มีค่าใช้จ่าย

การเพิ่มทักษะการทำงานของพนักงาคลังสินค้าและการทบทวนการขับรถ Fork Lift อย่างปลอดภัย (28 มี.ค 2563) อ.นนทพัฒน์

อบรมวันที่ 28 มีนาคม 2563
จำนวนคนดู 2 ครั้ง
การเพิ่มทักษะการทำงานของพนักงาคลังสินค้าและการทบทวนการขับรถ Fork Lift อย่างปลอดภัย (28 มี.ค 2563) อ.นนทพัฒน์

การเพิ่มทักษะการทำงานของพนักงาคลังสินค้า และการทบทวนการขับรถ Fork Lift อย่างปลอดภัย

    คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นสถานี่จัดเก็บหรือพักสินค้า เพื่อรอการส่งมอบให้กับลูกค้า ซึ่งขั้นตอนและกระบวนการในการทำงานภายในคลังสินค้าจำเป็นต้องอาศัยพนักงานฝ่ายปฏิบัติและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน และเครื่องมือที่ใช้กันโดยทั่วไปคือรถ Fork Lift ซึ่งหากพนักงานไม่มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ อาจเกิดอันตรายในการใช้งานได้รวมถึงความเข้าใจของพนักงานที่ทำงานภายในคลังสินค้าเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน เช่น การจัดเก็บสินค้า การตรวจรับจ่ายสินค้า และการจัดสินค้าตามเอกสารการเบิกจ่าย รวมถึงการดูแลรักษาสินค้าก็จะทำให้การทำงานประสบกับปัญหาซึ่ง หลักสูตร “การเพิ่มทักษะการทำงานของพนักงานคลังสินค้าและการทบทวนการขับรถ Fork Lift อย่างปลอดภัย” จะข่วยในการเพิ่มทักษะให้กับพนักงานที่ทำงานภายในคลังได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเอง และความสำคัญของการทำงาน รวมถึงทบทวนการใช้และการขับรถ Fork Lift  ที่ได้เคยอบรมมาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน        

วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมมนา

 1. ทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบตาม (JD) และความสำคัญของงานที่ทำ
 2. ทราบถึงหลักและวิธีการอยู่ร่วมกัน และการทำงานเป็นทีม รวมถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 3. ผู้เข้ารับการอบรมจะทราบหลักวิธีการจัดเก็บ จัดสินค้าเพื่อจ่าย
 4. ทราบถึงการดูแลรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และตรงตามระบบ
 5. ทราบหลักสำคัญในการบริหารเวลา และการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร
 6. ทราบความสำคัญของระบบ ISO และแนวทางในการปฏิบัติตามระบบ ISO
 7. การควบคุมอารมณ์ (EQ) ในการปฏิบัติงาน
 8. ความสำคัญของการวัดประสิทธิภาพตามระบบ (KPI) ตามระบบ ISO
 9. ทราบถึงความสำคัญของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 10. ทบทวนการใช้รถ Fork Lift ไฟฟ้า แบบยืนและนั่ง และดีเซล
 11. ทบทวนคู่มือการใช้รถเพื่อความปลอดภัย
 12. ปัญหาแนวทางในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. หน้าที่ความรับผิดชอบ (JD) และความสำคัญของงานที่ทำในความรับผิดชอบ
 2. ความสำคัญของกฏระเบียบขององค์กรที่ต้องปฏิบัติ
 3. หลักการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันในที่ทำงาน การทำงานเป็นทีม และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงการปรับเปลี่ยนตัวเอง
 4. การดูแลสินค้าในความผิดชอบ การจัดเก็บสินค้าแต่ละแบบ / FIFO,FEFO แบบกลุ่ม, ABC แบบเติมเต็ม, แบบ Fix Location และไม่ Fix Location
 5. ความสำคัญของนโยบายขององค์กร วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
 6. หลักการบริหารเวลาในการปฏิบัติงาน
 7. การปฏิบัติงานตามระบบ ISO เพื่อให้เห็นความสำคัญของระบบ ISO และการปฏิบัติตามและการวัดประสิทธิภาพตามระบบ (KPI) ตามระบบ ISO
 8. การควบคุมอารมณ์ (EQ) ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
 9. การปฏิบัติงานหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน
 10. การดูแลงานในความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 11. ทบทวนการใช้และการขับรถ Fork Lift และทบทวนคู่มือความปลอดภัยในการใช้รถ Fork Lift
 • ทบทวนความรู้เกี่ยวกับรถ Fork Lift
  • รถไฟฟ้าแบบยืน แบบนั่ง
  • รถดีเซล
  • การตรวจเช็คก่อน และหลังการใช้งาน
  • การบำรุงรักษาประจำวัน
  • การขับรถอยางปลอดภัย และข้อควรระมัดระวัง                          12.ปัญหาและแนวทางในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น

เหมาะสำหรับ :  พนักงานที่ทำงานภายในคลังสินค้า พนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ทุกคน หรือพนักงานเก่าที่ทำงานอยู่แล้วและขับรถ Fork Lift ได้

 วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา  

 • เป็นการฝึกอบรมโดยการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกัน              ทั้งกิจกรรม เกมส์ รวมถึงการแสดงความคิด ถาม – ตอบ

 

  วิทยากร : อาจารย์นนทพัฒน์  โพธี          

 

  กำหนดการ :     เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม เซนเจมส์ สุขุมวิท 26

 

รายการค่าลงทะเบียน  บจ./บมจ./หจก./บุคคลทั่วไป

ราคารวม + vat 7%

สมัคร 1 ท่าน

3,300 + 231 = 3,531

สมัคร 2 – 4 ท่าน ท่านละ 2,800

2,800 + 196 = 2,996

สมัคร 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,500

2,500 + 175 = 2,675

 

 หมายเหตุ  - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ  ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข กำหนดวันเวลาในการฝึกอบรม รวมถึงสถานที่ในการอบรม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้านอื่น ดูรายละเอียดเพิ่มเตมได้ที่ 

 web : www.gtalkthai.com

 mail : nonthapat1968@gmail.com

  

** รับผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัดในแต่ละรุ่น **

คำค้นประกาศนี้ Tags: จี ทอล์ค (G Talk), อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี, ทักษะการเป็นวิทยากร, การขนส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุน, การบริหารจัดการคลังสินค้าสำเร็จรูป

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้ความเสี่ยงเบื้องต้นในการค้าขายระหว่างประเทศ รู้จักความเสี่ยงในการจัดทำเอกสารส่งออก และรู้จักวิเคราะห์คู่ค้าและประเทศคู่ค้า พร้อม Workshop ฟรี!
เรียนรู้ด้วยการผสมผสานแบบบูรณาการด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ปัจจุบันการขนส่งสินค้าทุกชนิดและทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งไปต่างประเทศหรือขนส่งภายใน ประเทศบริษัทที่รับจ้างขนส่งสินค้า ต่างมุ่งเน้นถึงความปลอดภัยของสินค้าที่บรรทุกไปกับรถขน...
การบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างเข้ามาร่วมด้วย และด้วยความซับซ้อนที่ต้องให้การบริหารมีคุณภาพดี
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักและจิตสำนึกเกี่ยวกับของเสีย (Defect) 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจในหลักการลดของเสียให้เป็...
ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ เป็นสถาบันอบรมด้านโลจิสติกส์พร้อมจัดหางาน
การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามา...
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด เพื่อให้องค์กรของท่านเป็นที่ยอมรับจากลูกค้...