มีค่าใช้จ่าย

Virtual Training: อบรมออนไลน์ กลยุทธ์การขายและการตลาดสำหรับนักขายในยุค Disruption

อบรมวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
Virtual Training: อบรมออนไลน์ กลยุทธ์การขายและการตลาดสำหรับนักขายในยุค Disruption
ขอเชิญอบรม หลักสูตร กลยุทธ์การขายและการตลาดสำหรับนักขายในยุค Disruption
- รอบที่ 1 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00 - 12:00
- รอบที่ 2 วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 - 12:00
- รอบที่ 3 วันที่ 05 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 - 12:00
- รอบที่ 4 วันที่ 08 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 - 12:00
- รอบที่ 5 วันที่ 07 กันยายน 2565 เวลา 09:00 - 12:00
- รอบที่ 6 วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 - 12:00
- รอบที่ 7 วันที่ 08 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 - 12:00
- รอบที่ 8 วันที่ 07 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00 - 12:00
สอนโดยรัชเดช อติกนิษฐ (อ.เอ)
ราคา 1500 บาท / ท่าน
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom รูปแบบ Virtual Training

เนื้อหาหลักสูตร
         ในปัจจุบันการขายและการตลาดขององค์กรในปัจจุบันประสบปัญหาเนื่องจากโรคระบาด Covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการขายและการตลาดแบบ Face to Face ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้องค์กรต่าง ๆ ต้องปรับกลยุทธ์การขายใหม่ พนักงานขายบางส่วนก็มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานโดยใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์กันมากขึ้น แต่ส่วนมากยังไม่ได้เปิดใจในการใช้ช่องทางนี้มากอย่างที่ควรเป็น สำหรับพนักงานขายบางคนที่เปิดใจใช้ช่องทางนี้ก็เกิดอุปสรรคและปัญหาในเรื่องการสื่อสารกับลูกค้า และความไว้วางใจที่ลูกค้าจะมีให้กับพนักงานขาย จึงได้จัดทำหลักสูตรนี้เพื่อเตรียมความพร้อม รับมือกับแนวทางการขายและการตลาดออนไลน์ เพื่อให้พนักงานขายมีแนวทางในการทำผลงานยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายมากขึ้น และฝึกให้เคยชินกับการขายรูปแบบนี้


 

วัตถุประสงค์

     1.ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจแนวโน้มการตลาดธุรกิจที่เกิดขึ้นในยุค Disruption

     2.ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจหลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis สินค้าและบริการของตนเอง

     3.ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจหลักการวิเคราะห์ Five Force Model ธุรกิจของสินค้าของตนเอง

     4.เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 7Ps

     5.เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจทักษะนักขายที่ต้องมีในยุค Disruptionหัวข้ออบรม

บทที่ 1 : แนวโน้มการตลาดธุรกิจที่เกิดขึ้นในยุค Disruption

                    - Trend 1 : Boundaryless Competitive Landscape (การแข่งขันแบบไร้ขอบเขต)

                    - Trend 2 : Survival Business Transformation (การปรับตัวเพื่ออยู่รอดทางธุรกิจ)

                    - Trend 3 : Re-inventing New Sales Channels (สร้างช่องทางการขายที่เหมาะกับโลกใบใหม่)

                    - Trend 4: Human First Innovation นวัตกรรมที่คิดถึงมนุษย์เป็นศูนย์กลาง

                    - Trend 5: The good guy Branded Business แบรนด์ยุคใหม่ จริงใจและดีต่อโลก

บทที่ 2 : SWOT Analysis สินค้าและบริการของคุณ

                    - Strength

                    - Weakness

                    - Opportunity

                    - Threat

บทที่ 3 : วิเคราะห์ Five Force Model ธุรกิจของสินค้าของคุณ

                    - อำนาจต่อรองจากลูกค้า (Bargaining Power of Customers)

                    - อำนาจต่อรองจากซัพพลายเออร์ (Power of Suppliers)

                    - การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ (Threat of New Entrants)

                    - การคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitutes)

                    - การแข่งขันของผู้ที่อยู่ในตลาดเดิม (Industry Rivalry)

บทที่ 4 :การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 7Ps

                    - Product

                    - Price

                    - Place

                    - Promotion

                    - People

                    - Process

                    - Physical Evidence

บทที่ 5 : ทักษะนักขายที่ต้องมีในยุค Disruption

                    - ทักษะการเข้าหาคน

                    - ทักษะการพูด(โน้มน้าว) และการฟัง

                    - ทักษะการสานสัมพันธ์

                    - บทสรุปคอร์ส


บรรยายโดย 

         อ.รัชเดช อติกนิษฐ โค้ชนักขาย B2B&B2C ประสบการณ์การทำงาน 17 ปี ในธุรกิจประกันชีวิต


   - เคยเป็น ผจก.อาวุโส ฝ่ายฝึกอบรมพันธมิตรธุรกิจ บมจ.พรูเด็นเชียลประกันชีวิต(ประเทศไทย) 

   - ผจก.อาวุโส ส่วนฝึกอบรมการขายธนาคารพาณิชย์ บมจ.ไทยประกันชีวิต 

   - มีประสบการณ์เป็นวิทยากรหลักสูตรการขายให้กับธนาคาร บริษัทสินเชื่อรถยนต์ 

   - บริษัทจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทโบรคเกอร์ประกันภัย บริษัทในธุรกิจอุตสาหกรรม ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรโรงงาน ธุรกิจเหล็ก และอื่น ๆ

   - อดีตนักขายประกันชีวิตอันดับ 1 ของประเทศ ธค.2547 และ มค.2548 ของช่องทางธนาคาร ของบมจ.กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต
สำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวิธีการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสมในการจัดเอกสารเตรียมเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ลดความขัดแย้งและทำงานร่วมกันในองค์กร
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ โปรแกรม Autodesk Inventor” รุ่นที่ 3
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจแนวทางการเขียนสัญญาจ้าง-การออกระเบียบปฏิบัติ-การออกหนังสือเป็นประกาศ หรือออกคำสั่งต่างๆ หรือออกหนังสือลงโทษทางวินัยที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อก...
แนวความคิดในการทำการค้ายุคใหม่ขึ้นมา เพื่อสร้างธุรกิจให้มั่นคงและเป็นที่รู้จักโดยการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นฐาน จากนั้นก็จะมีนโยบายต่างๆออกมาเพื่อสร้างคุณค่าให้กับเครื่องหมายการ...
เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องของฉลากฟุตพริ้นท์สิ่งแวดล้อม การวัดดัชนีความยั่งยืนของวัสดุ
ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคพร้อมทั้งศิลปะในการนำเสนอเพื่อสร้างรูปแบบการนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ
ปัจจุบันการทำงานล้วนต้องเผชิญกับสภาวการณ์มากมาย ทั้งการแข่งขันภายนอกองค์กร และการดำเนินงานภายในองค์กร ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาและประสบความสำเร็จ
เพื่อให้สามารถคัดเลือก ประเมินผู้ผลิต ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการจากแหล่งภายนอกตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015