มีค่าใช้จ่าย

International Commercial Terms 2020 : INCOTERMS 2020 (รอบรู้เรื่องกฎเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ 2020)

อบรมวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
International Commercial Terms 2020 : INCOTERMS 2020 (รอบรู้เรื่องกฎเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ 2020)
หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :  

=> ลักษณะสำคัญและพัฒนาการของกฎเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ (International Commercial Terms : INCOTERM)
=> ลักษณะสำคัญของกฎเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ 2020 (International Commercial Terms 2010 : INCOTERM 2020)
     > กฎเกณฑ์สำหรับการขนส่งทางน้ำและทางทะเล (Rules for Sea  and Inland Water Way Transport)
     > กฎเกณฑ์สำหรับการขนส่งหลายรูปแบบรวมกัน หรือรูปแบบอื่น ๆ (Rules for and Mode or Modes of Transport)
=> ความแตกต่างสำคัญของ INCOTERM 2020 กับ INCOTERM 2010  และเรื่องสำคัญที่ต้องรู้
     >  การยกเลิกและเปลี่ยนแปลง    
     >  การประกันการขนส่งสินค้า Freight Insurance
     >  ใบตราส่ง (Bills of Landing—B-L)   
     >  การเลือกใช้พาหนะในการขนส่ง 
     >  ภาวะความเสี่ยง      
     >  ความคุ้มครองในการประกันภัย 
=> ภาระหน้าที่ของผู้ซื้อและผู้ขายตามเงื่อนไขใน INCOTERM 2020  ที่ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานต้องรู้
     >  การส่งมอบ (Delivery)     
     >  ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง (Transportation Cost)
     >  การทำประกันภัย CFR (Insurance)     
     >  ค่าใช้จ่ายในการผ่านพิธีการศุลกากร CIF (Customs Clearance)
     >  การขนถ่ายสินค้าขึ้นและลงจากยานพาหนะ (Loading & Unloading)
     >  ความเสี่ยงในการสูญหายหรือเสียหาย (Risk of Losses)
=> แนวปฏิบัติของการส่งมอบสินค้าของ INCOTERM 2020  ที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศ
     >  FAS (Free Alongside Ship)     
     >  FOB (Free on Board)
     >  CFR (Cost and Freight)     
     >  CIF (Cost, Insurance and Freight)
     >  EXW (Ex Works)       
     >  FCA (Free Carrier)
     >  CPT (Carriage Paid to)     
     >  CIP (Carriage and Insurance Paid)
     >  DAT (Delivered at Terminal)    
     >  DAP (Delivered at Place)
     >  DES (Delivered Ex Ship)    
     >  DEQ (Delivered Ex Quay)
     >  DDU (Delivered Duty Unpaid)    
     >  DDP (Delivered Duty Paid)
=> ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศ เพื่อให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อกำหนด INCOTERMS 2020 ได้ดี
     >  เอกสารทางการเงิน (Financial Documents)
     >  เอกสารทางการค้า (Trade Documents)
     >  เอกสารทางการขนส่ง (Transportation Documents)
=> ข้อควรระวังและความเสี่ยงในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ INCOTERMS 2020 แต่ละเรื่อง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
 
 
 
 
————————————————

วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม
– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ

กลุ่มเป้าหมาย :
– เจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ต่างประเทศ
– ผู้จัดการฝ่าย/แผนก
– เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกับเอกสารนำเข้าและส่งออก
 – ผู้ที่สนใจทั่วไป
 

 

วิทยากร : ดร.ชำนาญ เงินดี
วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) การให้บริการทางการเงินการค้าระหว่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ (Trade Finance) รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวม และการพัฒนาองค์กร การจัดการเชิงกลยุทธ์องค์กรด้านการบัญชีและการเงิน และการจัดซื้อจัดหา
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำ
 

ค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท)
Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!!
 
วิธีการชำระเงิน :
1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”
**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**
 
หมายเหตุ :
– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน
 
 
สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com
(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน)
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047
หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com   ไลน์ไอดี : ptccontact
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th
คำค้นประกาศนี้ Tags: incoterms2020, อบรมincoterms2020, หลักสูตรincoterms2020, เกณฑ์การค้าระหว่างประเทศ, กฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศ, หลักสูตรกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้ด้วยการผสมผสานแบบบูรณาการด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
เพื่อพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยให้สามารถยกระดับระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO เป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการ
หลักสูตร Logistics Transport and Operations 72 ชั่วโมง และดูงาน 1 วัน
ยืนยัน การบริหารการผลิต ด้วยระบบการผลิตแบบลีน(Lean Manufacturing System) (5 เม.ย. 62) อ.ณรงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้ Ms-Excel ช่วยในการบริหารสินค้าคงคลังได้
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำทางการค้า (Train the Trainers by NEA) เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำทางการค้ากับผู้ประกอบการระดับต่าง ๆ และกระจายองค์ความรู้ด้า...
หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพ อ.ณรงค์ ตู้ทอง การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบ...
การเปิดการค้าเสรีและการเตรียมความพร้อมด้านโลจิสติก์ ของประเทศไทย
เข้าใจในหลักเกณฑ์สําคัญให้ถ่องแท้เสียก่อน วิทยากรเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านนําเข้าและส่งออกมานานพอที่จะแนะนําวิธีการให้ ท่านนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง