มีค่าใช้จ่าย

เทคนิคการจัดทำเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศ" (International Trade Documents)

อบรมวันที่ 20 มีนาคม 2563
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
เทคนิคการจัดทำเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

กำหนดการเรียนรู้ :

เวลา                        กิจกรรม

 09.00 - 16.00 น.      ลงทะเบียน

     ทดสอบความรู้ก่อนเรียน (Pre-test) 

     เอกสารที่ใช้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ

> เอกสารทางการเงิน

> เอกสารทางการค้า

> เอกสารการขนส่ง

> เอกสารประกันภัย

> เอกสารใบรับรอง

> เอกสารการบรรจุหีบห่อ น้ำหนัก และการวัดขนาด

> เอกสารทางการค้าระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

 

   เอกสารทางการเงิน 

           > เอกสารการเงินคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร 

          > ตัวอย่างของเอกสารการเงินที่ใช้ในการทำงานประจำวัน

           > ปัญหาการจัดทำและเตรียมเอกสารทางการเงินที่ค้นพบ

           > เทคนิคการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผู้ปฏิบัติต้องรู้

 

   เอกสารทางการค้า

> เอกสารทางการค้าคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร

> ตัวอย่างของเอกสารการค้าที่ใช้ในการทำงานประจำวัน

> ปัญหาการจัดทำและเตรียมเอกสารทางการค้าที่ค้นพบ

> เทคนิคการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผู้ปฏิบัติต้องรู้

 

   เอกสารการขนส่ง

           > เอกสารการขนส่งคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร

           > ตัวอย่างของเอกสารทางขนส่งที่ใช้ในการทำงานประจำวัน

           > ปัญหาการจัดทำและเตรียมเอกสารทางการค้าที่ค้นพบ

           > เทคนิคการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผู้ปฏิบัติต้องรู้

 

   เอกสารการประกันภัย 

           > เอกสารการประกันภัยคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร 

          > ตัวอย่างของเอกสารการประกันภัยที่ใช้ในการทำงานประจำวัน

           > ปัญหาการจัดทำและเตรียมเอกสารการประกันภัยที่ค้นพบ

           > เทคนิคการตรวจสอบและนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผู้ปฏิบัติต้องรู้

 

   เอกสารการรับรอง 

          > เอกสารการรับรองคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร 

          > ตัวอย่างของเอกสารการรับรองที่ใช้ในการทำงานปัจจุบัน

           > ปัญหาการจัดทำและเตรียมเอกสารการประกันภัยที่ค้นพบ

           > เทคนิคการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผู้ปฏิบัติต้องรู้   

 

   เอกสารแสดงการบรรจุหีบห่อ น้ำหนัก และการวัดขนาด 

          > เอกสารแสดงการบรรจุหีบห่อ น้ำหนัก และการวัดขนาดคืออะไร และมี

              ความสำคัญอย่างไร

          > ตัวอย่างของเอกสารแสดงการบรรจุหีบห่อ น้ำหนัก และการวัดขนาด ที่

              ใช้ในการทำงานปัจจุบัน

            > ปัญหาการจัดทำและเตรียมเอกสารแสดงการบรรจุหีบห่อ น้ำหนัก และการ

              วัดขนาด ที่ค้นพบ

            > เทคนิคการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผู้ปฏิบัติต้องรู้

 

  เอกสารทางการค้าระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

          > เอกสารทางการค้าระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องคือไร และมี

              ความสำคัญอย่างไร

          > ตัวอย่างของเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้ใน

              การทำงานปัจจุบัน

            > ปัญหาการจัดทำและเตรียมเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่

              ค้นพบ

           > เทคนิคการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขปัญหา ที่ผู้ปฏิบัติต้องรู้

 

  สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

  ทดสอบความรู้หลังเรียน (Post-test) 

           

แนวทางการเรียนรู้ : 

หลักสูตรนี้ ออกแบบโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ประกอบด้วย

 

  • บรรยายแบบกระชับ (Mini-lecture)       

 

  • ถาม-ตอบ (Question & Answer)                                         

 

  • เรียนรู้จากกรณีศึกษา

 

  • กิจกรรมระดมสมอง พร้อมคำแนะนำในการนำไปปรับใช้               

 

  • อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร

 

กลุ่มเป้าหมาย :
– เจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ต่างประเทศ
– ผู้จัดการฝ่าย/แผนก
– เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกับเอกสารนำเข้าและส่งออก
 

– ผู้ที่สนใจทั่วไป

 

วิทยากร : ดร.ชำนาญ  เงินดี
วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) การให้บริการทางการเงินการค้าระหว่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ (Trade Finance) รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวม และการพัฒนาองค์กรในภาพรวม กลยุทธ์องค์กร ด้านการบัญชีและการเงิน การจัดซื้อจัดหา รวมทั้งการบริหารจัดการทรพัยากรมนุษย์และธุรการ
 

ค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท)
Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!!
 
วิธีการชำระเงิน :
1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”
**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**

 
หมายเหตุ :
– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน

 
 
สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com
(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน)
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047
หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com   ไลน์ไอดี : ptccontact
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th
คำค้นประกาศนี้ Tags: เอกสารการค้าระหว่างประเทศ, Internationaldocument, หลักสูตรเอกสารการค้าระหว่างประเทศ, เอกสารการค้าระหว่างประเทศ, การค้าระหว่างประเทศ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้ด้วยการผสมผสานแบบบูรณาการด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
สนับสนุนและส่งเสริมประกอบวิชาชีพของผู้ได้รับใบอนุญาตนิติบุคคล ในการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประสบการณ์ตรงของเด็กวัยรุ่นเงินล้าน ด้วยวัยเพียง 25 ปี จากการทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก Online ด้วยทุนเพียง 20,000 บาท กลายเป็นเงินหลายล้าน
ในปัจจุบันการขนส่งถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อธุรกิจ เพราะเป็นกิจกรรมหลักที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าและต้นทุนการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นหลักสูตรนี้จะเน้นไปในหัวใจหลักของกา...
ปัจจุบันการจัดเก็บสินค้าประเภทคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG) มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะสินค้าที่จัดเก็บเป็นสินค้าที่พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้า ซึ่งการบริหารจัดการคลังสินค้าประเภทนี้จะต...
1. เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายและแนวคิดพื้นฐานของการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ 2. เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและวิธีการดำเนินการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล...
เรียนรู้ด้วยการผสมผสานแบบบูรณาการด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านได้เห็นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในคลังสินค้าของท่านอย่างแน่นอน
การทำงานของทุกคนในองค์กรเป็นเรื่องธรรมดาที่แรก ๆ มีความฝันใฝ่ มีแรงจูงใจ มีประสิทธิภาพมากมายที่พร้อมจะทำงานที่ได้รับมอบหมาย แต่พอทำไปสักพักหนึ่ง แทบทุกคนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในท...