มีค่าใช้จ่าย

Public Training : เจาะประเด็นที่ควรรู้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (21 พฤษภาคม 2565)

อบรมวันที่ 21 พฤษภาคม 2565
จำนวนคนดู 2 ครั้ง
Public Training : เจาะประเด็นที่ควรรู้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (21 พฤษภาคม 2565)

จุดประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน เช่น

- การเผยแพร่ข้อมูล หรือขายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

- การขายรายชื่อข้อมูลส่วนบุคคลประเด็นไหนบ้างที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้

- ข้อควรระวังของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติฉบับนี้

- จะต้องปฏิบัติอย่างไร? หากต้องใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

- ผลกระทบต่อลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่นายจ้างและ HR ต้องทราบ

 

หัวข้อเนื้อหาอบรม

1.       ทำไม ต้องมี พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2.       ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร

3.       พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีประโยชน์อย่างไร

4.       พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีกี่ประเภท

5.       พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีขอบเขต ใช้บังคับอย่างไร

6.       พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีผลกับกิจการลักษณะใด

7.       ผู้เกี่ยวข้องใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8.       กิจการ หรือหน่วยงานที่ไม่อยู่ในบังคับของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

9.        ตัวอย่างการไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

10.    ฐานในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

11.    เจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลคือใคร (Data controller)

12.    เจ้าหน้าที่ประมวลผลข้อมูล คือใคร (Data Processor)

13.    เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) คือใคร

14.    ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว คืออะไร

15.    การวางแผนในการดำเนินการเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA implement road map) ในสถานประกอบการ

16.    ความเสี่ยงในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

17. ตัวอย่าง เอกสารเพื่อใช้ในการเตรียมรับมือพระราชบัญญัติฉบับนี้

 

รูปแบบการสัมมนา    

- บรรยาย        - นำเสนอกรณีศึกษา

- แบ่งกลุ่ม       - แจกเอกสาร ตัวอย่างที่จำเป็นในการจัดทำ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

อาจารย์อภิชาติ  ปริยานนท์

 

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน 1 สัปดาห์ ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียน Online  คลิ๊ก !!

 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ข้อกำหนดข้อกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม SOC / RoHs 1.0 / RoHs 2.0 / REACH Annex VI / XV / XIV / AVII / SVHC / DMF / VOC / MDA / SCCPs / POPs / Prop65 / L...
การอบรมหลักสูตร ภาวะผู้นำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน จึงเกิดขึ้นเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำที่มีความสามารถที่จะนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ...
แผนกบริการต้อนรับส่วนหน้า ถือได้ว่าเป็นแผนกแรกและแผนกสุดท้ายที่ลูกค้าจะได้พบลูกค้า การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเพื่อให้กลับมาใช้บริการที่โรงแรมอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งที่สำ...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “มาสร้างเครื่องรับส่งวิทยุกัน (Let’s build a radio receiver and transmitter)”
“ทักษะการอ่านลูกน้องเพื่อการมอบหมายงาน” เป็นทักษะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นสิ่งที่ผู้ บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาต้องได้สัมผัส โดยอาจมีการกําหนดความรับผิดชอบและอํานาจหน้าที่ให้แ...
ผลิตภัณฑ์ที่ถูกสร้างสรรค์และพัฒนาขึ้นในทุกวันนี้, ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเข้าใจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค(กลุ่มเป้าหมายหลัก)ทั้งไทยและเทศอย่างพิถีพิถันโดยอาศัยหลักการของ...
เพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาบุคลากรให้เป็น Internal Auditor ผู้ตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ได้อย่างเหมาะสม และเพียงพอ
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตร “เทคโนโลยี Fiber To The Home” รุ่นที่ 8 สนใจสมัครมาได้ที่ E-mail:training@mut.ac.th
การพัฒนาการเรียนการสอนด้านดิจิตอลออดิโอทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติยังมีน้อยจึงได้ออกแบบชุดพัฒนาการเรียนรู้ดิจิตอลออดิโอที่ สามารถเรียนรู้แล้วสามารถนําไปออกแบบและพัฒนาเป็นอุปกรณ์ที่ใช...