มีค่าใช้จ่าย

พลังแห่งถ้อยคำนำเสนอ สู่ภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ (Attractive Personality & Effective Communication Skills)

อบรมวันที่ 27 ตุลาคม 2561
จำนวนคนดู 1058 ครั้ง
พลังแห่งถ้อยคำนำเสนอ สู่ภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ (Attractive Personality & Effective Communication Skills)
เพราะทุกคนพูดได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะพูดเป็น  
การพูดและการสื่อสาร เปรียบเสมือนใบเบิกทางพาทุกท่านสู่ความสำเร็จ ดังคำพูดที่ว่า
พูดดีมีชัยไปกว่าครึ่ง   ไม่ว่าจะเป็นในบทบาทของลูกน้องพูดอย่างไรให้หัวหน้าเอ็นดู รักใคร่  บทบาทหัวหน้าพูดอย่างไรให้ลูกน้องศรัทธา   บทบาทเจ้าของธุรกิจเจราธุรกิจเพื่อให้ได้ Order จากลูกค้า  เป็นต้น
 
พบเคล็ดลับการเป็นนักพูดและนักนำเสนออย่างมืออาชีพ
ในงานสัมมนาฟรี...  พลังแห่งถ้อยคำนำเสนอ สู่ภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ
(Attractive Personality & Effective Communication Skills)
เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้น ให้ท่านได้พัฒนาตนเองสู่นักสื่อสารที่ยอดเยี่ยมในอนาคต 
 
  
หัวข้อการสัมมนา : (บรรยาย 50% สลับการทำกิจกรรม 50%)
• การนำเสนอสำคัญอย่างไรในการทำงานปัจจุบัน ? (ความสำคัญ ความหมาย และองค์ประกอบการนำเสนอ)
• ความเชื่อมั่นในตนเองในการนำเสนอ (ตรวจสอบความสามารถในการนำเสนอพร้อมปรับเปลี่ยนมุมมอง)
• หลักการและขั้นตอนการนำเสนอ
- การเตรียมการนำเสนอ
- การจัดทำแผน และโครงการ 
- สื่อที่ใช้ประกอบการนำเสนอต่าง ๆ
• เครื่องมือ และเทคนิคในการนำเสนอ
- การปรับบุคลิกภาพ และการแสดงออกอย่างเหมาะสมในการนำเสนอ
- การเรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์เพื่อการสื่อสารได้อย่างตรงใจและมีประสิทธิภาพ
- เทคนิคการสร้างบรรยากาศในการนำเสนอที่ดี
• การนำเสนอผลงานในอุดมคติ : การฝึกปฏิบัติ (รายบุคคล, คู่ หรือ กลุ่ม)
• บทสรุปการสัมมนา : วินัย และ ข้อคิด (กรณีศึกษา แชร์ประสบการณ์จากวิทยากร) 
หมายเหตุ   เวลา และกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์
 
วิทยากร อ.พสิษฐิ์  เรืองวิริยะกุล
วิทยากรและที่ปรึกษาชั้นนำด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร ให้กับองค์กรชั้นนำมากมาย อาทิเช่น  ท่าอากาศยานไทย  สายการบินนกแอร์     บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม กรมการแพทย์ กรมสรรพากร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น
 
 
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561
เวลา 9.00 น. – 16.00 น 
สถานที่ ณ โรงแรม ไอบิส นานา กทม. 

 

รับจำนวนจำกัดเพียง 15 ที่นั่ง

 

ติดต่อขอรับใบสมัครเพื่อสำรองที่นั่ง

กรุณาติดต่อ คุณตุ๊ก 087 0718100

Line ID:hrdeesolution

Email:hrdeesolution@gmail.com

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมการพูด, อบรมการสื่อสาร, อบรมการเป็นวิทยากร, อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ, การพูดในที่สาธารณะ, อบรมเทคนิคการนำเสนอ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หัวหน้างานทั่วไป ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ถึงแม้ว่าผู้บริหารจะได้ประเมินแล้วว่ามีความเหมาะสม แต่เมื่อได้เข้าปฏิบัติงานจริง กลับพบว่า ยังขาดความเข้าใจในทักษะเรื่อง บทบ...
เรียนรู้คุณสมบัติของกิจการที่จะสามารถเข้า IPO และการวิเคราะห์กิจการและประเมินความพร้อมเบื้องต้น
การบริหาร EQ หรือการเพิ่มศักยภาพ EQ ในตนเองให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่สูงขึ้น
กฎหมายแรงงาน การเลิกจ้าง การพ้นสภาพและบทลงโทษพนักงานที่กระทำความผิด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ข้อกฎหมายแรงงาน การเลิกจ้าง การรักษากฎระเบียบ
หลักสูตรนีเรื่อนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจแนวคิดของการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ
เพื่อการค้นหาศักยภาพของตนเอง แก้ไขข้อบกพร่องและนำจุดเด่นที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท่านจำเป็นต้องมีความรู้ และ ทักษะใหม่ และขีดความสามารถทางการจัดการได้ครบเครื่อง เพื่อ...
การดูแลเอาใจใส่ ลูกค้า การบริหารจัดการพนักงาน และการรับใช้ส่วนรวม
ปัจจุบันงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้มีการพัฒนาไปอย่างมากเพื่อเตรียมคนให้พร้อมไปกับกลยุทธ์ขององค์กรจึงควรต้องมีการรู้จัก เข้าใจกระบวนการวางแผนกลยุทธ์พัฒนาบุคคล ให้ครบทั้งวงจรตั้งแ...
การโค้ชงานด้วยทักษะการสื่อสารแบบ NLPเป็นวิธีการที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและภาวะผู้นำให้แก่ตนเอง