สัมมนาฟรี อบรมฟรี

อบรม ฟรี !หลักสูตร Understand yourself and Others Skill for Success

อบรมวันที่ 25 เมษายน 2557
จำนวนคนดู 1568 ครั้ง
อบรม ฟรี !หลักสูตร Understand yourself and Others Skill for Success

 

โครงการอบรม ฟรี!
หลักสูตร “Understand yourself and Others Skill for Success”

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม/ความรู้พื้นฐาน
1. บุคคลทั่วไปที่ต้องการเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของตนเอง และผู้อื่น
2. บุคคลทั่วไปที่ต้องการเตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
3. บุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาตนเอง
4. บุคคลที่ต้องการทราบแนวทางในการปรับการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

วิทยากร อ.ชาญชัย มีทองคลัง
- ผู้จัดการทั่วไป และ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ร้านจักรเพชรเภสัช
- คณะกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี.เฮลท์แคร์ จำกัด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจธรรมชาติ และพื้นฐานของตนเองและผู้อื่น
2. เพื่อให้รู้จักเรา รู้จักเขา ด้วย DISC
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับบุคลิกภาพเพื่อให้เข้ากับผู้อื่น
5. เพื่อการบริหารความขัดแย้ง
6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีลดความตึงเครียดในที่ทำงาน
7. สรุป คำถาม คำตอบ Workshop

หัวข้ออบรม
1. ทักษะพื้นฐานของมนุษย์
2. มุมมองที่แตกต่าง
3. เข้าใจ ตนเองและผู้อื่น
4. Workshop

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

สอบถามข้อมูลและสมัครอบรม
ที่สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เลขที่ 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์
เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 ห้องF503 โทร.0-2988-3655 ต่อ 2333-4, 2360-1 โทรสาร 0-2988-3666 ต่อ 2333,
0-2988-4040 E-mail: training@mut.ac.th, http://www.training.mut.ac.th

คำค้นประกาศนี้ Tags: Understand yourself and Others Skill for Success, อ.ชาญชัย มีทองคลัง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

บันไดก้าวแรกที่ยากที่สุดคือใจตนเอง
สำหรับการพูดแบบมีศิลปะ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉ...
ในแต่ละปีจะมีพนักงานที่เข้าใหม่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานเพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างหรือมีการสัปเปลี่ยนโอนย้ายงานที่ทำในตำแหน่งใหม่ภายในหน่วยงานซึ่งในแต่ละองค์กรจะมีโครงสร้างการทำ...
เข้าใจศาสตร์แห่งโยคะในระดับเบื้องต้น และสามารถฝึกได้ด้วยตนเองฝึกท่าโยคะอาสนะที่ง่าย ใครๆ ก็ทำได้ และเป็นประโยชน์
สำหรับงานบริการต่างๆและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เน้นการตอบสัมภาษณ์ให้โดนใจกรรมการเสริมบุคลิกภาพให้มีความคล่องตัวในการทำงาน
รายละเอียดหัวข้ออบรมคอร์สสัมมนา สถานการณ์ตลาดอะพาร์ตเมนต์ และการตัดสินใจในการลงทุน ขั้นตอนการพัฒนาอะพาร์ตเมนต์: วิเคราะห์การลงทุนและการกำหนดแนวคิดด้านการตลาด
เรียนรู้การมอบหมายงาน เป็นทักษะสำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาทุกคน ทุกระดับต้องมี ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าทีม หัวหน้างาน ผู้จัดการ