มีค่าใช้จ่าย

อบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา

อบรมวันที่ 31 ตุลาคม 2556
จำนวนคนดู 1281 ครั้ง
อบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา

หลักสูตร : "การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา"


   เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรม หัวหน้า ผู้บังคับบัญชา เข้าใจถึงบทบาทที่ควรจะเป็น และปรับปรุงตนเองให้อยู่ในจุดที่สมดุล สามารถเป็นผู้นำเพื่อนำพาทีมงานไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ  


วันที่สัมมนา : วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา : 09.00 - 16.00 น.


 หัวข้อการอบรม

ผู้นำ กับ การรู้เขา รู้เรา 

 ความท้าทายของผู้นำในวันนี้ 

  1. ผู้นำคือใคร, เกิดขึ้นได้อย่างไร, ผู้บังคับบัญชา คือ ผู้นำหรือไม่ 
  2. ความรู้ ความเข้าใจของ ผู้บังคับบัญชา ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน
  3.  บทบาทและหน้าที่ของ ผู้บังคับบัญชา  

 เคล็ดลับผู้นำ  เพื่อพัฒนาคน และผลงาน 

 หลักการบริหารคนเบื้องต้นสำหรับผู้บังคับบัญชา 

  1. การวางแผนงาน (Planning) 
  2. การปกครองและจูงใจลูกน้อง (Motivation) 
  3. การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) 
  4. การสอนงาน (Coaching) 
  5. การการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)

 

วิทยากร : อาจารย์ ยุทธวินัย โชติจิรชยา


สถานที่ : โรงแรม พลาลาสโซ่ (ถ.รัชดาภิเษก)

 

อัตราค่าสัมมนา : 3,700 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

โปรโมชั่นพิเศษ : 1. สมัครและชำระเงินก่อนวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ลดเหลือเพียง 3,200 บาท 2. สมัครเข้าอบรม 5 ท่าน จ่ายเพียง 4 ท่าน

คำค้นประกาศนี้ Tags: อาจารย์ ยุทธวินัย โชติจิรชยา, การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ด้านกฎหมายแรงงานนั้นเป็นประเด็นที่สำคัญเพิ่มยิ่งขึ้นในปัจจุบัน และในอนาคต
หุ่นสวยสุขภาพดีแต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพ
สำหรับงานบริการต่างๆและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เน้นการตอบสัมภาษณ์ให้โดนใจกรรมการเสริมบุคลิกภาพให้มีความคล่องตัวในการทำงาน
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมหรือวิทยากรภายในองค์กรให้มีทักษะ และมีความพร้อม ในการจัดอับรมสัมมนาภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และขั้นตอน ...
สภาวการณ์แข่งขันสูงในปัจจุบันองค์กรต้องมีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งกุญแจสำคัญในการดำเนินงานขององค์กร คือพนักงานขายเพราะเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารที่สำคัญ เป...
บุคลิกภาพเป็นสิ่งสำคัญประการแรกที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและดูน่าเชื่อถือเมื่อพบกับลูกค้า ซึ่งนำมาสู่การตัดสินใจซื้อ
เรียนรู้ 2 ทักษะที่สำคัญ 1.จิตวิทยาเพื่อการจูงใจคน ทำความเข้าใจกับธรรมชาติของบุคคล การสร้างความน่าเชื่อถือ และเทคนิคการโน้มน้าวใจ 2.ทักษะในการสื่อสาร เรียนรู้หลักสำคัญในการพูดแล...
การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์อย่างถูกวิธี ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน การทำการตลาดบนโลกออนไลน์อย่างถูกต้อง ในการเพิ่มยอดขาย และขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ใช้แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก ในการพัฒนาตนเอง โดยสามารถวางแผนพัฒนาตนเอง