มีค่าใช้จ่าย

Virtual Training: อบรมออนไลน์ การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้ายุคใหม่ (Modern Inventory & Warehouse Management)

อบรมวันที่ 09 กรกฎาคม 2565
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
Virtual Training: อบรมออนไลน์ การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้ายุคใหม่ (Modern Inventory & Warehouse Management)
ขอเชิญอบรม หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้ายุคใหม่ (Modern Inventory & Warehouse Management)
- รอบที่ 1 วันที่ 09 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 - 12:00
สอนโดยศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อาจารย์ต้น)
ราคา 1500 บาท / ท่าน
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom รูปแบบ Virtual Training

เนื้อหาหลักสูตร
การจัดการคลังสินค้า (Warehouse) และสินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นการแปลงวิชาการจัดการคลังสินค้าให้พนักงานทุกระดับ สามารถเข้าใจได้ง่าย นำไปใช้ได้ โดยใช้กิจกรรม ต่างๆเข้ามาช่วยในการอบรม โดยเนื้อหาประกอบด้วย การปรับพื้นฐานให้เข้าใจเรื่องการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics) และโซ่อุปทาน (Supply Chain) ก่อนเข้าสู่เนื้อหา การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) และ การปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้า ให้มีประสิทธิภาพ
1. พื้นฐานการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

 • กิจกรรมทำความเข้าใจเรื่องการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อปรับแนวคิดและมุมมองของผู้เข้ารับการอบรม
 • ความเกี่ยวโยงของ ระบบการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลัง และการจัดการคลังสินค้า

2. การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า

 • หลักการบริหารคลังสินค้า
 • กระบวนการ รับ จัดเก็บ และ เบิกจ่าย ในคลังสินค้า
 • เทคนิคการออกแบบพื้นที่และจัดวางสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
 • การกำหนดรหัสสินค้า (Item Code) และการบ่งชี้
 • ABC Analysis เพื่อจัดการสินค้าคงคลัง และจัดการคลังสินค้า
 • การจำแนกต้นทุน วิเคราะห์ต้นทุน ต้นทุนจม และการลดต้นทุน
 • เทคนิคการพยากรณ์ และวางแผนความต้องการใช้สินค้าแบบง่าย
 • การคำนวณคำสั่งซื้อ (Purchasing Order) จุดสั่งซื้อ (Re-Order Point) การเติมสินค้า (Replenishment) ในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับองค์กร
 • กลยุทธิ์การลดสต๊อก แบบเข้าใจง่าย ไม่ต้องใช้การคำนวณขั้นสูง
 • การเลือกใช้อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บสินค้า
 • การดูแลรักษาอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บสินค้า
 • ความปลอดภัยในคลังสินค้า

3. การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารคลังสินค้า

 • ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) และการเขียนแผนดำเนินงาน (Action Plan) อย่างง่าย
 • ความสูญเปล่าในคลังสินค้า (8 Wastes) เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงงาน
 • เทคโนโลยีในการบริหารคลังสินค้า อดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

4. รวมปัญหา ในคลังสินค้าและการจัดการกับสินค้าคงคลังสำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม warhouse, อบรมสินค้าคงคลัง, อบรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, ห่วงโซ่อุปทาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

วิเคราะห์เจาะลึกแนวโน้มการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี 2564/65
ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวิธีการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสมในการจัดเอกสารเตรียมเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
วิเคราะห์เจาะลึกด้านการตลาดและการขายกับพฤติกรรมความหลากหลายของลูกค้ายุค New Normal เพื่อเพิ่มทักษะ มุมมอง และการแผนขายรูปแบบใหม่ๆ ให้ทันสมัยให้เข้ากับยุค "เราต้องรอด"
ขั้นตอนการวางโครงสร้างระบบเพื่อจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
เพื่อสร้างความสดชื่นและได้สัมผัสกับพรรณไม้นานาชนิดได้ การจัดสวนแนวตั้งและการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายที่ดีต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ การขายสินค้าและบริ...
ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวิธีการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสมในการจัดเอกสารเตรียมเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อเตรียมความพร้อมโรงงานให้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความความสุข