มีค่าใช้จ่าย

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการประกอบธุรกิจ

อบรมวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
จำนวนคนดู 969 ครั้ง
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการประกอบธุรกิจ

หัวข้อสัมมนา

1. ภาพรวมทรัพย์สินทางปัญญาที่กฎหมายไทยให้ความคุ้มครอง

2. การคุ้มครองและบังคับใช้สิทธิ

3. การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการนำไปใช้ในทางพาณิชย์

วิทยากรในการบรรยาย

คุณวันชัย รักษ์วรสิริกุล

ทนายความด้านทรัพย์สินทางปัญญา หุ้นส่วนบริษัท

วันและสถานที่สัมมนา

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น. 

สถาบัน V-SERVE อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถ.บางนา-ตราด กทม.

อัตราค่าสัมมนา

ท่านละ 1,200 บาท  (ยังไม่รวม VAT 7%)         

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทรัพย์สินทางปัญญา, กฎหมาย, ลิขสิทธิ์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้จิตวิทยาการบริหารที่ทำให้เข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับคนในรูปแบบต่างๆได้ดีขึ้น ตั้งแต่ปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้คนประเภทต่างๆ มีวิธีทำงานและผลของงานที่แตกต่างกัน วิธีการเสาะหา “แ...
สิ่งควรรู้...เกี่ยวกับงานหลักของ HR ในการบริหารงานบุคคลการสรรหาว่าจ้าง การบริหารค่าตอบแทน การเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคลและสาเหตุที่การบริหารงาน H...
สำรวจผู้บริหารในองค์กรที่ถูกจัดลำดับใน Fortune Top 500
วิเคราะห์ สร้างทักษะ ลดอัตราการเกิดซ้ำของปัญหารายวันที่เกิดขึ้นแบบไม่รู้จบ โดยการประยุกต์ใช้ระบบการแก้ไขและป้องกันปัญหาตามมาตรฐานสากล (ISO)
สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 – 299 คน มีสถิติการประสบอันตรายสูง
1.การเตรียมตัวก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2.คุณสมบัติของการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3.หลักทรัพย์ฯ (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ประโยชน์ที่บริษ...
หลักสูตรที่เน้นการพัฒนาบทบาทผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง การสื่อสาร การจัดการ การปั้นลูกน้อง การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของผู้นำยุคใหม่
การแก้ปัญหา และการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จขององค์กร เพราะการปฏิบัติงานประจำวันย่อมมีปัญหาเกิดปัญหาขึ้นซึ่งมีทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งค...
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นเทคนิคการถามและการสังเกต ทัศนคติ บุคลิกภาพ การควบคุมอารมณ์ รวมถึงจิตวิทยาการถามตอบคำถามอย่างมีประสิทธิภาพ