มีค่าใช้จ่าย

Online Training : การจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (25 พฤษภาคม 2565)

อบรมวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
จำนวนคนดู 2 ครั้ง
Online Training : การจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (25 พฤษภาคม 2565)

ในการจัดทำ Objective & Target สำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 นั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดที่ 6.2  ว่าองค์กรจะต้องมีการจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดการสิ่งแวดล้อม เปรียบเสมือน KPI ในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการต่างๆ ได้มีดำเนินการตามนโยบายสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับของหน่วยราชการและชุมชน อีกทั้งเป็นไปตามมาตรฐานสากล ตามข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

 

หลักสูตร การจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 นี้ จะมุ่งเน้นวิธีการและเทคนิคการจัดทำ Objective & Target ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 หลักเกณฑ์ในการเลือกประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อนำมากำหนดเป็นวัตถุประสงค์ประจำปี  หลักเกณฑ์ในการกำหนดตัวเลขเป้าหมายที่ท้าทายและประสพความสำเร็จ รวมถึงแนวทางปฏิบัติจริงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม การกำหนดทีมงานจัดการสิ่งแวดล้อม การสื่อสารรณรงค์และประสานงาน การติดตามตรวจวัดสมรรถนะ การประเมินผล การจัดทำรายงานสรุปผลของวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ KPI ตามข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 

 

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจวิธีการและเทคนิคต่างๆ ในการจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เพื่อกำหนดเป็น KPI ประจำปีในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและยั่งยืนตลอดไป 

2.      เพื่อให้ทราบแนวทางปฏิบัติให้ประสพผลสำเร็จในการจัดทำ Objective & Target วัตถุประสงค์และเป้าหมายให้เป็นไปตามข้อกำหนด 6.2 ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพและความมั่นใจในผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายสิ่งแวดล้อมที่องค์กรกำหนด

 

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: ข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 9001:2015

·       บริบทขององค์กร Context of the Organization

·       ความเป็นผู้นำ Leadership

·       การวางแผน Planning

·       การสนับสนุน Support

·       การปฏิบัติการ  Operation

·       การประเมินสมรรถนะ  Performance Evaluation

·       การปรับปรุง Improvement

บทที่ 2: การบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       ประเภทของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร

·       เทคนิคในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง Risk Assessment

บทที่ 3: เทคนิคในการจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมาย Objective & Target

·       หัวใจหลักของการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย Objective & Target

·       การเลือกประเด็นสิ่งแวดล้อมที่สมควรจะนำมากำหนดเป็นวัตถุประสงค์ประจำปี

·       เทคนิคในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน

บทที่ 4: การวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม Objective & Target

·       การวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management Plan

·       ตัวอย่างและรูปแบบในการจัดทำแผนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

บทที่ 5: แนวทางปฏิบัติจริงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม Objective & Target

·       การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะ และของเสีย

·       การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการลดมลพิษ ควัน ฝุ่น น้ำเสีย อากาศเสีย

·       การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการสารเคมีหกรั่วไหล และสถานการณ์ฉุกเฉิน

·       การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการประหยัดพลังงาน และทรัพยากร

·       การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านความสอดคล้องกฎหมายข้อบังคับ

บทที่ 6: การจัดทำรายงานผลของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย KPI ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       รูปแบบการจัดทำรายงาน Objective & Target Report สำหรับ ISO 14001: 2015

·       ตัวอย่างรายงานผล Objective & Target ที่ดีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       เทคนิคในการสรุปรายงานผลวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       การกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด

บทที่ 7: เทคนิคการเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจติดตามภายในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

·       เทคนิคในการจัดทำ Audit Check Lists ที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

·       ตัวอย่าง Audit Check Lists ที่เกี่ยวกับ Objective & Target ด้านสิ่งแวดล้อม

·       วิธีการตอบและแสดงผลของวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการตรวจติดตามภายใน

·       เมื่อได้ CAR/PAR จากการตรวจติดตามภายใน จะแก้ไขปรับปรุงอย่างไร

บทที่ 8: เทคนิคการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ISO 14001:2015 ในปีถัดไป

·       ปัจจัยหลักในการพิจารณาวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในปีถัดไป

·       เทคนิคในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในปีถัดไปให้เหมาะสม

·       หัวใจแห่งความสำเร็จขององค์กร และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.      EMR ตัวแทนฝ่ายบริหาร, DCC, Safety Officer

2.      ผู้บริหาร, ผู้จัดการฝ่าย, ผู้จัดการแผนก, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้าแผนก

3.      เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานแต่ละฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายจัดส่ง ฝ่ายซ่อมบำรุง

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)   หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 – 12.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.      เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

 

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

 

กำหนดการ      วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565

สถานที่           Zoom Online Meeting

ราคา            1,500  บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียน Online  คลิ๊ก !!

 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การติดตั้งระบบบริหารจัดการบัญชีรายชื่อในการใช้งาน ระบบ Internet ในองค์กร บนระบบปฏิบัติการ Windows Server ”
อบรมหลักสูตร 8D Report and Why-Why Analysis Technique สมัคร 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน วันที่ 30 มกราคม 2563 เน้นลงมือปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ได้จริง พร้อมรับใบวุฒิบัตรอบรม
เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน
เมื่อคุณอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการ สิ่งที่คุณต้องทำคือต้องบริหารทีมงาน และผลิตผลงานที่ยอดเยี่ยม
ชำระค่าสัมมนาพิเศษ เพียงท่านละ 5,500 บาทเท่านั้น ราคาก่อน Vat 7%สัมมนาออนไลน์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจแนวทางการเขียนสัญญาจ้าง-การออกระเบียบปฏิบัติ-การออกหนังสือเป็นประกาศ หรือออกคำสั่งต่างๆ หรือออกหนังสือลงโทษทางวินัยที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อก...
อบรมครูปฐมวัย STEM STREAM และ ดนตรี ผ่านกิจกรรมสนุกๆ พร้อมทั้งเทคนิคที่จะเสริมสร้าง EQ และ IQ ให้ลูกน้อย และนักเรียนในระดับอนุบาล กับวิทยากรผู้มากความสามารถและมากประสบการณ์
ขอเชิญอบรม สัมมนาออนไลน์หลักสูตร การจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ และวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสมในการจัดเอกสารเตรียมเข้าสู่ระบบอิเล็กท...