มีค่าใช้จ่าย

แผนพัฒนาทีมงานเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

อบรมวันที่ 28 เมษายน 2563
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
แผนพัฒนาทีมงานเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

หลักการและเหตุผล

       ผู้เป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการ นอกจากความสามารถในการบริหารงานในส่วนงานตนเองแล้ว จะต้องมีทักษะในการบริหารพัฒนาพนักงานและผลการปฏิบัติงานของทีมงานด้วย โดยจะต้องสื่อสาร กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานตั้งเป้าหมายในการทำงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์การ โดยการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลและทั้งทีมนั้น จะทำให้พนักงานและทีมงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามความคาดหวังและบรรลุเป้าหมายขององค์การร่วมกัน

วัตถุประสงค์  (Objective)

 

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การสื่อสาร การกระตุ้นการทำงานของพนักงานในทีม

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเครื่องมือและแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในทีม

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในทีมให้มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

หัวหน้างาน ผู้จัดการ

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 

1.พลังของการทำงานเป็นทีม

2.ผลการทำงานของทีมเชื่อมโยงกับความสำเร็จขององค์การอย่างไร

3.การสื่อสาร การกระตุ้นทีมงานและการตั้งเป้าหมายการทำงานของทีม

Workshop

4.การวางแผนพัฒนาทีมงาน

  • กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์
  • วิเคราะห์หน้าที่และ Competency
  • ระบุจุดแข็ง จุดอ่อน
  • กำหนดทักษะและพฤติกรรมที่คาดหวัง
  • กำหนดเครื่องมือการพัฒนาและวางแผนการพัฒนาตามแนวทางต่างๆร่วมกับพนักงาน
  • กำหนดเวลาติดตามและประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาพนักงาน

Workshop

5.อุปสรรคที่ทำให้แผนพัฒนาพนักงานและทีมงานไม่ประสบความสำเร็จและแนวทางแก้ไข

6.ประโยชน์ของการทำแผนพัฒนาพนักงานและทีมงาน

7.สรุปประเด็นการเรียนรู้

 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

  1. 1.             บรรยาย และเรียนรู้ผ่านการอบรม พร้อมทั้งการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน
  2. 2.             การทบทวนการเรียนรู้ และลองฝึกใน WORKSHOP พร้อมให้ผู้เข้าอบรมสรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง
คำค้นประกาศนี้ Tags: แผนพัฒนาทีมงาน, พัฒนาทีมงานเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงาน, การพัฒนาบุคลากร, การพัฒนาบุคลากรเป็นทีม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีฟังก์ชั่นการทำงานที่ตอบสนอง life style ของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มคุณลักษณะการทำงาน (Feature) ต่างๆ ที่หลากหลายเปลี่ยนแปลงตามสภา...
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการออกแบบเครื่องหมายการค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าหรือเจ้าของแบรนด์ ได้อย่างตรงจุด เติมความรู้ในด้านวัสดุที่ใช้ในการผลิตบร...
1. เข้าใจความสัมพันธ์ ของ APQP กับ การออกแบบกระบวนการ 2. เพื่อให้เข้าใจวิธีคิดการออกแบบกระบวนการ ภายใต้หลัก Just in time 3. เข้าใจวิธีการออก...
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ทราบเกี่ยวกับหลักการ ข้อกำหนดของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001:2004
การให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยเด็กทั่วไป คลินิกเฉพาะโรคการส่งเสริมสุขภาพเด็กสบายการให้บริการวัคซีน
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และวิธีการสอนงานด้วยระบบ On The Job Training
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการทําธุรกิจระบบ แฟรนไชส
The High Impact Presentation Skills course is highly interactive & practical. Learn How to Be Insanely Great in Front of Any Audience.
Have you ever wonder how designers come up with ideas? คุณเคยสงสัยไหมว่า...Designers หรือ Creatives เค้าเอาไอเดีย หรือแรงบันดาลใจมาจากไหนกันนะ?