มีค่าใช้จ่าย

Public Training : การพัฒนาทักษะพนักงานปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ (17 พฤษภาคม 2565)

อบรมวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
จำนวนคนดู 72 ครั้ง
Public Training : การพัฒนาทักษะพนักงานปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ (17 พฤษภาคม 2565)

การพัฒนาทักษะการทำงานไม่เพียงแต่พัฒนาหัวหน้างานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่พนักงานระดับปฏิบัติการก็มีส่วนสำคัญวนการขับเคลื่อนให้องค์กรเจริญเติบโตก้าวหน้าได้เช่นกัน ฉะนั้นบทบาทและหน้าที่ของพนักงานระดับปฏิบัติการก็จำเป็นต้องพัฒนาเพื่อช่วยผลักดันเป้าหมายขององค์กรให้ประสบผลสำเร็จ และช่วยยกระดับฝีมือการทำงานให้เป็นบุคคลที่มีทักษะ (Skills) รวมทั้งสร้างพฤติกรรม (Behavior) การทำงานใหม่ๆให้ทันกับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0

        

หลักสูตร พัฒนาทักษะพนักงานปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ เน้นสร้างความเข้าใจการทำงานตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุค 4.0  หรือเทคโนโลยีที่มีกี่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มศักยภาพให้มีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดสามารถตอบสนองความต้องการและเป้าหมายขององค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของของบทบาทหน้าที่การทำงาน

2.    เพื่อนำหลักคิดเชิงบวก การสร้างความสัมพันธ์ การบริหารเวลา และทักษะการคิดเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงาน

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา  พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ หรือผู้ที่สนใจ รุ่นละไม่เกิน 30 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของการสอน

 

เนื้อหาการบรรยาย

บทที่ 1: เรียนรู้บทบาทหน้าที่ และเสริมสร้างทัศเชิงบวกในการทำงาน (Positive Attitude)

o   ทัศนคติและพฤติกรรมที่สำคัญในการทำงาน

o   สำรวจตนเอง เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น

o   กรณีศึกษา สร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

บทที่ 2 : การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน (Effective Communication)

o   วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร

o   ทักษะที่จำเป็นของการสื่อสาร

o   หัวใจสำคัญของการสื่อสาร

o   Workshop เทคนิคการสื่อสารในสถานการณต่างๆ

บทที่ 3 การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Time Management)

o   การจัดการเวลาที่จำเป็นของการทำงาน

o   เทคนิคของนักบริหารเวลา

o   Workshop การสร้างความตระหนักในการบริหารเวลา

บทที่ 4 : ทักษะการคิดเพื่อพัฒนาการทำงาน

o   การคิดอย่างเป็นระบบ

o   การสร้างเป้าหมายเพื่อพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

o   Workshop การเลือกใช้วิธีคิดอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาการทำงาน

 

รูปแบบการเรียนรู้

- การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที

- การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง, Workshop ถาม-ตอบ

 

อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล

 

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน 1 สัปดาห์ ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียน Online  คลิ๊ก !!

 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เป็นการบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคคลทั่วไป
หลักสูตร 2 วัน ที่จะปลดล็อคศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจในการเขียนให้คุณ โดย เรือรบ
เชิญผู้สนใจสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) ภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษ
จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกซึ่งมีผลกระทบทำให้ธุรกิจยิ่งทวีความรุนแรงในการแข่งขันมากขึ้น ดังนั้น การทำธุรกิจโดยเฉพาะภาคการผลิตและภาคการบริการจำเป็นต้องมีการปรับตัวและปรับกลยุทธ์ต่างๆ...
สามารถปฏิบัติงานในการพัฒนาบุคลากร เป็นกระบวนการตั้งแต่เริ่ม จนสิ้นสุดอย่างมืออาชีพ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการเป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการพูดหน้าชุมชน และสร้างบุคลิกภาพในการพูดให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้...
ในปัจจุบันที่การทำตามความคาดหวังเป็นเรื่องที่ยากมากมายในการให้บริการลูกค้า แต่ก็ไม่อาจปฎิเสธได้ว่า องค์กรใดสามารถทำตามความต้องการของลูกค้าได้ย่อมมีชัยเหนือคู่แข่ง แต่หากความคาดห...
เพื่อสร้างความสดชื่นและได้สัมผัสกับพรรณไม้นานาชนิดได้ การจัดสวนแนวตั้งและการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
เป็นเหตุให้เกิดข้อยุ่งยากประการใดแก่นายจ้าง ก็ย่อมได้รับการประกันจากนายจ้างว่าจะไม่เป็นเหตุหรือถือเป็นเหตุที่จะเลิกจ้าง ลงโทษ หรือดำเนินการใดที่เกิดผลร้ายต่อลูกจ้างดังกล่าว