มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร พัฒนาองค์กรด้ย Lean Six Sigma

อบรมวันที่ 01 กันยายน 2559
จำนวนคนดู 835 ครั้ง
หลักสูตร พัฒนาองค์กรด้ย Lean Six Sigma

สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "พัฒนาองค์กรด้ย Lean Six Sigma" ระหว่างวันที่ 1-2 ก.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

หัวข้ออบรม 1. ความหมายและการพัฒนาองค์กรของ Six Sigma
2. เครื่องมือในการเก็บตัวเลขและวัดผลของ Six Sigma
3. ความหมายและการพัฒนาองค์กรของ Lean Manufacturing
4. การปรับปรุงงานด้วย Lean Manufacturing
5. ความหมายและหลักการของ Lean Six Sigma
6. Workshop
    - ค้นหาปัญหาของการทำงาน ด้วยเทคนิค Cross Functional Process Improvement
    - หาวิธีแก้ไขปัญหา ด้วยเทคนิคการสร้างสรรการแก้ปัญหาแบบคิดนอกกรอบ (Think out of the Box)
    -  จัดลำดับวิธีแก้ไขปัญหา ด้วย Improvement Action Items เพื่อเลือกทำ Action Items ที่สำคัญก่อน
คำค้นประกาศนี้ Tags: Six Sigma, การแก้ปัญหา, เทคนิคการทำงาน, อบรมการจัดการ, training, พัฒนาองค์กร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

DBD ให้คำปรึกษาพา SMEs ไทย ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจยุค Co-vid-19 สู่ความยั่งยืน
ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม Course Outline ส่งข้อมูลอัพเดทให้ผ่านอีเมลล์
ในยุคการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงเช่นนี้ สินค้าและบริการในแต่ละธุรกิจย่อมไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ “สายสัมพันธ์ด้วยบริการอย่างมืออาชีพ
การติดต่อสื่อสารเป็นการถ่ายทอดความต้องการเพื่อแลกเปลี่ยนทั้งความคิด ข่าวสาร ระหว่างคนหนึ่ง ไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยการพูด การพิมพ์/เขียน หรือการแสดงออก หรือลักษณะต่างๆ แต่คงจะไม่ส...
เป้าหมายหรือผลลัพธ์จากการฝึกอบรม : 1. เพื่อทำความเข้าใจประเด็นกฎหมายที่แก้ไขใหม่และการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงาน 2. เพื่อให้สามารถบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ บ...
การคัดเลือกบุคลากร เพื่อเข้ามาพัฒนาและบริหารองค์กรเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง จะต้องมีการวางแผนและวิเคราะห์ความต้องการทางด้านกำลังคนเสียก่อน และควรจะพิจารณาตามความเหมาะสมตามประเภทของ...
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
นอกเหนือจากการจัดการธุรกิจหรือการดำเนินงาน ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการจัดการกับสารพัดปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชาที่เกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ที่เข้าใจและสามารถเข้าไปจัดก...
เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้ว นอกจากเราต้องดำเนินการ Set up ระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพต...