มีค่าใช้จ่าย

โครงการอบรม ภาวะผู้นำในศตรวรรษที่ 21: แนวทางการพัฒนาและประสบการณ์จากผู้บริหาร

อบรมวันที่ 14 มิถุนายน 2557
จำนวนคนดู 1998 ครั้ง
โครงการอบรม ภาวะผู้นำในศตรวรรษที่ 21: แนวทางการพัฒนาและประสบการณ์จากผู้บริหาร

1.หลักการและเหตุผล
ผู้นำที่ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่หมายถึงบุคคลที่ถูกกำหนดว่าเป็นผู้ไม่มีจุดอ่อนเลย แต่ถูกกำหนดจากการที่มีจุดแข็งที่ชัดเจน การพัฒนาภาวะผู้นำในปัจจุบัน จึงเน้นความสำคัญไปที่การดึงศักยภาพหรือจุดแข็งที่มีอยู่ในตัวของบุคลากรออกมาใช้ในการทำงานทุกวัน และ การที่จะเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 จะต้องมีปัจจัยความสำเร็จหลายประการที่จะสนับสนุนเสริมสร้างจุดแข็งและช่วยให้ผู้นำเหล่านี้ทำงานรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้จัดการอบรม 21st Century Leadership: Concept & Experience ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงการพัฒนาตนเองในเรื่องบทบาทหน้าที่การเป็นผู้นำและบริหารจัดการองค์กรในยุคที่มีสภาวะการเปลี่ยนแปลงสูง เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานจริงอย่างได้ผลสัมฤทธิ์

2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจในหลักภาวะผู้นำ และแนวทางพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง โดยเน้นกรอบการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้าใจ ฝึกฝนทักษะและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องสำคัญๆ ได้แก่ การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง เป็นผู้นำที่เน้นผลสำเร็จของงาน เก่งในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ และเก่งในการรับมือความเปลี่ยนแปลง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เรียนรู้ทักษะ เทคนิคต่างๆ ในการบริหารงาน และสร้างภาวะผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

3. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา หรือผู้ที่อยู่ในสายการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

4. กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน ผู้บริหารในทุกระดับ พนักงาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

5. โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วยหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งสิ้น 9 วิชา 27 ชั่วโมง ดังนี้

1. 21st Century Leadership ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 (3 ชั่วโมง)
เรียนรู้และเข้าใจภาพรวมของการพัฒนาภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ทั้งแนวคิดด้านภาวะผู้นำในอดีตที่ผ่านมา บทบาทของภาวะผู้นำ เรียนรู้ทฤษฎีสู่การนำมาประยุกต์ใช้จริง มองเห็นองค์รวมของการสร้างและการพัฒนาภาวะผู้นำ

บรรยายโดย : ศ. ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
ประธานที่ปรึกษา Chira Academy ในนาม บริษัท เอเชียแปซิฟิคคอนซัลแตนท์ จำกัด

2. Leadership Thinking การพัฒนาระบบความคิดสำหรับผู้บริหาร (3 ชั่วโมง)
เข้าใจถึงความจำเป็น และประโยชน์ของการคิดอย่างเป็นระบบ รู้จักหลักในการพัฒนาระบบความคิด และการคิดในรูปแบบต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความสามารถในการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

บรรยายโดย : ศ. ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส (Senior Fellow) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ( มหาชน )

3. Leadership Development แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำ (6 ชั่วโมง)
เรียนรู้แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง รวมไปถึงเข้าใจในความแตกต่างของแต่ละบุคคล รู้วิธีการและเทคนิคในการบริหารการจัดการในด้านต่างๆ การบริหารอารมณ์ความรู้สึก การสร้างแรงจูงใจ การบริหารทีม รวมทั้งยุทธวิธีในการสร้างภาวะผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

บรรยายโดย : ดร.สมสิทธิ์ มีแสงนิล
อาจารย์/ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาบุคลากร ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. Leadership and Change Management ภาวะผู้นำกับการบริหารความเปลี่ยนแปลง (6 ชั่วโมง)
เรียนรู้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มาจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ และเตรียมทีมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงเรียนรู้การบริหารจัดการเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาวัฒนธรรมข้ามชาติ และปัญหาช่องว่างระหว่างวัยของพนักงานในองค์กร

บรรยายโดย : ดร. ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย

5. Applied Leadership: The Three Kingdoms บทบาทภาวะผู้นำ: บทเรียนจากสามก๊ก (3 ชั่วโมง)
เรียนรู้ภาวะผู้นำผ่านบทเรียนจากสามก๊ก วิเคราะห์ลักษณะภาวะผู้นำของตัวละครหลัก เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเรียนรู้การสร้างทีมที่ดีและการเอาชนะใจเพื่อนร่วมงานซึ่งนำมาสู่การบริหารที่มีประสิทธิภาพ

บรรยายโดย : ศ.เจริญ วรรธนะสิน
ผู้เชี่ยวชาญด้านปรัชญาการบริหารแบบจีน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ BTS Group Holding PCL.

6. Strategic Management : The Lesson of Experience ผู้นำกับการบริหารเชิงกลยุทธ์: บทเรียนจากประสบการณ์ (3 ชั่วโมง)
แบ่งปันประสบการณ์จากมุมมองของผู้บริหารและผู้นำซึ่งสะท้อนให้เห็นปัจจัยต่างๆที่เข้ามากระทบในการบริหารงาน รวมถึงเทคนิคการบริหารงานอย่างมีกลยุทธ์ โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนอย่างมีขั้นตอน การตัดสินใจอย่างมีชั้นเชิง และการสื่อสารในองค์กรที่ชัดเจน เพื่อนำสู่ผลลัพธ์การปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม

บรรยายโดย : คุณสิโรเวฐณ์ ลิมปิวรรณ
ที่ปรึกษาและรองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ทีวีธันเดอร์ จำกัด
Country Lead บริษัท Becton Dickinson (Thailand) จำกัด

7. Key to Success: The Lesson of Experience เส้นทางการบริหารสู่ความสำเร็จ: บทเรียนจากประสบการณ์ (3 ชั่วโมง)
แบ่งปันประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการมืออาชีพ เรียนรู้แนวทางการบริหารงานและความสำคัญของภาวะผู้นำในการบริหารเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร

บรรยายโดย : คุณรวิศ หาญอุตสาหะ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด

6.เวลาในการอบรม
อบรมทุกวันอังคาร , พฤหัส เวลา 18.00-21.00 น. และเสาร์ เวลา 9.00-16.00น. รวมระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น 27 ชั่วโมง

7.สถานที่อบรม
ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล (อาคาร300ล้าน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8.เกณฑ์การประเมินผล
ผู้ที่ผ่านการอบรมจะต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80 % ของเวลาที่กำหนด จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าอบรมได้ความรู้ แนวคิดทางด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ และการปรับตัวต่อภาวการณ์ในยุคปัจจุบัน ตลอดจนนำแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำที่ได้ไปปรับใช้ให้เหมาะกับธุรกิจของตนเองในอนาคต

10.ค่าธรรมเนียมการอบรม
ค่าธรรมเนียมการอบรม 16,900 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มีหัก ณ ที่จ่ายใดๆ)
ทั้งนี้ได้รวมค่าสถานที่ ค่าเอกสารประกอบการบรรยายและอาหารแล้ว

11.การสมัครและชำระเงิน
ท่านที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้โดยการแฟกซ์ใบสมัครมาที่ 02-530-9782
และชำระเงินได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี โครงการอบรม 21st Century Leadership : Concept & Experience
ธนาคารกรุงไทย สาขา มศว ประสานมิตร เลขที่บัญชี 982-3-64145-5
หลังจากชำระเงินเรียบร้อย กรุณาแฟกซ์หลักฐานพร้อมระบุชื่อองค์กร/ผู้อบรม เพื่อยืนยันการสมัครอีกครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2530-9781 , 094-4441-2277 E-mail : swucascenter@gmail.com
โทรสาร 02-530-9782
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://cas.swu.ac.th

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

มารู้จักการทำ Business Intelligence ไปกับ Qlik Sense ค้นหาข้อมูลเชิงลึกเพื่อพัฒนาธุรกิจของคุณ
บริหารงานอย่างไรสามารถจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาและสร้างผลงานที่ดีแก่องค์กร
หลักสูตร“หลักการบริหารคนที่แตกต่าง” นี้จะเป็นหลักสูตรในเชิงจิตวิทยาการบริหาร เพื่อให้เราเข้าใจการทำงานร่วมกับคนในรุปแบบต่างๆได้ดีขึ้น และสามารถแปลงสู่แนวทางการบริหารที่สัมฤทธิ์ผ...
เรียนรู้ถึงสัญญาณเตือนภัยที่ต้องสังเกตเกี่ยวกับสุขภาพในด้านต่าง ๆขององค์กร รูปแบบ ชนิดและระดับของรายงาน ระบบฐานข้อมูล และขั้นตอนต่างๆ ที่เป็นรากฐานการออกรายงาน โครงสร้างหลักของร...
Start UP กับผู้ที่ผ่านจุดเริ่มต้นธุรกิจมาก่อนหน้าคุณแล้วและมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในวงการธุรกิจ
เวลาเป็นสิ่งเดียวที่ทุกคนมีเท่าเทียมกันหมด คือวันละ 24 ชั่วโมง และไม่ว่าเราจะใช้เวลาได้ดีหรือไม่เพียงใดก็ตาม เวลาก็ผ่านเลยไปด้วยความเร็วที่เท่ากันทุกคน และเรามักจะพบกับความจริ...
เมื่อองค์กรมีทุกอย่างให้ครบ จะสร้างอนาคตให้กับพนักงานได้อย่างไร ทำอย่างไร ไม่ให้บริษัทของคุณเป็นโรงเรียนฝึกบุคลากรให้บริษัทอื่น เครื่องมือหาคนเก่งในองค์กร และเทคนิคการรักษาคนเก่...
เรียนรู้การบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทั้ง 5 เฟส จัดขั้นตอนในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· ปัญหาระหว่างลูกน้องกับลูกพี่ หรือพนักงาน ในการทำงาน · ลูกพี่ควรให้ลูกน้องทำ แต่ลูกพี่ก็ต้องลงมือทำงานเสียเอง · ลูกพี่สอนงานแล้ว ลูกน้องไม่ทำหรือทำไม่ได้ตามที่...