มีค่าใช้จ่าย

การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประหยัดภาษี

อบรมวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประหยัดภาษี

การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประหยัดภาษี

โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร BTS สถานีนานา ออกทางประตู 4 

วิทยากร อ.วิไล วัชรชัยสิริกุล อ.ศักดิ์ชาย ศิริรักษ์ 

วัตถุประสงค์ 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ 

•นักบัญชี ผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 

•ผู้สนใจทั่วไป 

หัวข้อสัมมนา 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประหยัดภาษี 

1.ภาพรวมและลักษณะเฉพาะของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

2.ฐานภาษีและการแบ่งประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

1)ความหมายและฐานภาษี  

2)ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกษตรกรรมและการยกเว้นฐานภาษี  

3)ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัย และการยกเว้นฐานภาษีที่อยู่อาศัย บ้านหลังหลัก บ้านและที่ดินหลังหลัก ที่ดินหรือสิ่ง        ปลูกสร้างอื่นๆ   

4)ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น   

5)ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทิ้งว่าง/ไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 3อัตราภาษี   

1)อัตราภาษีสูงสุดที่จัดเก็บได้   

2)อัตราภาษี 2 ปีแรก (2563-2564)   

3)อัตราภาษีที่เก็บเพิ่มทุก 3 ปีสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งว่างหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ   

4)อัตราภาษีปี 2565 เป็นต้นไป 

4ผู้เสียภาษี  

1)เจ้าของ   

2)ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ   

3)ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแทน 

5การลดและการยกเว้นภาษีปี 2563-2564   

1)การลดภาษีสูงสุดไม่เกินร้อยละ 90 ตามพระราชกฤษฎี   

2)การลดหรือยกเว้นภาษีกรณีเกิดความเสียหายจากเหตุพ้นวิสัยป้องกัน   

3)การขอลดหรือยกเว้นภาษีโดยผู้เสียภาษี กรณีได้รับความเสียหาย หรือถูกรื้อถอนทำลาย 

6การคำนวณภาษี   

1)หลักการคำนวณภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด   

2)ที่ดินหลายแปลงอาณาเขตไม่ติดกัน/อาณาเขตติดกัน   

3)ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกษตรกรรมของบุคคลธรรมดา/ของนิติบุคคล   

4)บ้าน บ้านและที่ดิน/ห้องชุดหลังหลัก ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยอื่นๆ   

5)ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมรดกที่ได้รับโอนมาก่อน 13 มีนาคม 2562   

6)ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ  

7)ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งว่าง/ไม่ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพตามกฎกระทรวง  

8)การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหลายประเภท   

9)การบรรเทาภาระภาษีปี 2563-2565 (ไม่เสียภาษีโรงเรือน ไม่ได้บรรเทา) 

7การชำระภาษี   

1)การชำระภาษีและการผ่อน  

2)เบี้ยปรับ  

3)การบังคับหนี้ภาษีค้างชำระ  

4)การทบทวนการประเมินภาษีผิดพลาดไม่ครบถ้วน การเรียกเก็บภาษีเพิ่ม การคืนภาษีที่เก็บเกิน 

8การรักษาสิทธิและหน้าที่ของผู้เสียภาษี   

1)การขอแก้ไขเมื่อข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ,ห้องชุด(ภ.ด.ส.3 ภ.ด.ส 4) ไม่ถูกต้อง/ตรงตามความจริงใน การใช้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง   

2)การคัดค้านการประเมินภาษี   

3)การอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยฟ้องศาล   

4)การยื่นคำร้องให้คืนเงินภาษีหรือดอกเบี้ย   

5)การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 

9โทษ   

1)แจ้งข้อความเท็จ/นำพยานหลักฐานเท็จไปแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี   

2)ผู้แทนหรือตัวแทนนิติบุคคลต้องรับโทษในความผิดของนิติบุคคลที่เกิดจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของตนด้วย 

10การวางแผนประหยัดภาษีที่ทำได้ในที่ดิน 3 ประเภท 

11ผลกระทบของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อสัญญาเช่าเดิม/ใหม่ ควรแก้ไขอย่างไร 

12ความเสี่ยงของภาษีโรงเรือนและที่ดิน   

1)ความเสี่ยงจากการถูกประเมินย้อนหลัง   

2)ความเสี่ยงกรณีซื้อโรงเรือนหรือที่ดินที่ยังไม่ได้เสียภาษี

(ถาม ตอบ หลังการบรรยายในแต่ละหัวข้อ)

คำค้นประกาศนี้ Tags: ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ภาษีที่ดิน, ภาษีที่อยู่อาศัย, ภาษีคอนโด, ภาษีที่รกร้าง, ภาษีที่ดินจัดสรร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

นักธุรกิจต้องตื่นตัวเพื่อเตรียมตัววางแผนให้ถูกต้องและได้ประโยชน์ให้มากที่สุด
เรียนรู้วิธีการทำงานบัญชีจากเอกสารจริง 30 ชั่วโมง เนื้อหา เข้มข้น ทันสมัย เน้นภาคการฝึกปฏิบัติและแก้ไขปัญหาเพื่อการทำงานจริง โดยทีมวิทยากรให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
วิเคราะห์รายการในงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดที่มีผลกระทบ วิเคราะห์รายการในงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดที่มีผลกระทบ วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินทางด้านการบริหารสภา...
สัมมนาผู้ประกอบการธุรกิจในโรงเรียน เจาะลึกธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา "การจัดการด้านภาษีกับธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา"
เรียนรู้จากแผนผังความคิด เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง โดย อาจารย์เกรียงศักดิ์ ประสงค์สุกาญจน์
สร้างความพร้อม ด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี ยุค Thailand 4.0 เพื่อประหยัดเวลา ลดภาระงาน เพิ่มประสิทธิภาพงานบัญชี ให้เหมาะสมกับกิจการ
เทคนิคการจดจำหลักบัญชีด้วยแผนที่บัญชีเพื่อการทำงานอย่างเข้าใจ เปลี่ยนเรื่องบัญชียากๆให้กลายเป็นเรื่องง่ายด้วยกระดาษแผ่นเดียว ฝึกเขียน Accounting Map เพื่อการนำไปใช้ได้จริง
***กรุณานำ Notebook ที่มี MS Excel และ PowerPoint 2010 ขึ้นไป มาในวันสัมมนา*** ***ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานการใช้ Excel & PowerPoint เบื้องต้น***
เรียนรู้หลักการของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - เรียนรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในส่วนที่เกี่ยวกับรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล - เข้าใจการรับรู้รายการภาษีที่ดินฯ ที...