มีค่าใช้จ่าย

เทคนิคการสอนงาน OJT เพื่อลดความสูญเสีย

อบรมวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
จำนวนคนดู 1826 ครั้ง
เทคนิคการสอนงาน OJT เพื่อลดความสูญเสีย
เทคนิคการสอนงาน OJT เพื่อลดความสูญเสีย
OJT  Technique for Productivity Improvement  
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมพาลาสโซ ถ.รัชดาภิเษก

หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานในทุกกระบวนการของการทำ OJT  รวมถึงให้โอกาสผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนทักษะในการสอนงานแบบ OJT และแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการ OJT กับผู้เข้าอบรมท่านอื่นๆ   จนเกิดความมั่นใจและกลับไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบได้  อันจะส่งผลให้การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา  มีประสิทธิภาพมากขึ้น   ลดความสูญเสียที่เกิดจากความผิดพลาดในการทำงานได้ 
                     
วัตถุประสงค์
1. ให้ความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสอนงานแบบ OJT  ในทุกกระบวนการ
2. รู้เท่าทันตนเอง และพฤติกรรมผู้เรียน  เพื่อความสำเร็จที่สูงที่สุด
3. ได้นำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานจริง
4.  เติมเต็มทักษะที่จำเป็นสำหรับการสอนงาน OJT ให้แก่ผู้เข้าอบรม
 
หัวข้อการอบรม         
 ความหมายและความสำคัญของการสอนงาน OJT
 OJT   หน้าที่ของใคร ??
 สาเหตุที่ทำให้การสอนงานแบบ On-The-Job Training ล้มเหลว
 จิตวิทยาการวิเคราะห์ตนเองและผู้เรียนที่แตกต่างกัน
 คุณลักษณะของผู้สอนงาน OJT ที่ดี
 กระบวนการสอนงาน  OJT  4 ขั้นตอน
o การเตรียมการ
o การดำเนินการสอน
o การทบทวนความเข้าใจและฝึกปฏิบัติ
o การทดสอบและติดตามผล
 เทคนิคการ  OJT  ที่ผู้สอนจำเป็นต้องรู้
 ข้อควรระวังขณะสอนงาน OJT
 ปัญหา,อุปสรรค  ในการสอนงาน OJT  พร้อมแนวทางแก้ไข
 OJT  กับภาพรวมการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
 สรุปองค์ความรู้   ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆอย่างสร้างสรรค์Workshop 
 ฝึกเขียนแผนการสอน OJT  Lesson Plan พร้อมนำเสนอ
 ฝึกทักษะการสอนงาน  OJT  พร้อมรับคำแนะนำเพื่อการพัฒนา
 
วิทยากร อาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล
 
วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา
บรรยาย  , ฝึกปฎิบัติ ,  กรณีศึกษา , การระดมสมอง , การจำลองสถานการณ์ , กิจกรรม
 
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
หัวหน้างานระดับต้น – กลาง , ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ , ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม , 
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม,วิศวกร,Supervisor  และ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการสอนงาน  
ระยะเวลาการอบรม               1  วัน
จำนวนผู้เข้าอบรม                ไม่เกิน 25 ท่าน
 

อัตราค่าอบรมท่านละ 3,500 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)

พิเศษ สมัคร 2 ท่าน ชำระค่าอบรมเพี่ยง 6,000 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%)


รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution

Tel  02-1753330, 086-6183752 

Fax.  02-9030080 ext.9330

www.ptstraining.in.th

อีเมล์  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการสอนงาน, On-the-Job Training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การทำกิจกรรมทางการตลาดบนความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบการสรรหาบุคลากรที่ดี และมีคุณภาพ เข้ามาทำงานให้กับองค์กร และการเลื่อนตำแหน่งงาน หรือการสร้างสิ่งโน้มน้าวจิตใจให้กับพนักงานให้อยู่กับองค์กรไ...
ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้น คือ การสร้างทักษะด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจทางธุรกิจ (Decision Making)ในทิศทางที่ถูกต้อง
โดย Fabrice BEILLARD ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนระบบทางธุรกิจและการเพิ่มผลกำไรระดับโลก
Marketing Management รวยติดจรวดแค่รู้ทันการตลาด โดยวิทยากร นักเขียนเบสเซลเลอร์
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
องค์กรแต่ละองค์กรมีการแข่งขั้นกันสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพลักษณ์ ตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และอีกหลายๆ ด้าน
หลักการและเหตุผล นอกเหนือจากการจัดการธุรกิจหรือการดำเนินงาน ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการจัดการกับสารพัดปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชาที่เกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ที่...
เตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรในสายงานธุรกิจสถาบันการเงิน รวมทั้ง นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีความประสงค์จะสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาต “ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์”เพื่อเข้าส...