มีค่าใช้จ่าย

การเพิ่มทักษะการทำงานของพนักงาคลังสินค้าและการทบทวนการขับรถ Fork Lift อย่างปลอดภัย (28 มี.ค 2563) อ.นนทพัฒน์

อบรมวันที่ 28 มีนาคม 2563
จำนวนคนดู 168 ครั้ง
การเพิ่มทักษะการทำงานของพนักงาคลังสินค้าและการทบทวนการขับรถ Fork Lift อย่างปลอดภัย (28 มี.ค 2563) อ.นนทพัฒน์

การเพิ่มทักษะการทำงานของพนักงาคลังสินค้า และการทบทวนการขับรถ Fork Lift อย่างปลอดภัย

    คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นสถานี่จัดเก็บหรือพักสินค้า เพื่อรอการส่งมอบให้กับลูกค้า ซึ่งขั้นตอนและกระบวนการในการทำงานภายในคลังสินค้าจำเป็นต้องอาศัยพนักงานฝ่ายปฏิบัติและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน และเครื่องมือที่ใช้กันโดยทั่วไปคือรถ Fork Lift ซึ่งหากพนักงานไม่มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ อาจเกิดอันตรายในการใช้งานได้รวมถึงความเข้าใจของพนักงานที่ทำงานภายในคลังสินค้าเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน เช่น การจัดเก็บสินค้า การตรวจรับจ่ายสินค้า และการจัดสินค้าตามเอกสารการเบิกจ่าย รวมถึงการดูแลรักษาสินค้าก็จะทำให้การทำงานประสบกับปัญหาซึ่ง หลักสูตร “การเพิ่มทักษะการทำงานของพนักงานคลังสินค้าและการทบทวนการขับรถ Fork Lift อย่างปลอดภัย” จะข่วยในการเพิ่มทักษะให้กับพนักงานที่ทำงานภายในคลังได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเอง และความสำคัญของการทำงาน รวมถึงทบทวนการใช้และการขับรถ Fork Lift  ที่ได้เคยอบรมมาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน        

วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมมนา

 1. ทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบตาม (JD) และความสำคัญของงานที่ทำ
 2. ทราบถึงหลักและวิธีการอยู่ร่วมกัน และการทำงานเป็นทีม รวมถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 3. ผู้เข้ารับการอบรมจะทราบหลักวิธีการจัดเก็บ จัดสินค้าเพื่อจ่าย
 4. ทราบถึงการดูแลรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และตรงตามระบบ
 5. ทราบหลักสำคัญในการบริหารเวลา และการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร
 6. ทราบความสำคัญของระบบ ISO และแนวทางในการปฏิบัติตามระบบ ISO
 7. การควบคุมอารมณ์ (EQ) ในการปฏิบัติงาน
 8. ความสำคัญของการวัดประสิทธิภาพตามระบบ (KPI) ตามระบบ ISO
 9. ทราบถึงความสำคัญของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 10. ทบทวนการใช้รถ Fork Lift ไฟฟ้า แบบยืนและนั่ง และดีเซล
 11. ทบทวนคู่มือการใช้รถเพื่อความปลอดภัย
 12. ปัญหาแนวทางในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. หน้าที่ความรับผิดชอบ (JD) และความสำคัญของงานที่ทำในความรับผิดชอบ
 2. ความสำคัญของกฏระเบียบขององค์กรที่ต้องปฏิบัติ
 3. หลักการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันในที่ทำงาน การทำงานเป็นทีม และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงการปรับเปลี่ยนตัวเอง
 4. การดูแลสินค้าในความผิดชอบ การจัดเก็บสินค้าแต่ละแบบ / FIFO,FEFO แบบกลุ่ม, ABC แบบเติมเต็ม, แบบ Fix Location และไม่ Fix Location
 5. ความสำคัญของนโยบายขององค์กร วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
 6. หลักการบริหารเวลาในการปฏิบัติงาน
 7. การปฏิบัติงานตามระบบ ISO เพื่อให้เห็นความสำคัญของระบบ ISO และการปฏิบัติตามและการวัดประสิทธิภาพตามระบบ (KPI) ตามระบบ ISO
 8. การควบคุมอารมณ์ (EQ) ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
 9. การปฏิบัติงานหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน
 10. การดูแลงานในความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 11. ทบทวนการใช้และการขับรถ Fork Lift และทบทวนคู่มือความปลอดภัยในการใช้รถ Fork Lift
 • ทบทวนความรู้เกี่ยวกับรถ Fork Lift
  • รถไฟฟ้าแบบยืน แบบนั่ง
  • รถดีเซล
  • การตรวจเช็คก่อน และหลังการใช้งาน
  • การบำรุงรักษาประจำวัน
  • การขับรถอยางปลอดภัย และข้อควรระมัดระวัง                          12.ปัญหาและแนวทางในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น

เหมาะสำหรับ :  พนักงานที่ทำงานภายในคลังสินค้า พนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ทุกคน หรือพนักงานเก่าที่ทำงานอยู่แล้วและขับรถ Fork Lift ได้

 วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา  

 • เป็นการฝึกอบรมโดยการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกัน              ทั้งกิจกรรม เกมส์ รวมถึงการแสดงความคิด ถาม – ตอบ

 

  วิทยากร : อาจารย์นนทพัฒน์  โพธี          

 

  กำหนดการ :     เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม เซนเจมส์ สุขุมวิท 26

 

รายการค่าลงทะเบียน  บจ./บมจ./หจก./บุคคลทั่วไป

ราคารวม + vat 7%

สมัคร 1 ท่าน

3,300 + 231 = 3,531

สมัคร 2 – 4 ท่าน ท่านละ 2,800

2,800 + 196 = 2,996

สมัคร 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,500

2,500 + 175 = 2,675

 

 หมายเหตุ  - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ  ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข กำหนดวันเวลาในการฝึกอบรม รวมถึงสถานที่ในการอบรม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้านอื่น ดูรายละเอียดเพิ่มเตมได้ที่ 

 web : www.gtalkthai.com

 mail : nonthapat1968@gmail.com

  

** รับผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัดในแต่ละรุ่น **

คำค้นประกาศนี้ Tags: จี ทอล์ค (G Talk), อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี, ทักษะการเป็นวิทยากร, การขนส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุน, การบริหารจัดการคลังสินค้าสำเร็จรูป

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อเตรียมความพร้อม การเปิดการค้าเสรีและการเตรียมความพร้อมด้าน โลจิสติก์ของประเทศไทย 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อค...
ยืนยันหลักสูตร : การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้วย Kaizen Continue improvement byKaizen activity(28 ก.พ. 62)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) โดย โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)
Tess training เป็นสถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม ทั้งการฝึกอบรมการขาย อบรมการบริการ และอบรมเฉพาะทางต่างๆ โดยทางสถาบันจะให้บริการใน 3 รูปแบบ คือ Public training , In-house trai...
สภาหอการค้าระหว่างประเทศ (The International Chamber of Commerce : ICC) เป็นผู้กำหนดและปรับปรุง ข้อบังคับ ข้อตกลงกฎ ระเบียบประเพณีปฏิบัติการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับกา...
หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ เป็นสถาบันสถาบันอบรมโลจิสติกส์ จบหลักสูตรพร้อมจัดหางานต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจีสติกส์ที่จัดทำขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้ง 27 ตัวชี้วัด
เพื่อพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยให้สามารถยกระดับระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO เป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการ