มีค่าใช้จ่าย

HRD. for New HRD. Staff

อบรมวันที่ 10 กันยายน 2564
จำนวนคนดู 927 ครั้ง
HRD. for New HRD. Staff

        1. ตระหนักถึงความสำคัญของการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมถึง เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ภาพรวมของระบบงาน HR โดยมุ่งเน้นเรื่องงาน HRD เป็นสำคัญ

        2. สามารถนำเทคนิคและเครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD Tool)  ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรอย่างสอดคล้องกับความคาดหวังขององค์กร

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4741 

คลิกเพื่อสำรองที่   ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที
http://form.jotform.me/form/30421077699459


คำค้นประกาศนี้ Tags: KRD, HR

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การออกแบบอาคาร เป็นงานทางโยธาและสถาปัตยกรรมที่มีความละเอียด ซับซ้อนต้องอาศัยศาสตร์ และศิลป์ ในการสร้างผลงาน ที่สามารถถ่ายทอดจินตนาการ ให้เป็นจริงในเชิงรูปธรรม เดิมการออกแบบอาคาร...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตร "ใช้ 24 ชม. ของวันของคุณให้สุดยอด (Utilize your 24 hour with maximum time management)" วันที่ 26 กุมภาพันธ์ เวลา 9.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโ...
1. ทราบความหมายและประโยชน์ของการจัดทำ IDP 2. ทราบวิธีการ – ขั้นตอน ในการจัดทำ IDP 3. สามารถกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรานบุคคล (IDP) ได้อย่างเหมาะสมกับบุคลากรแต่ละท่าน
การบริการเป็นเทคนิคหนึ่งที่สำคัญมากในการสร้างความพึงพอใจอันเป็นพื้นฐานของความรู้สึกอันก่อให้เกิดการความภักดีในแบรนด์ หลายองค์กรยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับบริการที่แท้จริง บางองค์...
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรที่จะสามารถนำไปสู่การพัฒนาระบบออโตเมชั่น
เนื่องด้วยประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๑ ข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับ”ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ให้มีความร...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตร "การใช้งาน LabVIEW ขั้นพื้นฐาน" รุ่นที่ 21 วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ เวลา 9.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://ww...
หลักเทคนิคการคำนวณสูตรการทำสบู่ก้อน สบู่เหลว การใช้สมุนไพรและสารสารสกัดสมุนไพรในสบู่ก้อน สบู่เหลว
ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ บทบาท และศักยภาพ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไป บทบาทของท่านควรจะมุ่งสู่การให้ความสนับสนุนต่อผู้บริหาร ตลอดจนผู้ร่วมงานของท่าน และขยายผลไปถึงภา...