มีค่าใช้จ่าย

เจาะลึก ประเด็นภาษีบุคลากรและสวัสดิการพนักงาน

อบรมวันที่ 25 มกราคม 2557
จำนวนคนดู 1623 ครั้ง
เจาะลึก ประเด็นภาษีบุคลากรและสวัสดิการพนักงาน
หลักสูตร เจาะลึก ประเด็นภาษีบุคลากรและสวัสดิการพนักงาน
วันที่จัดอบรม : วันที่ 25 มกราคม 2557
 
 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
1. เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการของกฎหมาย และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ด้านภาษีบุคลากร และสวัสดิการพนักงาน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เข้าใจและรับทราบกฎหมายใหม่ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้มี่ความรู้ความเข้าใจ สามารถคำนวณและยื่นรายการเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง
 
 
ผู้เข้าสัมมนา เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบุคคล และผู้สนใจทั่วไป โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านบัญชี
 
ภาพรวมปัญหาด้านบุคลากรและสวัสดิการพนักงาน
1. ถือเป็นประโยชน์เพิ่มของพนักงานหรือไม่
2. ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีของบริษัทได้หรือไม่
3. บริษัทสามารถขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
4. การให้สวัสดิการพนักงานมีภาษีขายหรือไม่
5. คำนวณฐานภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่อย่างไร
6. ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายหรือไม่ และต้องหักอย่างไร
 
 
 
หัวข้อการอบรม
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมกฎหมายใหม่ (Withholding Tax and its New Legislation)
• ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหักได้หรือไม่ ?
• เทคนิคการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายตาม มาตรา 50 ที่ถูกต้องและประหยัดภาษี
• เทคนิคการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบุคคล ที่ฝ่ายบุคคลควรทราบ
• การหัก ณ ที่จ่าย ตาม ท.ป. 101 จำนวนเงินที่จ่ายเท่าไหร่ ? จึงจะหักภาษีได้
• เอกสารการขอลดหย่อนที่สรรพากรยอมรับ เพื่อการคำนวณ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
• ลูกจ้างประเภทใดที่ไม่ต้องหัก ณ ที่จ่าย
• เทคนิคการคำนวณภาษีเมื่อมีการเลิกจ้าง หรือ Early Retirement
• รายจ่ายประเภทใดบ้าง ? ที่ต้องรวมเป็นเงินได้ของพนักงาน
• การคำนวณการจ่ายเงินได้ให้กับลูกจ้างที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
• การคำนวณการจ่ายเงินได้ให้กับชาวต่างประเทศที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย
• ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax)
• ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมตามประกาศกระทรวงการคลังฉบับใหม่
• ค่าช่วยงานศพ, งานบวช ที่ยอมให้หักเป็นค่าใช้จ่ายได้ ? 
• ค่าสวัสดิการต่างๆ ที่สรรพากรยอมรับเป็นค่าใช้จ่ายได้ ?
• ค่าจัดงานเลี้ยงปีใหม่, ค่าของขวัญ, ค่ารับรอง ที่สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ ?
 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax)
• เทคนิคการดูใบกำกับภาษีที่ถูกต้อง (ใบกำกับภาษีปลอม Fraud Invoice ) 
• การซื้อของขวัญ ของรางวัล การทำงานครบรอบ 10 ปี จะต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่, อย่างไร ? 
• ประเด็นปัญหาใบกำกับภาษีที่พบความผิดพลาดเป็น ประจำ เช่น ใบกำกับภาษีเกิน 6 เดือน สิ่งที่ให้ถือเป็น
• ใบกำกับภาษีใช้ภายใน 6 เดือน ได้หรือไม่ ? ตามประกาศ อธิบดีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 4 พร้อมกฎหมายใหม่ล่าสุด ! จนถึงวันสัมมนา
วิทยากร: คุณสุรพล วัฒนโยธิน
นักวิชาการกรมสรรพากร ระดับชำนาญการพิเศษ
 
สถานที่จัดอบรม : โรงแรมโกลด์ออร์คิด บายแอคคอร์
 

ราคาต่อท่าน 3,000 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

สอบถามรายละเอียดได้ที่
Professional Training Solution (PTS)

โทรศัพท์ : 02-1753330 , 086-6183752

Email : info@ptstraining.co.th / ptstraining3@gmail.com
Website : http://www.ptstraining.co.th

คำค้นประกาศนี้ Tags: ภาษีบุคลากร, สวัสดิการพนักงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ธุรกิจอุตสาหกรรมมีระบบบัญชีที่ซับซ้อนและละเอียดมากซึ่งนอกเหนือจากประสบการณ์ นักบัญชีต้นทุนต้องมีความรอบคอบและมีความเข้าใจในระบบบัญชีต้นทุนเป็นอย่างดี
ไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีย้อนหลัง.....ตอบคำถามทุกท่านจากมืออาชีพ ถ้าเราเตรียมพร้อมเรื่องมาตรการตรวจสอบการเสียภาษี ของกรมศุลกากร และมาตรการบัญชีชุดเดียว ของกรมสรรพากร TIFFA /IT...
หลักสูตร The Magic Money ™ จะนำพาคุณไปเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านประสบการณ์ตรงว่า ความมั่งคั่งที่แท้จริงนั้น เกิดจากสภาวะภายใน อันส่งผลสู่การกระทำภายนอก ความเข้าใจใน บทบาทของเงิน ในร...
การบริการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นบริการที่สมาคมเปิดให้บริการแก่กิจการหรือบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เคลียร์ปัญหาอัตราแลกเปลี่ยน ปรับปรุงบัญชี เจาะปัญหาการรับรู้รายได้-รายจ่าย ของธุรกิจนำเข้าส่งออก ผลกระทบต่อการปิดบัญชี
Dangerous Goods Risk Management 2016.. Are You a Risk Lover? การบริหารความเสี่ยงวัตถุอันตราย สารเคมี กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ในแวดวงการธุรกิจ การควบคุมภายในเป็นส่วนสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการองค์กร นอกจากนี้ความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายในยังช่วยป้องกันข้อผิด...
เรียนรู้ แนวทางการตรวจสอบบัญชี
จะจัดขึ้นในหัวข้อ “การเตรียมตัวก่อนการยื่นภาษี ภงด 50 ซึ่งจะเหมาะสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ