มีค่าใช้จ่าย

การใช้ภาษาอังกฤษอย่างเชี่ยวชาญสำหรับนักขายและนักการตลาด

อบรมวันที่ 25 เมษายน 2557
จำนวนคนดู 1858 ครั้ง
การใช้ภาษาอังกฤษอย่างเชี่ยวชาญสำหรับนักขายและนักการตลาด
หลักสูตร การใช้ภาษาอังกฤษอย่างเชี่ยวชาญสำหรับนักขายและนักการตลาด
วันที่ 25 เมษายน 2557
เวลา 09.00-16.00 น. Hip Hotel @ Rachada

หลักการและเหตุผล

        เนื่องจากปัจจุบันองค์กรต่างๆ กำลังก้าวเข้าสู่ระดับนานาชาติจึงจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการดำเนินธุรกิจ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่องค์กรเหล่านั้นจะต้องพัฒนาศักยภาพของพนักงานของตนเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักขายและนักการตลาดนั้น หากได้มีการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีแล้วไม่เพียงแต่ทำให้เป็นการยกระดับมาตรฐานขององค์กรเท่านั้น แต่ยังทำให้ศักยภาพทางด้านธุรกิจขององค์กรมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนอีกด้วย ดังนั้นหลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักขายและนักการตลาดนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อองค์กรของท่าน

หัวข้ออบรมสัมมนา

 1. ความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจและภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (Differences between Business English and Daily-life English)
 2. การเขียนแนะนำสินค้าและบริการเป็นภาษาอังกฤษ แบบนักการตลาด (Writing on introducing products and services for marketing purpose)
 • ขั้นตอนการวางโครงสร้างการเขียนแบบการตลาดเป็นภาษาอังกฤษแบบง่ายและใช้ได้ทันที (Instant process on structural writing-English for marketing purpose)
 • การเลือกใช้คำเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด (Choosing the right words for maximum profits)
 1. การนำเสนอสินค้าและบริการเป็นภาษาอังกฤษ (Presentation on product and services)
 • รูปแบบการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษแบบสากล (Types of international presentation)
 • ขั้นตอนวางแผนโครงสร้างการนำเสนอ แบบสากล (Planning process on structural writing- English for international presentation)
 • การสรุปเรื่องและการ Highlight ข่าวสารที่สำคัญ (Conclusion and highlight on important news)
 • การทำ Elevator pitches ใจความสั้นๆ แบบนักการตลาด ที่ทำให้ลูกค้าต้องติดตาม (Making short elevator pitch for marketing purpose that needs to be followed by customers.)
 • การเพิ่มทักษะการฟังภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Increasingly efficient English listening skill)
 1. การตอบโต้ โดย E-mail และโทรศัพท์ (Answering E-mail and telephone)
 • การใช้ E-mail ในการสื่อสารให้ตรงจุด (E-mail writing that hits the main point.)
 • การสื่อสารด้วยการเขียน Email ที่ไม่ทำให้เกิดข้อความน่าสับสน (Communication through
  E-mail writing without confusion)
 • ข้อควรระวังในการใช้ Email (What not to do when writing E-mail)
 1. การออกเสียงบางตัวในภาษาอังกฤษ ที่ชาวต่างชาติมีปัญหากับคนไทย (Some English pronunciation of Thai people that most foreigners do not understand.)
 • สำเนียงมีความสำคัญขนาดนั้นเชียวหรือ (Is accent so important?)
 1. ข้อควรระวังในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการทำธุรกิจ (What not to use in English language when dealing with Business.)

วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ควรทำ (How to solve immediate problems?)

 

อัตราค่าอบรม

Early Bird สมัครและชำระล่วงหน้าราคาต่อท่าน 3,300 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

Normal ท่านละ 3,700 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)

 

(สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%)

 

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่

Professional Training Solution (PTS)

โทรศัพท์ : 02-1753330 , 086-6183752 

Email : info@ptstraining.co.th / ptstraining3@gmail.com

Website : http://www.ptstraining.co.th /www.ptstraining.in.th

 คำค้นประกาศนี้ Tags: การใช้ภาษาอังกฤษ, English for Sales & Marketing

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ครอบคลุมการใช้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับที่สูงขึ้น ผู้เข้าอบรมจะได้ทำความเข้าใจ วัฒนธรรม มารยาท การสร้างความประทับใจ ความเป็นเลิศในการตอบ-รับโทรศัพท์ (พูด...
เปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย สัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษา ณ The University of Sydney
เปลี่ยนเรื่องบัญชียากๆให้กลายเป็นเรื่องง่ายด้วย เทคนิคการจดจำหลักบัญชี แก้ไขปัญหางานบัญชี ด้วย Accounting Map
เหมาะสำหรับผู้ที่เน้นการเอาไปใช้ในการทำงานจริง หรือผู้สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษทั่วไป
เรียนรู้เทคนิคการเขียน E-mail ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ให้ถูกต้อง ชัดเจน กระชับ เป็นทางการ เน้นตัวอย่างจริงจากการทำงาน พร้อมทั้งทำ Workshop ฝึกเขียนจริง
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันส่วนใหญ่ในการติดต่อทางธุรกิจระดับอินเตอร์ จดหมายทางธุกิจที่ดีอาจช่วยให้คุณตกลงทางธุรกิจได้อย่างราบรื่น
คอร์ส Speak Up ฝึกฝนการสนทนาภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง เพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพื่อเข้าถึงมวลชนอย่างบรรลุผล เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์ยุคโลกาภิวัตน์ หัวใจสำคัญของการ“เข้าถึง” เพื่อ “เชื่อมสัมพันธ์” กับมนุษย์ในยุคปัจจุบันให้บรรลุผลอย่างเต็มไปด้วยประสิ...
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 15 โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กับ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง กรมการท่องเที่...