มีค่าใช้จ่าย

Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร การจัดการและการบริหารการตลาดสำหรับลูกค้ารายหลัก (Managing and Marketing for Key Account)

อบรมวันที่ 13 กันยายน 2559
จำนวนคนดู 756 ครั้ง
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร การจัดการและการบริหารการตลาดสำหรับลูกค้ารายหลัก (Managing and Marketing for Key Account)

Managing and Marketing for Key Account

หลักสูตรฝึกอบรม : การจัดการและการบริหารการตลาดสำหรับลูกค้ารายหลัก


ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)


วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2559 (09:00 - 16:00 น.)


วิทยากร:

อ.เอกสิทธิ์ สุนทรนนท์
ผู้บริหารระดับสูงสายการตลาด บริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด


เรียนรู้ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโลกธุรกิจ แนวความคิดด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เครื่องมือและขั้นตอนในการค้นหาและจัดกลุ่มลูกค้ารายหลัก บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการลูกค้ารายหลัก รวมถึงกลยุทธ์การบริหารจัดการลูกค้ารายหลัก

วัตถุประสงค์
 1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวาคิด และหลักการด้านต่างๆของการบริหารจัดการและการตลาดที่เกี่ยวกับลูกค้ารายหลัก (Key Account Management )
 2. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการคัดเลือก,กลั่นกรองและดูแลลูกค้า เพื่อทำความเข้าใจ และสามารถวางแผนเชิงกลยุทธ์ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ารายหลักได้
 3. สามารถค้นหาวิธีการ ตลอดจนแนวคิดต่างๆไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบันต่อไป

เนื้อหาการอบรม
 • ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโลกธุรกิจปัจจุบัน (New Business Paradigm)
 • แนวความคิดด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า (Customer Concept)

                - ระดับของลูกค้า (PCCK)
               - การแสวงหาลูกค้ารายใหม่
               - และการรักษาลูกค้ารายเดิม

 • เครื่องมือและขั้นตอนในการค้นหาและจัดกลุ่มลูกค้ารายหลัก (Key Account)

               - Law of Pareto 80:20
               - ABC Matrix

 • ประเภทของลูกค้ารายหลัก (Type of Key Account)
 • บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการลูกค้ารายหลัก (Key Account Manager)
 • การวิเคราะห์ลูกค้ารายหลัก (Key Account Analysis)

               - ประวัติความเป็นมา และปรัชญาในการทำธุรกิจ
               - ขั้นตอนการตัดสินใจ และผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
               - ความต้องการและความคาดหวัง

 • การจัดทำฐานข้อมูลลูกค้ารายหลัก (Key Account Database)
 • กลยุทธ์การบริหารจัดการลูกค้ารายหลัก (Key Account Management Strategy)

               - การขายแบบที่ปรึกษา (Consulting Sales)
               - การเจรจาต่อรองทางธุรกิจกับลูกค้ารายหลัก
               - การบริหารสัมพันธภาพกับลูกค้ารายหลัก(KRM)

 • การพัฒนาลูกค้ารายหลัก

* หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ และหัวหน้างานด้านการขายและการตลาด *


 

Training Fee:

 

ค่าธรรมเนียมการอบรม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ราคาปกติ 5,800.00 6,206.00 174.00
ราคาสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 5,220.00 5,585.40 156.60

 

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30


คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดการ, การบริหาร, การตลาด, Marketing, ลูกค้า, Strategic Center

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้นายจ้าง- ผู้บริหาร ได้ทราบการใช้เทคนิคในการสอบสวน-การกำหนดโทษในการทำผิดเป็นกรณีร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง
การให้ความสำคัญเพื่อเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของการสื่อสารและการประสานงานจะช่วยเป็นเครื่องมือดีๆ ที่ช่วยผู้จัดการงมีการวางแผน มีเป้าหมายและต้องสื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน เพื่อโน้มน้...
หลักการและเหตุผล จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื่องการเงินด้วย ฉะนั้นต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเครา...
ยนออนไลน์ในตัวอย่างหัวข้อการเรียนรู้ต่อไปนี้ !!!วิเคราะห์งานแบบง่าย ๆ ทำอย่างไรดี ไม่เคลียร์กับความสำคัญของ JD เขียนใบกำหนดหน้าที่งาน (JD) ยังไม่ชัดเจน
หลักสูตรนี้เรียนรู้ถึง กระบวนการในการสร้างกลยุทธ์การตลาดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT) หลักการเเละเหตุผล การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่อ...
เรียนรู้หัวใจสำคัญที่สุดในการทำงานของคนญี่ปุ่น Hou-Ren-Sou เพื่อแก้ปัญหาของชีวิตการทำงาน
หลักสูตร FINANCE FOR NON-FINANCE สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน
ในการบริหารจัดการทุนมนุษย์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวิสัยทัศน์ขององค์กรเริ่มตั้งแต่การวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาบุคลากรการออกแบบระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน การกำหนดค...