มีค่าใช้จ่าย

การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประหยัดภาษี

อบรมวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนคนดู 908 ครั้ง
การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประหยัดภาษี

การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประหยัดภาษี

โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร BTS สถานีนานา ออกทางประตู 4 

วิทยากร อ.วิไล วัชรชัยสิริกุล อ.ศักดิ์ชาย ศิริรักษ์ 

วัตถุประสงค์ 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ 

•นักบัญชี ผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 

•ผู้สนใจทั่วไป 

หัวข้อสัมมนา 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประหยัดภาษี 

1.ภาพรวมและลักษณะเฉพาะของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

2.ฐานภาษีและการแบ่งประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

1)ความหมายและฐานภาษี  

2)ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกษตรกรรมและการยกเว้นฐานภาษี  

3)ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัย และการยกเว้นฐานภาษีที่อยู่อาศัย บ้านหลังหลัก บ้านและที่ดินหลังหลัก ที่ดินหรือสิ่ง        ปลูกสร้างอื่นๆ   

4)ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น   

5)ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทิ้งว่าง/ไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 3อัตราภาษี   

1)อัตราภาษีสูงสุดที่จัดเก็บได้   

2)อัตราภาษี 2 ปีแรก (2563-2564)   

3)อัตราภาษีที่เก็บเพิ่มทุก 3 ปีสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งว่างหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ   

4)อัตราภาษีปี 2565 เป็นต้นไป 

4ผู้เสียภาษี  

1)เจ้าของ   

2)ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ   

3)ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแทน 

5การลดและการยกเว้นภาษีปี 2563-2564   

1)การลดภาษีสูงสุดไม่เกินร้อยละ 90 ตามพระราชกฤษฎี   

2)การลดหรือยกเว้นภาษีกรณีเกิดความเสียหายจากเหตุพ้นวิสัยป้องกัน   

3)การขอลดหรือยกเว้นภาษีโดยผู้เสียภาษี กรณีได้รับความเสียหาย หรือถูกรื้อถอนทำลาย 

6การคำนวณภาษี   

1)หลักการคำนวณภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด   

2)ที่ดินหลายแปลงอาณาเขตไม่ติดกัน/อาณาเขตติดกัน   

3)ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกษตรกรรมของบุคคลธรรมดา/ของนิติบุคคล   

4)บ้าน บ้านและที่ดิน/ห้องชุดหลังหลัก ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยอื่นๆ   

5)ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมรดกที่ได้รับโอนมาก่อน 13 มีนาคม 2562   

6)ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ  

7)ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งว่าง/ไม่ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพตามกฎกระทรวง  

8)การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหลายประเภท   

9)การบรรเทาภาระภาษีปี 2563-2565 (ไม่เสียภาษีโรงเรือน ไม่ได้บรรเทา) 

7การชำระภาษี   

1)การชำระภาษีและการผ่อน  

2)เบี้ยปรับ  

3)การบังคับหนี้ภาษีค้างชำระ  

4)การทบทวนการประเมินภาษีผิดพลาดไม่ครบถ้วน การเรียกเก็บภาษีเพิ่ม การคืนภาษีที่เก็บเกิน 

8การรักษาสิทธิและหน้าที่ของผู้เสียภาษี   

1)การขอแก้ไขเมื่อข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ,ห้องชุด(ภ.ด.ส.3 ภ.ด.ส 4) ไม่ถูกต้อง/ตรงตามความจริงใน การใช้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง   

2)การคัดค้านการประเมินภาษี   

3)การอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยฟ้องศาล   

4)การยื่นคำร้องให้คืนเงินภาษีหรือดอกเบี้ย   

5)การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 

9โทษ   

1)แจ้งข้อความเท็จ/นำพยานหลักฐานเท็จไปแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี   

2)ผู้แทนหรือตัวแทนนิติบุคคลต้องรับโทษในความผิดของนิติบุคคลที่เกิดจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของตนด้วย 

10การวางแผนประหยัดภาษีที่ทำได้ในที่ดิน 3 ประเภท 

11ผลกระทบของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อสัญญาเช่าเดิม/ใหม่ ควรแก้ไขอย่างไร 

12ความเสี่ยงของภาษีโรงเรือนและที่ดิน   

1)ความเสี่ยงจากการถูกประเมินย้อนหลัง   

2)ความเสี่ยงกรณีซื้อโรงเรือนหรือที่ดินที่ยังไม่ได้เสียภาษี

(ถาม ตอบ หลังการบรรยายในแต่ละหัวข้อ)

คำค้นประกาศนี้ Tags: ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ภาษีที่ดิน, ภาษีที่อยู่อาศัย, ภาษีคอนโด, ภาษีที่รกร้าง, ภาษีที่ดินจัดสรร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรนี้ไม่ได้เน้นหนักทางการคำนวณทางการเงิน แต่มุ่งเข้าใจภาวะเศรษฐกิจการเงินทั้งด้านตลาดเงินและตลาดทุน การเปลี่ยนแปลงของภาวะทางการเงินภายในประเทศและภายนอกประเทศ และรู้จักการบ...
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความหมายและความสำคัญของรายการบัญชีแต่ละรายการ สามารถวิเคราะห์ ตีความ และชี้บ่งสถานะทางการเงิน
ความแตกต่างของเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ การวางแผนจัดรูปองค์กรทางธุรกิจเพื่อการเสียภาษีของแพทย์
บริษัท โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด ขอแนะนำโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz ที่ตอบสนองงานด้านบัญชีครบวงจร สะดวกรวดเร็วในการทำงาน ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถจัดทำบัญชีได้ด้วยตน...
หมาะสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ กิจการร่วมค้า โดยจะมีเนื้อหาที่น่าสนใจมาก เกี่ยวข้องโดยตรงกับ ขั้นตอนการปฎิบัติงา...
ขจัดความสับสนในการตีความ สรุปสาระสำคัญประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สร้างความเข้าใจในประเด็นจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชี
เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เรียนรู้หลักและแนวทางการวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงจากการนำกิจการเข้าจดทะเบียนฯ
รายละเอียดหลักสูตร วิชาชีพบัญชีนั้นเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่เปิดเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการใช้ปฏิบัติงาน โดยนอกจากการติดต่อสื่อสารทั่วไป...
Case Study กรณีศึกษา ตัวอย่างการตรวจสอบ ออกหมายเรียก และประเมินภาษีกรมสรรพากร