มีค่าใช้จ่าย

กฎหมายและภาษีสําหรับธุรกิจครอบครัว (Legal and Tax Solution for Family Business) (05/62)

อบรมวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
จำนวนคนดู 146 ครั้ง
กฎหมายและภาษีสําหรับธุรกิจครอบครัว (Legal and Tax Solution for Family Business) (05/62)
• รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัว
• ปัญหา และผลกระทบที่ผู้ประกอบการต้องทราบ
• Case Study กรณีศึกษา ตัวอย่างการตรวจสอบ ออกหมายเรียก และประเมินภาษีกรมสรรพากร

 

วิทยากรโดย อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

หัวข้อสัมมนา

1.โครงสร้างของธุรกิจครอบครัว

2.ความสำคัญของกฎหมายกับธุรกิจครอบครัว
• กฎหมายมรดก
• กฎหมายครอบครัว
• กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน
• กฎหมายหุ้นส่วน/บริษัท
• กฎหมายภาษี

3. ความเหมือน VS ความต่างระหว่างทรัพย์สินในกิจการและทรัพย์สินในครอบครัว

4. การบริหารสินทรัพย์ในธุรกิจครอบครัว (Asset Management in Family Business)
• ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Land and building)
• ทรัพย์สินทางปัญญา และตราสินค้า (Intellectual property and branding)
• การบริหารกฎหมายและภาษี (Legal and tax management)

5. ประเด็นปัญหาที่มักพบ
• การลดภาระการเสียภาษี ตามมูลค่าทรัพย์สิน และอัตราภาษี
• หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ กับ หุ้นนอกตลาดฯ จัดการอย่างไร
• "โอนหุ้นบริษัทให้ลูก" จัดการอย่างไรให้คุมอยู่ และรับเงินปันผลได้
• ที่ดิน หากอยู่ในชื่อบุคคลธรรมดา อนาคตจะเป็นอย่างไร
• "แปลงที่ดินเป็นหุ้น" อย่างไร ต้องใช้เงินสดหรือไม่ มีภาษี/ค่าใช้จ่ายหรือไม่
• ปัญหาทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์หลายประเภท เช่น ชั้นล่างเป็นร้านค้า / ชั้นบนพักอาศัย
• พ่อมี "บ้านหลายหลัง" โอนบ้านให้ลูก มีภาระภาษีอย่างไร พ่อ "ยกกิจการให้ลูก" จะเสียภาษีอย่างไร
• อย่างไรเป็นภาษีจากการให้ หรือ การรับมรดก
• "กำไรของบริษัท" เจ้าของกิจการนำมาใช้ได้หรือไม่ อย่างไร

6. Case Study กรณีศึกษาตัวอย่างสรรพากร : การตรวจสอบ การออกหมายเรียก การประเมินภาษี การยึดทรัพย์ 
ของผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว

• ไม่เสียภาษี / เสียภาษีไม่ครบ
• ไม่ยื่นแบบ / ยื่นแบบบางส่วน
• ปัญหาการจ้างสำนักงานบัญชีและเสียภาษีไม่ถูกต้อง
• ทำไมจึงถูกสรรพากรยึดทรัพย์
• การเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างของกรมสรรพากร

คำค้นประกาศนี้ Tags: ภาษี, ธุรกิจครอบครัว

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ในความสำเร็จอย่างสูงในปัจจุบันความรู้ในด้านการเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการการขายที่ไม่ได้ทำงานในฟังก์ชั่นทางการเงิน แต่เป็นฐานความรู้ที่จะเข้าใจเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการปร...
เรียนรู้พื้นฐานการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทจดทะเบียน
นำเสนอความรู้ในหลักการบัญชีและภาษีอากร ภายใต้กรอบและวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้าใจสำหรับ ผู้บริหารและผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชีเพื่อติดอาวุธการบริหารและการทำงานอย่างครบวงจร
รายละเอียดหลักสูตร เทคนิคการจดจำหลักบัญชีด้วยแผนที่บัญชีเพื่อการทำงานอย่างเข้าใจ เปลี่ยนเรื่องบัญชียากๆให้กลายเป็นเรื่องง่ายด้วยกระดาษแผ่นเดียว แก้ไขปัญหางานบัญชีที่เกิดขึ้นด้วย...
จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื่องการเงินด้วย ฉะนั้นต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใ...
การใช้บริการ Service Provider ในการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA) และการจัดทำ นำส่งและเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice (รุ่นที่ 5)
สิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้นิติบุคคลของ SME
“Lean Accounting” เป็นเครื่องมือช่วยทำให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์และรายงานทางการเงิน สามารถตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลของผู้บริหารได้ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อวางแผน ควบคุม และตัดสินใจได้อย่...
เสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องการเสียภาษีและพิธีการศุลกากรนำเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์