มีค่าใช้จ่าย

พลังแห่งถ้อยคำนำเสนอ สู่ภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ (Attractive Personality & Effective Communication Skills)

อบรมวันที่ 27 ตุลาคม 2561
จำนวนคนดู 845 ครั้ง
พลังแห่งถ้อยคำนำเสนอ สู่ภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ (Attractive Personality & Effective Communication Skills)
เพราะทุกคนพูดได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะพูดเป็น  
การพูดและการสื่อสาร เปรียบเสมือนใบเบิกทางพาทุกท่านสู่ความสำเร็จ ดังคำพูดที่ว่า
พูดดีมีชัยไปกว่าครึ่ง   ไม่ว่าจะเป็นในบทบาทของลูกน้องพูดอย่างไรให้หัวหน้าเอ็นดู รักใคร่  บทบาทหัวหน้าพูดอย่างไรให้ลูกน้องศรัทธา   บทบาทเจ้าของธุรกิจเจราธุรกิจเพื่อให้ได้ Order จากลูกค้า  เป็นต้น
 
พบเคล็ดลับการเป็นนักพูดและนักนำเสนออย่างมืออาชีพ
ในงานสัมมนาฟรี...  พลังแห่งถ้อยคำนำเสนอ สู่ภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ
(Attractive Personality & Effective Communication Skills)
เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้น ให้ท่านได้พัฒนาตนเองสู่นักสื่อสารที่ยอดเยี่ยมในอนาคต 
 
  
หัวข้อการสัมมนา : (บรรยาย 50% สลับการทำกิจกรรม 50%)
• การนำเสนอสำคัญอย่างไรในการทำงานปัจจุบัน ? (ความสำคัญ ความหมาย และองค์ประกอบการนำเสนอ)
• ความเชื่อมั่นในตนเองในการนำเสนอ (ตรวจสอบความสามารถในการนำเสนอพร้อมปรับเปลี่ยนมุมมอง)
• หลักการและขั้นตอนการนำเสนอ
- การเตรียมการนำเสนอ
- การจัดทำแผน และโครงการ 
- สื่อที่ใช้ประกอบการนำเสนอต่าง ๆ
• เครื่องมือ และเทคนิคในการนำเสนอ
- การปรับบุคลิกภาพ และการแสดงออกอย่างเหมาะสมในการนำเสนอ
- การเรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์เพื่อการสื่อสารได้อย่างตรงใจและมีประสิทธิภาพ
- เทคนิคการสร้างบรรยากาศในการนำเสนอที่ดี
• การนำเสนอผลงานในอุดมคติ : การฝึกปฏิบัติ (รายบุคคล, คู่ หรือ กลุ่ม)
• บทสรุปการสัมมนา : วินัย และ ข้อคิด (กรณีศึกษา แชร์ประสบการณ์จากวิทยากร) 
หมายเหตุ   เวลา และกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์
 
วิทยากร อ.พสิษฐิ์  เรืองวิริยะกุล
วิทยากรและที่ปรึกษาชั้นนำด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร ให้กับองค์กรชั้นนำมากมาย อาทิเช่น  ท่าอากาศยานไทย  สายการบินนกแอร์     บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม กรมการแพทย์ กรมสรรพากร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น
 
 
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561
เวลา 9.00 น. – 16.00 น 
สถานที่ ณ โรงแรม ไอบิส นานา กทม. 

 

รับจำนวนจำกัดเพียง 15 ที่นั่ง

 

ติดต่อขอรับใบสมัครเพื่อสำรองที่นั่ง

กรุณาติดต่อ คุณตุ๊ก 087 0718100

Line ID:hrdeesolution

Email:hrdeesolution@gmail.com

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมการพูด, อบรมการสื่อสาร, อบรมการเป็นวิทยากร, อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ, การพูดในที่สาธารณะ, อบรมเทคนิคการนำเสนอ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรด้านการตลาดที่พัฒนาขึ้นมาเฉพาะสำหรับการทำตลาดสู่ลูกค้าประเภทองค์กร หากคุณมีลูกค้าส่วนหนึ่งเป็นลูกค้าองค์กรก็จะเห็นว่าลูกค้าองค์กรมีพฤติกรรม และกระบวนการการตัดสินใจซื้อที...
โทรสำรองที่นั่งล่วงหน้า เบอร์โทร 087 0718100 เน้น ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์คดีตัวอย่างที่ศาลตัดสินคดีความออกมาแล้ว พร้อมแนวทางป้องกันและแก้ไข
ปูพื้นฐานหลักการทางเศรษฐศาสตร์ และการจัดการทางธุรกิจ เพิ่มพูนองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับตัวขององค์กรต่อการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยมุ่งส...
เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ วัฒนธรรมการบริหารจัดการวิถีหลักของญ่ีปุ่นแบบMonozukuri
ปัจจุบันการบริหารทีมงานถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินงานของทุกๆหน่วยงานในองค์การ องค์การที่สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย เป็นองค์การสมรรถนะสูง (High Performance ...
ศาสตร์ด้านจิตวิทยการบริหารที่ผู้นำยุคใหม่ต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานเป...
ขับเคลื่อนการพัฒนาและการสร้างวัฒนธรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านวิถีแห่งโตโยต้า Driving Continuous Improvement and Innovation THE TOYOTA WAY
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามาร...
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารภัตตาคาร การวางแผนด้านการเงิน กำลังคน การตลาด ต้นทุน ราคาขาย ตลอดจนถึงปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ