มีค่าใช้จ่าย

Public Training : การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ (Statistical Process Control : SPC) 18 มิถุนายน 2565

อบรมวันที่ 18 มิถุนายน 2565
จำนวนคนดู 2 ครั้ง
Public Training : การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ (Statistical Process Control : SPC) 18 มิถุนายน 2565

การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ (Statistical Process Control : SPC) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อสนองตอบต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เนื่องจากปัจจัยด้านคุณภาพกลายเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดของผู้บริโภคในการเลือก สินค้าหรือบริการ ความเข้าใจในเรื่องคุณภาพ เป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ เติบโตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิด หลักการควบคุมคุณภาพและกระบวนการเชิงสถิติ สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือทางสถิติ เพื่อการทำงานด้านการควบคุมกระบวนการได้

 

หัวข้อการฝึกอบรม

1. แนวคิดของการควบคุมคุณภาพและความแปรผันของผลิตภัณฑ์

·      ความแปรผันเชิงสุ่ม (Random Variation)

·      ความแปรผันที่ไม่เป็นเชิงสุ่ม (Assignable Variation)

2. การวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์

·         การวัดแบบตัวแปรค่า (Variable)

·         การวัดแบบคุณสมบัติ (Attribute)

3. เครื่องมือควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

·         ใบรายการตรวจสอบ (Check Sheet)

·         แผนภูมิขั้นตอนการผลิต (Flow Process Chart)

·         แผนภูมิก้างปลา (Fish Bone Diagram)

·         ฮีสโตแกรม (Histogram) - Workshop

·         แผนภูมิพาเรโต (Pareto Chart) - Workshop

·         แผนภาพกระจาย (Scatter Diagram)

·         แผนภูมิควบคุม (Control Chart)

4. แผนภูมิควบคุม (Control Chart) - Workshop

·         องค์ประกอบของแผนภูมิควบคุม

-         เส้นแกนกลาง (Central Line : CL)

-         ขีดจำกัดควบคุมด้านบน (Upper Control Limit : UCL)

-         ขีดจำกัดควบคุมด้านล่าง (Lower Control Limit : LCL)

·         การตีความแผนภูมิควบคุม

5. แผนภูมิควบคุมสำหรับการวัดแบบตัวแปร (Control Chart for Variable)

·         แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ย (X-Chart) - Workshop

·         แผนภูมิควบคุมค่าพิสัย (R-Chart) – Workshop

·         การปรับปรุงแผนภูมิควบคุม

6. แผนภูมิควบคุมสำหรับการวัดแบบคุณสมบัติ (Control Chart for Attribute)

·         แผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสีย (P-Chart) - Workshop

·         แผนภูมิควบคุมจำนวนข้อบกพร่อ่อง (C-Chart) - Workshop

7. การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ (Process Capability Analysis)

·         Cp, Cpk, Pp และ Ppk – Workshop

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :   หลักสูตร  1  วัน   (6  ชั่วโมง)

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม  ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้อยู่ในสายงานควบคุมคุณภาพ

 

วิธีการฝึกอบรม  บรรยาย 20% / ฝึกปฏิบัติพร้อมอธิบายผลสถิติ 80%

 

อาจารย์ศราวุธ ไชยธงรัตน์

 

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน 1 สัปดาห์ ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียน Online  คลิ๊ก !!

 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “สุดยอดนักขายเชิงรุก” รุ่นที่ 2 วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
หลักสูตรการเขียนโปรแกรมด้วย C++ เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยคุณสมบัติของตัวภาษา C++ ที่สามารถทำงานได้ทั้งในรูปแบบฟังก์ชัน สำห...
+ ทราบความจำเป็นในการสื่อสาร การประสานงาน การรายงาน และการปรึกษา ในกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยหลักการHORENSO + ทราบแนวทางและวิธีการปฏิบัติ และการประยุกต์ใช้ในหน่วยงา...
ขอเชิญอบรม หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis ) #โครงการนั้นมีความเหมาะสม มีความคุ้มค่าและมีความเป็นไปได้ที่จะมีโครงการนั้นอยู่หรือไม...
เรียนรู้การทำกาแฟลาเต้อาร์ต กับเทคนิคการตีฟองนมนุ่มๆ พร้อมการเทลวดลายต่างๆบนแก้วกาแฟ เพื่อยกระดับเครื่องดื่ม เพิ่มอรรถรส และรสชาติกาแฟให้นุ่มนวลอย่างลงตัว
เพื่อให้เกิดความเข้าใจบทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของ QMR สามารถขับเคลื่อนระบบการบริหารคุณภาพให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล
สามารถปฏิบัติงานในการพัฒนาบุคลากร เป็นกระบวนการตั้งแต่เริ่ม จนสิ้นสุดอย่างมืออาชีพ
งานสนับสนุน(Supporting Department) ทั้งหลายล้วนเป็นงานที่อยู่หลังฉากที่ใครต่อใครให้ความสำคัญเป็นอันดับรองลงมา แม้ว่าองค์กรจะได้ผลการดำเนินงานที่ดี ความชอบส่วนใหญ่ก็มักตกอยู่กับห...
เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ทราบและเข้าใจในรูปแบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายในการบำร...