สัมมนาฟรี อบรมฟรี

“การติดตั้งระบบ IPv6 บนระบบ IPv4”

อบรมวันที่ 02 ตุลาคม 2558
จำนวนคนดู 521 ครั้ง
“การติดตั้งระบบ IPv6 บนระบบ IPv4”
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
“การติดตั้งระบบ IPv6 บนระบบ IPv4”
วันที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สนใจดูรายละเอียดได้ที่
http://www.training.mut.ac.th/trainingOpenRegister/list
สนใจสมัครได้ที่ 
E-mail:training@mut.ac.th
*** รีบๆกันหน่อยนะค่ะ**
คำค้นประกาศนี้ Tags: “การติดตั้งระบบ IPv6 บนระบบ IPv4”

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การอบรมในหลักสูตรนี้จึงเป็นการใช้เวลาเพียง 6 ชั่วโมงเพื่อให้ผู้รับการอบรมได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับทั้งผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ อย่างลึกซึ้ง
เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปญหาและความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค
การสื่อสารและการประสานงานในปัจจุบัน เป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับการเป็นหัวหน้างาน
หากคุณต้องการเข้าใจเรื่องธุรกิจโรงแรม การลงทุน การเพิ่มทุน การสร้างตลาดเพิ่มยอดขายในยุคตลาดAEC
เราจะมีเคล็ดลับอะไรที่ช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างราบรื่นบ้างมาศึกษาข้อมูลกันได้แล้วคุณจะไม่ตกยุค
การเขียนแบบชิ้นสวนแมพิมพในปจจุบันควรใชเวลาใหนอยที่สุดและมีประสิทธิภาพ ถาเราเขียนแบบจาก Software 2D เราตองเขียน View ทุกๆ View ใหครบและตอง Section จุดที่สําคัญทําใหต...
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลด้วยภาษา C#.NET (ขั้นพื้นฐาน) " รุ่น 4 วันที่ 28-30 ก.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
???? เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับภาคอุตสาหกรรม
สร้างความเข้าใจ และวางแผนการส่งออก ทั้งรูปแบบที่เป็น B2B และ B2C ผ่านช่องทางการขายทั้ง Online + Offline ด้วยนักธุรกิจและผู้ให้คำปรึกษากลุ่ม SME