สุดยอดงานอบรมทั่วไทย

ทุกๆ องค์กร และหน่งยงานต่างๆ จะมีเอกสารมากมาย หลายประเภทเป็นจำนวนมากน้อยไม่เท่ากัน เอกสารนั้นๆ มีความสำคัญต่อการใช้งานที่แตกต่างกัน เอกสารบางอย่างเ...
เข้าดู 66 ครั้ง
การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลั...
เข้าดู 75 ครั้ง
เพื่อสำรวจและเสริมสร้างสุขภาวะ แบบสมดุลงาน & วิถีชีวิต (Work-life harmony) ด้วยแนวคิด & เทคนิคในการรับมือกับภาวะเครียด (Stress management)
เข้าดู 49 ครั้ง
ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิตและกระบวนการที่สามารถตอบโจทย์การแข่งขันได้ ทั้งเรื่องต้นทุนการผลิต ระยะเวลาที...
เข้าดู 89 ครั้ง
ขอเชิญ อบรม หลักสูตร สุดยอด.....เจ้าหน้าที่งานธุรการอาชีพ ( SUPER ADMINISTRAITVE OFFICER ) #เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการพัฒนาองค์กรเพื่อให้สอดคล...
เข้าดู 73 ครั้ง
กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resources Development : HRD) ที่องค์กรชั้นนำยุคใหม่นิยมนำมาใช้ในการสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจให้พนักงานในองค์ก...
เข้าดู 60 ครั้ง
มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการทำงานที่ต้องมีเป้าหมายชัดเจนขึ้น เช่น การทำงานเชิงรุก (Proactive)ยิ่งในยุคโรคระบาด และพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเปลี่ยนไปอย่า...
เข้าดู 46 ครั้ง
หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหารควรรู้ และนักบริหารทรัพยาบุคคลควรเข้าใจ มุ่งเน้นสร้างความรู้และความเข้าใจกฎหมายแรงงานที่สำคัญในการบริหารงานด้าน...
เข้าดู 47 ครั้ง
การควบคุมสินค้าคงคลัง ( Inventory Control ) สินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสมดุลในซัพพลายเชน เพื่อให้ระดับสินค้าคงคลังต่ำสุด โดยไม่กระทบต่...
เข้าดู 91 ครั้ง
หลักสูตรนี้ ถูกออกแบบมาตามแนวคิดการเจรจาต่อรองสมัยใหม่ ในยุค New normal มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความ “พึงพอใจ” ในทุกการครั้งที่มี การเจรจาต่อรองเพื...
เข้าดู 76 ครั้ง

อบรม 28 พฤษภาคม 2566

ให้ความรู้ด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางอย่างครบทุกแง่มุม ทั้งด้านนโยบาย เทคนิค และการบริหารจัดการ ศึกษาดูงานเทคโนโลยีระบบรางและการบริหารจัดการระบบขนส...
เข้าดู 137 ครั้ง
สำหรับผู้ที่สนใจในธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
เข้าดู 184 ครั้ง
ระยะเวลาการฝึกอบรม 10 ครั้ง (เรียนเฉพาะ เสาร์-อาทิตย์) เมื่อสำเร็จการอบรม สถาบันส่งรายชื่อเข้าสอบเพื่อรับบัตรทันที
เข้าดู 232 ครั้ง
ศึกษาดูงานเทคโนโลยีระบบรางและการบริหารจัดการระบบขนส่งทางรางที่ทันสมัย ณ ประเทศญี่ปุ่น
เข้าดู 81 ครั้ง
หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก วัย 7 ปีขึ้นไป * เรียนสนุก ในรูปแบบ online หรือ onsite ผ่าน Theme เรื่อง * ภาคภูมิใจในผลงานตนเองที่สร้างสรรค์ขึ้น *...
เข้าดู 16 ครั้ง
CLEVERKIDS ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก เรียนสนุก ในรูปแบบ online หรือ onsite ผ่าน Theme เรื่อง
เข้าดู 23 ครั้ง

  • 1

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การทำตลาดในยุคปัจจุบันเปลี่ยนไปมากจากสถานการณ์โควิด – 19 พฤติกรรมลูกค้าเป็นสิ่งแรกที่นักขายทุกคนให้ความสำคัญ เพราะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ส่งผลต่อรายได้และความภักดีของลูกค้า ...
ในยุคโลกไร้พรมแดน และการเปิดการค้าเสรีกับนานาอารยะประเทศนั้น การติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาสากลอย่างภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญยิ่งนัก ในอันที่จะติดต่อทำธุรกิจกับนานาประเทศ โดยเฉพาะการ...
รู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหา และกระบวนการแก้ปัญหาที่หน้างาน สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างเป็นระบบ
ทราบถึงผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีฟังก์ชั่นการทำงานที่ตอบสนอง life style ของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มคุณลักษณะการทำงาน (Feature) ต่างๆ ที่หลากหลายเปลี่ยนแปลงตามสภา...
เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน GHPs/HACCP V.5 และยกระดับมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางการกำหนดระบบการควบคุมการทำงานในวงการผลิตอาหาร โดยกา...
เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ทราบและเข้าใจในรูปแบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายในการบำร...
พบกับกูรูในภาคอุตสาหกรรมอาหาร แนะนำแนวทางที่น่าสนใจ พร้อมชิมทุนการศึกษา MBA มากถึง 50%
ผู้เข้าอบรม สามารถเข้าใจกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาชีวอ นา มัยและความปลอดภัย ได้อย่างละเอียด ตั้งแต่ต้นปี 2556 ถึงฉบับล่าสุด ที่มีการประกาศใช้