อบรม 12 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 15 โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กับ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวแล...
เข้าดู 52 ครั้ง
Open House เปิดโอกาสให้ทุกท่าน ศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนเข้าสู่อาชีพนายหน้าอสังหาฯ ที่สร้างเศรษฐีในวงการอสังหาริมทรัพย์มาแล้ว นับไม่ถ้วน!!!!!!!!!!!...
เข้าดู 37 ครั้ง
ยุติคนเจ้าปัญหา ด้วยจิตวิทยาอย่างชาญฉลาด ในหัวข้อสัมนาที่หลากหลายรวมถึงวิธีการแก้ไขด้วยหลักจิตวิทยาอย่างชาญฉลาด
เข้าดู 53 ครั้ง

  • 1

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การเขียนแบบชิ้นสวนแมพิมพในปจจุบันควรใชเวลาใหนอยที่สุดและมีประสิทธิภาพ ถาเราเขียนแบบจาก Software 2D เราตองเขียน View ทุกๆ View ใหครบและตอง Section จุดที่สําคัญทําใหต...
เพื่อเตรียมความพร้อมโรงงานให้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
ขอเชิญผู้เข้าอบรม หลักสูตร ระบบ SCADA ขั้นพื้นฐานด้วย WinCC รุ่นที่ 0011 วันที่ 14-16 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
การควบคุมคุณภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม มักพบปัญหาว่าพนักงานและบุคคลากรที่หน้างานไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงหรือ ROOT CAUSE และไม่เข้าใจการวิเคราะห์ CORRECTIVE ACTION และ PREVE...
รับจำนวนจำกัด สมัครสัมมนา 02-6370121-2 ศาสตร์การแพทย์แผนจีนเพื่อดูแลสุขภาพ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การติดตั้งเครื่องที่ให้บริการ Internet (Internet Server) เบื้องต้น"
เตรียมคนให้พร้อมไปกับกลยุทธ์ขององค์กร มีทั้งการวางแผนในเชิงการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในองค์กร และการแก้ไข
สิ่งที่คุณจะได้รับจากสัมมนานี้ : สามารถกำหนดวัตถุประสงค์ในงานจัดซื้อได้อย่างชัดเจน เพื่อสะดวกในการวัดผลงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ!!>>