบรมฟรี

สัมมนาฟรี : ภาวะผู้นำพหุคูณ เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร

อบรมวันที่ 03 เมษายน 2557
จำนวนคนดู 1200 ครั้ง
สัมมนาฟรี : ภาวะผู้นำพหุคูณ เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร

 

 ภาวะผู้นำพหุคูณ เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร

ประเด็นการเสวนา
- บทบาทของผู้นำระดับสูง เพื่อสร้างตัวคูณ
- ลักษณะภาวะผู้นำที่จำเป็น สำหรับการขับเคลื่อการพัฒนาองค์กรและสร้างความยั้งยืน
- บทเรียนจากความ"ไม่สำเร็จ วันนี้"เพื่ออนาคมที่ดีกว่า

วันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 13.30-15.30น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารบุญชนะ บุญชนะอัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ เลขที่ 118 หมู่ 3 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2727-3474-79 , 0-272-3490-91
โทรสาร : 0-2375-3976 , 0-2378-0016
 e-mail : hrd@nida.ac.th

คำค้นประกาศนี้ Tags: ภาวะผู้นำพหุคูณ เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การบริการด้วยสายสัมพันธ์กับลูกค้า ได้ทวีความสำคัญมากขึ้นในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายสินค้าหรือธุรกิจให้บริการ หากธุรกิจใดไม่เน้นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ธุรกิจนั้นย่อมสูญ...
หลักสูตรนี้เรียนรู้เกี่ยวกับเรียนรู้ถึง กระบวนการในการสร้างกลยุทธ์การตลาดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการทำงานวิจัยทางการตลาด หรือทางธุรกิจแก่องค์กร โดยมุ่งเน้นที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นภาพของลักษณะงานวิจัยทางการตลาดยุคใหม่ ทิศทางการศึกษาวิจั...
เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อการให้บริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้า และสามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งไว้ โดยรวบรวมหัวข้อที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ พัฒนา ต่อยอดและกระตุ้น เพื่...
เรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน การจัดเตรียมแผนพัฒนาบุคลากร และการประเมินผล อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอแนะนำหลักสูตรใหม่ที่กำลังจะมาถึง เร็วๆนี้!! ด้วยความร่วมมือระหว่าง Ecole Hoteliere Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ วิทยาลัยดุสิตธานี จะเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น สำหรับการจัดกา...
โดยหลักการที่ว่า “ผู้นำคือผู้ที่ทำงานผ่านคนอื่น (Leader is who works through others without working by himself)” และ”องค์กรถูกขับเคลื่อนด้วยคน (The organization is driven by peo...
ลดค่าใช้จ่าย...$$เพิ่มรายได้$$...ลดระยะเวลาการผลิต...เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
“หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการเป็น หัวหน้างาน ของผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน ของตนเอง ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวาง...