สัมมนาฟรี อบรมฟรี

สัมมนาฟรี กฎหมายธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เตรียมความพร้อมเจาะลึกตลาด AEC

อบรมวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556
จำนวนคนดู 1474 ครั้ง
สัมมนาฟรี  กฎหมายธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เตรียมความพร้อมเจาะลึกตลาด AEC

 

กฎหมายธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เตรียมความพร้อมเจาะลึกตลาด AEC

 

      กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  ได้เปิดให้บริการเว็บไซต์ Thaitrade.com ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการค้าระหว่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา กรมฯได้มุ่งมั่นพัฒนาทั้งด้านระบบเทคโนโลยี การให้บริการ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพาณิชย์ดิจิตอล ตลอดจน พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย ผ่านการให้ความรู้ การฝึกอบรม สัมมนา สร้างทักษะด้านการค้าออนไลน์ เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 

      วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 - 16.30 น

      กำหนดการ

        13.00-13.30น.ลงทะเบียน

        13.30 – 13.40 น.กล่าวเปิดการสัมมนา

        13.40 – 14.10 น.บรรยายหัวข้อ “Thaitrade.com : Next Step of E - Marketplace” 

        14.10 – 14.50 น.บรรยายหัวข้อ กฎหมายธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

        14.50-15.10 น. พักรับประทานอาหารว่าง

        15.10-16.10 น. บรรยายหัวข้อ เจาะลึกตลาด AEC โอกาสและอุปสรรคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

        16.10-16.30 ตอบข้อซักถาม

        16.30 ปิดการสัมมนา

    วิทยากร นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค,นายกมลภัทร บุญค้ำ,นางสุรางคณา วายุภาพ,นายอัครภัทร ทองน้ำตะโก

    สถานที่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ถนนรัชดาภิเษก)

    ค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม กฎหมายธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เทคนิคและข้อคิดสำหรับการปรับแนวทางสรรหาบุคลากรขององค์กรของท่านให้เป็นการสรรหาเชิงรุก (Proactive Recruitment) ผ่านการศึกษาแนวปฏิบัติขององค์กรชั้นนำ พร้อมทดลองวางแผนปฏิบัติงานสรรห...
หลักการและเหตุผล จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื่องการเงินด้วย ฉะนั้นต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบกา...
เป้าหมายหรือผลลัพธ์จากการฝึกอบรม : 1. เพื่อทำความเข้าใจประเด็นกฎหมายที่แก้ไขใหม่และการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงาน 2. เพื่อให้สามารถบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ บ...
อบรมฟรี!! ชีช่องทางการทำการตลาดออนไลน์...ง่ายนิดเดียว สัมมนาที่ทำให้คุณสามารถทำการตลาดออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง
มองเห็นภาพ แนวทาง และประเภทของงานวิจัยยุคใหม่ เรียนรู้ถึงขั้นตอนในการทำวิจัยทางการตลาดตามระเบียบวิธีวิจัย ทราบถึงเทคนิคในการสำรวจตลาด ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สามารถวิเคราะ...
เรียนรู้บทบาทของการเป็นหัวหน้างานทั้งแนวคิดและเทคนิคต่างๆในการบริหารงาน ตลอดจนทราบถึงบทบาทในการสั่งงาน สอนงาน และมอบหมายงาน การกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการทำงานเพื่อให้ทีมงานของต...
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อองค์กร ดังนั้นการบริหารเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กรก็จะส่งผลต่อความเจริญเติบโต
หลักสูตรนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมของท่านให้มี วิธีคิดเชิงกลยุทธ์ หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ และสามารถแนะแนวทางสร้างแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในการแข่งขันได้
หลักสูตรอบรมการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ด้วย CRM (Customer Relationship Management) เทคโนโลยี (Information Technology) โดยเฉพาะการเก็บฐานข้อมูลของลูกค้า (Database)