มีค่าใช้จ่าย

Online Training : การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ (24 พฤษภาคม 2565)

อบรมวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
จำนวนคนดู 2 ครั้ง
Online Training : การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ (24 พฤษภาคม 2565)

หลักการและเหตุผล (Introduction)

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันพนักงานถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อผลักดันเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้  อีกทั้งยังเป็นตัวกลางค่อยเชื่อมระหว่างองค์กรกับลูกค้า ดังนั้นผลความสำเร็จขององค์กรส่วนใหญ่จึงเกิดขึ้นจากพนักงานภายใน องค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรภายในให้มีศักยภาพใน

ทุกด้าน

 

การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ เน้นการพัฒนาบุคลากร ด้านการบริหารตนเอง ด้านการบริหารงาน การบริหารคน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดี และสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร

 

วัตถุประสงค์  (Objective)

1.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการบริหารตนเอง บริหารงาน และบริหารคน

2.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ปรับใช้ในการทำงานภายในองค์กร

3.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการทำงานร่วมกัน เช่น การสื่อสาร การฟัง การเข้าใจผู้อื่น

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

Ø  ผู้จัดการ, หัวหน้างาน

Ø  ผู้ที่เตรียมเลื่อนตำแหน่งระดับหัวหน้างาน

Ø  พนักงานทั่วไป

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

คุณสมบัติพนักงานมืออาชีพ

·         แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานอย่างมืออาชีพ

·         องค์ประกอบที่สำคัญของการทำงานอย่างมืออาชีพ

·         เทคนิคการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ

·         เรียนรู้ความต้องการของคน

Workshop พนักงานมืออาชีพในอุดมคติ

·         ปรับทัศนคติตนเองและเพื่อนร่วมงาน

·         เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ

·         เทคนิคในการทำงานและการแก้ปัญหา

·         ถาม-ตอบ

·         สร้างความตระหนัก (Commitment)

Workshop การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)  หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09.00- 12.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.   Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.   เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

 

อาจารย์กัณฑ์เอนก  เอี่ยมปัญญาสกุล

 

กำหนดการ    วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565

สถานที่           Zoom Online Meeting

ราคา             1,500  บาท

- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียน Online  คลิ๊ก !!

 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

โอกาสมาถึงแล้ว เรียนรู้ในสิ่งที่ท่านอยากรู้อยากเรียนมานาน แต่ยังไม่มีเวลา เรียนออนไลน์สบายๆ จากบ้าน หรือจากทุกที่ๆ ท่านสะดวก ช่วง
ยืนยันการบริหารเวลา และการจัดลำดับความสำคัญของงาน (TIME MANAGEMENT) (8 มี.ค. 62) อ.ไมตรี
โอกาสมาถึงแล้ว!!! เรียนรู้ในสิ่งที่ท่านอยากรู้อยากเรียนมานาน แต่ยังไม่มีเวลา เรียนออนไลน์สบายๆ จากบ้าน หรือจากทุกที่ๆ ท่านสะดวก ช่วง "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" เข้มข้นด้วย...
Tsuji Culinary Institute ร่วมมือกับ วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดสอนหลักสูตรการประกอบอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับ แห่งเดียวในประเทศไทย
หลักสูตรนี้จะตอบโจทย์สำหรับฝ่ายบริหารในด้านวิธีคิด และการจัดการว่าทำอย่างไรที่จะตั้งรับกับสถานการณ์นั้นๆ ได้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ควาเข้าใจพื้นฐานในการจัดการสารเคมี วัตถุอันตรายที่กรมโรงงานรับผิดชอบ
สมัครและชำระก่อนวันสัมมนา เหลือเพียง! ท่านละ 3,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ปัจจุบันการใช้พลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วนของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจซึ่งส่งผลต่อการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศและการนำเข้าของน้ำมันดิบจากต่าง...
เคล็ดลับ การบริหารเวลา สร้างความสําเร็จ บนความสุข และความสบายใจ