สัมมนาฟรี อบรมฟรี

ภาษีมรดก

อบรมวันที่ 26 กรกฎาคม 2559
จำนวนคนดู 837 ครั้ง
ภาษีมรดก

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

จัดอบรม โครงการ ทำดีเพื่อพ่อ เรื่อง "ภาษีมรดก"

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.30-12.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ห้อง D802

• อะไร คือ มรดก
• ทำไมต้องมีภาษีมรดก
• ใครต้องเสียภาษีมรดก
• ภาษีกองมรดก และ ภาษีการรับมรดก ต่างกันอย่างไร
• ใคร คือ ผู้รับมรดก
• พ.ร.บ. ภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558
• ทรัพย์สินอะไรบ้างที่ต้องเสียภาษีมรดก
• อัตราภาษีมรดกเป็นอย่างไร
• มีโทษอย่างไรหากเลี่ยงภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบ

ร่วมบริจาค 100 บาท เพื่อสำรองที่นั่ง รายได้ทั้งหมดนำเข้าสมทบทุน สภากาชาดไทย

คำค้นประกาศนี้ Tags: ภาษี, ภาษีมรดก, กฎหมายใหม่, รู้รอบตัว, การเงิน, อบรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การวางแผนกระบวนการทำงานด้านภาษีและบัญชีให้ประสบความสำเร็จ การตัดสินใจกำหนดสถานะเป็นบุคคลธรรมดา-นิติบุคคล ที่ส่งผลต่อภาษี การเลือกวิธีการรับรู้รายได้และประเภทภาษีที่ต้องชำระที่...
1. ภาพรวมของ e-Tax invoice 2. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีกุญแจสาธารณะ(Public Key Infrastructure) และลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)
เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการสร้าง จัดเก็บ แก้ไข ค้นหา และเรียกดู เอกสารบัญชี พัฒนารูปแบบการจัดเก็บ และบริหารจัดการเอกสารบัญชีในยุคดิจิตัล ด้วยการสร้างระบบจัดเก็บเอกสารบัญชีอิเล็...
รายละเอียดหลักสูตร วิชาชีพบัญชีนั้นเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่เปิดเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการใช้ปฏิบัติงาน โดยนอกจากการติดต่อสื่อสารทั่วไป...
เปลี่ยนภาษีเป็นรายได้ เปลี่ยนรายจ่ายเป็นเงินออม ด้วยหลักบริหารและการบัญชี
• งบการเงินขยายเวลายื่นหรือไม่? • กฎหมายภาษีอะไรบ้างที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงไวรัสระบาด • หลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5% จะเข้าเงื่อนไขหักต้องปฏิบัติอย่างไร
การนำภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้นี้ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อระบบภาษีอากรของประเทศไทยเป็นการปฏิรูปภาษีการค้าครั้งใหญ่ ทำให้ระบบภาษีอากรของประเทศมีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจใน...
เรียนรู้ Functions ในโปรแกรม Excel สำหรับการปฏิบัติงานบัญชีที่ใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดงบประมาณ และให้ผลลัพธ์ที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างถูกต้อง
วิชาชีพบัญชีนั้นเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่เปิดเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการใช้ปฏิบัติงาน โดยนอกจากการติดต่อสื่อสารทั่วไปแล้ว ศัพท์เทคนิคในท...